نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

تصادفات جاده‌ای و خسارت‌های مالی ناشی از آن‌ها که بر خانواده‌ها و دولت تحمیل می‌شود، یکی از معضلات مهم و قابل‌تامل در جامعه می‌باشند. در این راستا، تحقیق حاضر به ارائه مدل جامع مدیریت راهبردی بحران در تصادفات جاده‌ای با رویکرد داده‌بنیاد پرداخته است. این تحقیق ازحیث هدف، کاربردی و از نوع پژوهش‌های کیفی با رویکرد داده‌بنیاد است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه نیمه‌ساختارمند با 15 نفر از مدیران حوزه راه و ترافیک و همچنین اساتید و صاحب‌نظران حوزه مدیریت بحران با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی هدفمند و با اشباع نظری موضوع انجام شده است. تحلیل داده‌های کیفی نشان می‌دهد دو عامل "مدیریت عوامل انسانی در رانندگان و سرنشینان خودروها" و "کنترل، مدیریت و پیشگیری از نواقص فنی وسایل نقلیه" به عنوان عوامل علّی، "کنترل، مدیریت بهبود وضعیت فنی و امکانات جاده‌ها" به عنوان عوامل زمینه‌ای، "مدیریت بهینه و پیش‌بینی شده شرایط جوّی" و "سیاست‌گذاری ایمنی مدیریت جاده‌ای در نهادهای بالا‌دستی و الزام به رعایت همه جانبه آن" به عنوان عوامل مداخله‌گر و "مدیریت کلیه عوامل دخیل در تصادفات و هماهنگی بین کلیه ارگان‌های دخیل در بهبود و مدیریت بحران‌های ترافیکی جاده‌ها" به عنوان مقوله محوری، سه دسته "راهبردهای مدیریتی"، "راهبردهای ایمنی و بهبود وسایل نقلیه" و "راهبردهای اجتماعی- فرهنگی" به عنوان راهبردها و "ارتقا سطح کیفی مدیریت و فرهنگ ایمنی و ترافیک جاده‌ای درکشور" به عنوان پیامد اصلی شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به تصمیم‌گیران حوزه ترافیک کشور در جهت برنامه‌ریزی اقدامات ایمنی جاده‌ای، راهکارهای فنی و اجرایی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Comprehensive Model for Strategic Crisis Management in Road Accidents based on Grand Theory

نویسندگان [English]

  • Ali Abdollahi 1
  • Saeid Dehyadegari 2
  • Mohammad Ali Forghani 3
  • Ellahe Shahabi 2

1 PHDstudent of management department, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Assistant Professor of Management Department, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Associate Professor of Management Department, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Road accidents and their financial damages, which are imposed on families and the government, are known as important and considerable problems in the society. In this regard, this research has presented a comprehensive model for strategic crisis management in road accidents with Grand Theory. In terms of purpose, this research is applied and qualitative research type with the foundation's data approach. Data collection is performed through semi-structured interviews with 15 road and traffic managers as well as professors and experts in crisis management with targeted snowball sampling and theoretical saturation of the subject. Qualitative data analysis shows two factors: "management of human factors in drivers and car passengers" and "control, management and prevention of technical defects of vehicles" as causal factors, "control, management of improvement of technical condition and road facilities" as background factors, "optimal and predicted management of weather conditions" and "policy of road management safety in high-level institutions and the requirement to comply with it in all aspects" as intervening factors and "management of all factors involved in accidents and coordination between all bodies involved in improvement and management "road traffic crises" as a central category, three categories of "management strategies", "vehicle safety and improvement strategies" and "social-cultural strategies" as strategies and "improving the quality level of management and safety culture and road traffic in the country" are identified as the main outcome. The results of this research can provide technical and operational solutions for decision makers of the country's traffic sector to plan road safety measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic crisis management
  • Road safety
  • Road accidents
  • Factors of accidents
  • Comprehensive model
[1]    C. Gutierrez-Osorio, C. Pedraza, “Modern data sources and techniques for analysis and forecast of road accidents: A review,” Journal of traffic and transportation engineering, 7 (4), 2020, 432-446.
[2]    Vision document of the Islamic Republic of Iran in the horizon of 1404 AH, 2003.
[3]    Road Administration and Road Transport Organization, Statistical yearbook, 2006.
[4]    M. Haddadi, H. Suri, M. Shakiba, E. Eyni, “Global Road Safety Status Report (2015),” Tehran: Naja Road Research Center, 2015.
[5]    M. N. Moosavi, A. Bagheri, M. Moghimi, J. Kiani, “Strategies for organizing and reducing the vulnerability of vital arteries with a crisis management approach (case study: Yazd-Shiraz communication axis,” Journal of Police Geography, 22, 2017, 62-79.
[6]    M. Samadian, E. Jafari, “Identifying and prioritizing factors affecting road accidents,” Journal of Police Geography, 27, 2018, 123-142.
[7]    M. M. S. Shah, T. L. McCluskey, P. Gregory, F. Jimoh, “Modelling road traffic incident management problems for automated planning,” IFAC Proceedings Volumes, 45 (24), 2012, 360-365.
[8]    D. Doagouyan, G. Shiran, M. Amiri, B. Basirat, “Comparison of the two-level pre-crisis management model with international models in the management of traffic crises,” Journal of Rahour Research Studies, 20, 2016, 105-140.
[9]    A. Ahmadi, H. A. Taherpour, “Designing a suitable organizational structure for incident command in the road transport network,” Police knowledge Journal, 10, 2017, 161-180.
[10]    J. Steenbruggen, P. Nijkamp, J. M. Smits, G. Mohabir, “Traffic incident and disaster management in the Netherlands. Challenges and obstacles in information sharing,” Networks and Communication Studies, 26, 2012, 169-200.
[11]    S. F. Rezaea, M. A. Keramat, “What is crisis management and how is it implemented?,” Journal of crisis management and emergency situations, 35 (10), 2017, 139-155.
[12]    M. Azizi, A. Azar, M. Dehghan Nayeri, “Applying PANDA decision making strategy in crisis: focusing on the Corona crisis in Iran,” Management Researches in Iran, 24 (3), 2020, 27-49.
[13]    S. Amini, N. M. Yaqoubi, “Handing effect of institute inteligence on crisis mangement in Esfahan power cholor factory,” Management Researches in Iran, 20 (4), 2017, 23-44.
[14]    M. Karamipour, M. A. Afshar Kazemi, E. Asghari Zadeh, A. Azar, “Routing-locating the blood products supply chain in the event of an earthquake crisis, considering the earthquake magnitude (Richter) (case study: Tehran city),” Modern Researches in Decision Making, 6 (1), 2021, 66-90.
[15]    M. Mousavi, H. Ismailzadeh, A. Bagheri Kashkouli, “Crisis management in driving accidents (Case study: yazd city),” Urban Management Studies, 2 (4), 2009, 29-61. 
[16]    A. Faqihi, G. Memarzadeh. H. Nazifkar, “The model of Iran's road safety promotion with emphasis on safety calture,” Management Researches in Iran, 17 (4), 2014, 161-178.
[17]    M. Mahpoor, B. Safarzade, “Prioritization of roads in Tehran province in crisis conditions using network strength index,” Rahvar Scientific Journal, 26 (3), 2013, 11-29.
[18]    K. A. Sangeroodi, “Modeling the effective factors in the occurrence of accidents based on road inspection,” Master's thesis in civil engineering, Arian Institute of Higher Education of Science and Technology, 2016.
[19]    F. B. Khalili, A. Sheikhaleslami, “An analysis of the research conducted in the field of factors affecting the occurrence of accidents on the roads outside the city,” Rahvar Scientific Journal, 8 (15), 2011, 93-116.
[20]    A. Z. Hamedani, M. R. Nafchi, M. R. Barzaki, H. Khosroshahi, “Road transport safety in the country: factor analysis approach,” Production and Operations Management Journal, 2 (13), 2015, 1-20.
[21]    I. Makarova, G. Yakupova, P. Buyvol, E. Mukhametdinov, A. Pashkevich, “Association Rules to Identify Factors Affecting Risk and Severity of Road Accidents,” 6th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, 2020, 614-621.
[22]    V. Shanker, F. Mannering, W. Barfield, “Effect of roadway geometrics and environmental factors on rural freeway accident frequencies,” Accident Analysis & Prevention, 27 (3), 1995, 371-389.
[23]    M. Sameen, B. Pradhan, “Severity prediction of traffic accidents with recurrent neural networks,” Applied Sciences, 7 (6), 2017, 1-17.
[24]    L. Eboli, C. Forciniti, G. Mazzulla, “Factors influencing accident severity: an analysis by road accident type,” Transportation Research Procedia, 47, 2020, 449-456.
[25]    M S. S. Torkestani, S. M. Seyedhosseini, A. Makui, K. Shahanaghi, “Designing Sustainable Hierarchical Hub Location Model with Multi-Modes of Transportation in The Presence of Disruption (Intentionally and Unintentionally),” Modern Researches in Decision Making, 3 (1), 2018, 29-56.
[26]    P. Fawcett, M. V. Flinders, C. Hay, M. Wood, “Anti-politics، depoliticization، and governance,” Oxford University Press, 2017.
[27]    S. Kumar, D. Toshniwal, “Analysis of hourly road accident counts using hierarchical clustering and cophenetic correlation coefficient (CPCC),” Journal of Big Data, 3(1), 2016, 1-11.
[28]    A. Mohtashami, A. Najafi, M. Amiri, A. Irajpour, “Truck transportation scheduling in multi cross-dock systems with a soft time window with considering to uncertainty in time parameters,” Modern Researches in Decision Making, 4 (4), 2019, 81-125.
[29]    B. Jafarzadeh, “Methods to reduce accidents,” The Second Conference of Safe Society in Tehran, 2008, 1-8.
[30]    S. Kumar, D. Toshniwal, “Analysis of hourly road accident counts using hierarchical clustering and cophenetic correlation coefficient (CPCC),” Journal of Big Data, 3(1), 2016, 1-11.
[31]    Q. Shi, M. Abdel-Aty, “Big data applications in real-time traffic operation and safety monitoring and improvement on urban expressways,” Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 58, 2015, 380-394.
[32]    N. Casado-Sanz, B. Guirao, M. Attard, “Analysis of the risk factors affecting the severity of traffic accidents on Spanish crosstown roads: the driver’s perspective,” Sustainability, 12(6), 2020, 1-26. 
[33]    A. Renak, D. Leca, V. Cadenat, C. Jauberthie, A. Durand-Petiteville, “Design of an intelligent navigation strategy to deal with unexpected dynamic obstacles,” Brazilian Symposium on Intelligent Automation, 2019, 1-9.