نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل- دانشکده علوم انسانی-دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امیر کارگر سامانی *، اسدالله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفایی در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه‌ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار گشته‌اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین‌المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی و ارائه جداول مقایسه‌ای بین آن‌ها پرداخته‌اند. حکمرانی محلی نیز از جمله مقولاتی است که با ارائه نقشی ویژه و در تمایز با حکومت‌های ملی نقش بارزی در مدیریت محلی بازی می‌کند. حکمرانی شهری نیز با اولویت‌دهی به فقرا، پیشرفت زنان، مشارکت اجتماعی و تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مدیریت مؤثر در حوزه شهری از جمله مباحث ویژه در حوزه مدیریت شهری بوده و از سوی سازمان‌های مختلف مورد بحث، بررسی و توسعه قرار گرفته است. اهمیت این دو مقوله انگیزه‌ای شد تا با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از منابع معتبر شهری، ملی و بین‌المللی، ضمن تهیه جدولی مبسوط برای شاخص حکمرانی خوب شهری،نسبت به بررسی و مقایسه شاخص حکمرانی خوب شهری برای 194 شهر جهانی اقدام گردد و وابستگی بین حکمرانی خوب شهری و جایگاه شهر در گروه‌بندی‌های ارائه‌شده مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه صورت‌گرفته حاکی از آن است که شاخص حکمرانی خوب شهری در گروه‌های مختلف شهرهای جهانی( به‌ویژه میان بالاترین گروه و گروه‌های فروتر) از تفاوت معناداری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the World/Global City Good Governance

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3
  • - - 4

چکیده [English]

Amir Kargar Samani *, Asadollah Kordnaeij, Seyed Hamid Khodadad Hosseini, Seyed Masoud Mousavi Shafaee In recent decades, global cities have become important in national, regional and international environments of themselves, because they have great effects on space of flows and have been affected by them. In this regards some scientific and international institutes have ranked the global/world cities and have proposed some comparative tables for them. Local and urban governance, also, are items that play significant roles in contrast with central governments, especially in local management. Urban good governance gives privilege to poor, women progress, civic participation, and interaction with public and private organizations in different social areas and effective management in cities. So, this is one of the especial arguments in city management and is investigated, discussed and developed by various institutes. The importance of these two subjects, have been an incentive to use librarian method with utilizing some reliable city, national and international resources to develop a detailed table for urban good governance of 194 global cities. So relations between urban good governance and city urban situation in some aspects could be assessed. This study indicates that urban good governance in different categories of global cities (especially among the highest category and others) has significant meaningful difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • urban good governance
  • global city
  • world city