نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بالای شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه منطق­های شکل‌گیری آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی منطق­های شکل­گیری و شاخص­های تشکیل‌دهنده هر یک از منطق در فضای شرکت‌های دولتی و خصوصی است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد شرکت‌های چندکسب‌وکاره ناهمگون در فضای شرکت‌های دولتی و خصوصی بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری قضاوتی و هدفمند تعداد 11 نفر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه بنیاد چندگانه بوده است . در بخش اول از طریق ادبیات نظری و مرور نظام‌مند تعداد 28 مضمون در سه دسته زمینه­ای، ساختاری و رفتاری شناسایی شد و در بخش دوم هم بر مبنای ادبیات پژوهش وارد فضای مصاحبه گردید و تعداد 4 مضمون به مضامین قبلی اضافه شد که عبارت‌اند از تحریم­های سیاسی، دانش مدیران، مبادله کسب‌وکارها با بدهی معوقه، وجود کسب‌وکارهای پوششی، تقدم وجود کسب‌وکارها بر شکل‌گیری آن‌ها. نتایج نشان داد که منطق غالب برای شکل‌گیری شرکت‌های دولتی منطق اجبار بوده و برای شرکت‌های خصوصی هم سه منطق هم‌افزایی، کسب‌وکار و تفکر مدیران شناسایی شد. در بین عوامل تشکیل‌دهنده هر یک از منطق­ها بر اساس فراوانی مصاحبه‌ها برای منطق اجبار عوامل ساختاری، برای منطق هم‌افزایی عوامل ساختاری، برای منطق کسب‌وکار، عوامل زمینه­ای و نهایتاً برای منطق تفکر مدیران عوامل رفتاری به‌عنوان عوامل اصلی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suggesting a Model for Logics of Formation of Heterogeneous Multi-Business Corporations in the Iranian Business Environment

نویسندگان [English]

  • salman eivazinezhad 1
  • Seyyed mahmoud Hosseini 2
  • bahman hajipour 2
  • Ali Abdollahi 3

1 PhD Student in Business Policy, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Concerning the high importance of multi-business and heterogeneous corporations in developing countries, their formation regions are vital. The present study aims to identify formation logic and the characteristics of each logic in state-owned and private Corporations.
Methodology: The statistical population of the study was the senior managers of the heterogeneous multi-business corporations in state-owned and private corporations. Based on the method of judgmental and purposeful sampling, 11 experts have interviewed using the semi-structured method. The methodology of the present study is multi-grounded theory.
Results: In the first part, through theoretical literature and systematic review, 28 themes were identified in three categories: contextual, structural, and behavioral. In the second part, based on the research literature, they entered the interview and added 5 themes to the previous themes. These include political sanctions, knowledge of managers, exchange of businesses with arrears, the existence of cover-businesses, the priority of businesses over their formation.
Conclusion: The results showed that the dominant logic for the formation of state-owned companies was the logic of coercion and for private companies, three logics of synergy, business, and managerschr(chr(chr(chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))39chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))))39chr(chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))39chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))))39chr(chr(chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))39chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))))39chr(chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))39chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))))) thinking were identified. Among the constituent factors of each logic based on the frequency of interviews for the logic of coercion of structural factors, for the synergistic logic of structural factors, for business logic, underlying factors, and finally for the logic of the thought of managers of behavioral factors as the main factors were selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heterogeneous Multi-business Corporation
  • Formation logic
  • contextual factors
  • Structural factors
  • Behavioral factors
[1]          Adler, P. & Kwon, S. (2002). Social capital: Prospects for a new
concept. Academy of Management Review, 27: 17–40.
[2]          Ahuja, G., & Novelli, E. (2017). Redirecting research efforts on the diversification-performance              linkage: The search for synergy. Academy of Management Annals, 11(1),12-32.
[3]          Amit, R., & Livnat, J. (1988a). A concept of conglomerate diversification. Journal of Management, 14(4),10-22.
[4]          Amsden, A. H., & Hikino, T. (1994). Project execution capability, organizational know-how and conglomerate corporate growth in late industrialization. Industrial and Corporate Change, 3(1), 111–147.
[5]          Andrade, L. F., Barra, J. M., & Elstrodt, H. P. (2001). All in the Familia. McKinsey Quarterly, 4.
[6]          Ansoff, I. (1957) „Strategy of diversification‟, Harvard Business Review, Sept.-Oct.
[7]          Borda ,A. Geleilate ,G.A, Newburry W, Kundu,S.K.(2017). Firm internationalization, business group diversification and firm performance: The case of Latin American firms, Journal of  business Research 72 (2017) 104–113.
[8]          Campbell,A,.Alexander,M and Goold,M.(2014). Strategy for the Corporate Level:Where to Invest, What to Cut Back and How to Grow Organisations with Multiple Divisions, This edition first published 2014.
[9]          Copper,.M  (2009). Research Synthesis and Meta- Analysis A Step-by-Step
Approach. Sage Publications, Inc.
[10]       Datta, D. K., & Guthrie, J. P. (2011). Executive succession: Organizational antecedents of CEO characteristics. Journal of Strategic Management, 15, 569–577.
[11]       Denis, D., & Yost, K. (2012). Global diversification, industrial diversification, and firm value. Journal of Finance, 57 (5), 1951-1979.
[12]       Dhir, S &Dhir(2015). Diversifcation: Literature Review and Issues, Change 24: 569–588 (2015) Published online in Wiley Online Library.
[13]       Doukas, J., & Kan, O. (2006). Does diversification destroy firm value? Journal of Finance.
[14]       Drozdow, N., & Carroll, V. P. (1999). Tools for strategy development in family firms. Sloan Management Review, 39(1), 75–88.
[15]       Erdorf, S., Hartmann-Wendels, T., Heinrichs, N., & Matz, M. (2013). Corporate diversification and company value: A survey of recent literature. Financial Markets and Portfolio Management, 27(2).
[16]          Fauver, L., Houston, J. and Naranjo, A., (2003), ‘Capital market development, international integration, legal systems, and the value of corporate diversification: A cross-country analysis’ Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 38 (1), pp. 135-157.
[17]       GIACOMO,. C & CARLO,. S. (2016), conglomerate and regualation, Economic, Vol. 54, No. 3,  1648–1669
[18]       Hitt, M.A, Ireland R.D., & Hoskisson R.E. (2009). Strategic management: competitiveness and globalization: concepts & cases. Cincinnati: South-Western, Cengage Learning.
[19]       Hoskisson, R.E., Hitt, M.A., Johnson, R.A. and Moesel,D.D. (2010). Construct validity of an  bjective (entropy) categorical measure of diversification strategy. Journal of Strategic Management, 14, pp. 215–235.
[20]       Johnson, G., Scholes, K., & Whittingtton. (2006). Exploring corporate strategy (7th ed.). New York, NY: Prentince Hall..
[21]       Jones, G. R., & Hill, C. W. L. (2008). Transaction cost analysis of strategy-structure choice. Journal of Strategic Management, 9 (2), 159-172
[22]       Khanna, T. & Palepu, K. (2000). Is group affiliation profitable in emerging markets: an analysis of Indian diversified business groups. Journal of Finance, 55, pp. 867–891.
[23]       Kim, H., Hoskisson, R., & Wan, W. (2004) Power dependence, diversification strategy, and Performance, journal of Strategic Management, 25, 613-636.
[24]       Kock, C. J., & Guillen, M. F. (2001). Strategy and structure in developing countries: Business groups as an evolutionary response to opportunities for unrelated diversification. Industrial and Corporate Change, 10(1), 77–113.
[25]       Kurtuvic, S; Siljkovic & Boban D (2013). CONGLOMERATE COMPANIES AS EMERGING MARKETS PHENOMENON, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY Fascicle of Management and Technological Engineering.
[26]       Le,han(2018). Literature Review on Diversification Strategy,
Enterprise Core Competence and Enterprise Performance, American Journal
of Industrial and Business Management, 9,91-108.
[27]       Le,M.(2019). Literature Review on Diversification Strategy, Enterprise Core Competence and Enterprise Performance, American Journal of Industrial and Business Management, 9, 91-108.
[28]       Li, H & Zhang, Y. (2007) The role of managers’ political networking and functional experience in new venture performance: Evidence from China’s transition economy. Journal of Strategic Management 28: 791-804.
[29]       Lien, Y.-C., & Li, S. (2013). Does diversification add company value in emerging economies? Effect of corporate governance. Journal of Business Research, 66(12), 2425.
[30]       Ljubownikowa,G & Ang,S.H.(2020). Competition, diversification and performance, Journal of Business Research ,112 (2020) 81–94.
[31]       Maksimovic, V, & Gordon P,.(2002). Do conglomerate firms allocate resources inefficiently across industries? Journal of Finance 57, 721–767
[32]       Martin, J.D. and Sayrak, A. (2003) „Corporate diversification and shareholder value: a survey of recent literature‟, Journal of Corporate Finance, 9(1): 37-57.
[33]       Mehrabanpour, M., Raei Ezabadi, M., Akhlaghi FeyzAsar, R. (2019). Designing a Decision Support System for Ranking the Subsidiaries in Multi-disciplined Holding Companies. Modern Research in Decision Making, 4(2), 36-70. (in Persian)
[34]       Meijer,J.H.S.(2015). The Impact of Unrelated Diversification on Firm Value, Master Thesis Report, (University of Twente.
[35]       Miller, D. J. (2006), Technological Diversity, Related Diversification, and Firm Performance. Journal of Strategic Management 27(7):601-619.
[36]       Mosleh shirazi,A,L & Alamdar youli,F.(2017). Identification, Introduction and Investigation of Various Business Models and Extracting the Most Important Constituent Factors of These Models Using Quantitative Content Analysis Approach, Management Research in Iran, Volume 22, Number 4, Pages 177-202(in Persian).
[37]       Nachum, L. (1999). Diversification strategies of developing country firms. Journal of International Management, 5, 115–140.
[38]       Nejadmalayeri A, Singh M and Mathur, I. (2016) Product market advertising and corporate bonds. J Corp Financ, Is there an optimally diversified conglomerate? Gleaning answers from capital markets, Review of Quantitative Finance and Accounting, volume 49, pages117–158.
[39]       Peng,M; Lee, S & Wang,D(2005).what determines the scope of the firm over time? A foucs on institutional relatednes, Academy of Management Review 2005, Vol. 30, No. 3, 622–633.
[40]       Porter, M. E. (1988). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York, NY: Free Press.
[41]       Purkayastha,S Manolova1,M & Edelman,L (2012). Diversification and performance in Developed and Emerging Market Contexts: A Review of the Literature, International Journal of Management Reviews, Vol. 14, 18–38.
[42]       Ramaswamy, K., Purkayastha, S., & Petitt, B. S. (2017). How do institutional transitions, Management Journal, 56(5), 1487–1509.
[43]         Rumelt, R. P. (1974). Strategy, structure and economic performance. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[44]       Salma,U & Hussain,M (2018),A Comparative Study on Corporate Diversification and Firm Performance across South Asian Countries, Journal of Accounting & Marketing,7(1),1-7
[45]       Teece, D. J., R. Rumelt, G. Dosi, W., & Winter, S. (2004). Understanding Corporate Coherence: Theory and Evidence, Journal of Economic Behavior and Organization, 23,1-30.
[46]       Thomsen, S. and Pedersen, T. (2000). Ownership structure and economic performance in the largest European companies. Strategic Management Journal, 21, pp. 689–705.
[47]       Tihany L, Ellstrand AE, Daily CM, Dalton DR.(2000). Composition of the top management team and frm international diversifcation. Journal of Management 26: 1157–1177
[48]       Trasobares,A.H, & Gorriz .C.G(2019). Effects of family control on the degree and type of diversification: Empirical evidence for business groups, Thunderbird Int. Bus. Rev. 2019;1–13.
[49]       Wang HC, Barney JB. 2006. Employee incentives to make frm specifc investments: Implications for resource‐based theories of corporate diversifcation. Academy of Management Review 31: 466–476.