نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

موتور محرکه جنبش نرم‌افزاری در کشور، دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی می‌باشند. آنان که حرکت این موتور محرکه را تنظیم می‌کنند اندیشمندان، استادان و دانشجویان می‌باشند. این جنبش که در تولید علمی متجلی می‌شود، محصول پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بعضاً پژوهشهای ارزیابی است [1، صص 62-65]. دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) می‌توانند نقش ارزنده‌ای در این تولید علم داشته باشند. رساله‌های دکترا و بعضاً کارشناسی ارشد و همین طور مقاله‌های علمی می‌توانند محملی برای عرضه محصولات علمی کشور باشند. در واقع دانشگاهها، نه تنها دانش را انتقال می‌دهند بلکه از طریق پژوهشهای دانشگاهی به خلق دانش جدید و گسترش مرزهای آن اقدام می‌کنند و دانش کسب شده جدید را در جامعه اشاعه می‌دهند. این دانش خلق شده (تئوری) باید ارزیابی شود. بنابراین در این مقاله پس از بحث در مورد رابطه دانش و تئوری، ضمن نگاهی مختصر به مفهوم تئوری و ارکان سازنده آن معیارهایی برای ارزیابی تئوریهای جدید (دانش
علمی جدید) ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theory Development in Social Science: Evaluation Criteria for Theoretical Science

نویسندگان [English]

  • Ali Baharifar 1
  • Hassan Danaeefard 2

چکیده [English]

The engines of software movement in Iran are universities and research institutions. This movement, reflected in scientific production, is a product of basic, applied and evaluation research. PH.D and master degree students can play an important role in scientific production. Student’s dissertations and scientific papers can be a channel for rendering Iran scientific products.
Indeed, universities not only transfer knowledge but also by academic researches, create knowledge and disseminate it in society. This created knowledge (Theory) must be evaluated. Therefore, in this paper, first we will discuss relationship between knowledge and theory, then offer a short viewpoint about concept of theory and building bricks of it and suggest some criteria for evaluating new theories in social science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory
  • Knowledge
  • Theory Development
  • Evaluation Criteria
  • Basic Research
  • Applied Research
  • Evaluation Research