نویسندگان

1 دانشیار گروه صنایع، دانشگاه تربیت مدرس،تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برنامه‌ریزی استراتژیک در سالهای اخیر بار دیگر به عنوان یک فرایند کلیدی مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است. علی‌رغم وجود منابع مکتوب علمی زیاد درباره برنامه‌ریزی، تحقیقات اندکی در زمینه اندازه‌گیری اثربخشی نظام برنامه‌ریزی استراتژیک انجام شده‌است. این مقاله، یک مدل یا ابزار عارضه‌یابی برای سنجش اثربخشی نظام برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتها ارائه می‌دهد. بیست ویژگی اساسی برای اندازه گیری اثربخشی نظام برنامه‌ریزی مؤثر استخراج و در قالب مدل مذکور در یکی از شرکتهای بزرگ دولتی در ایران آزمایش شد؛ سپس نتایج آن در مقاله حاضر ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Measuring Strategic Planning Effectiveness Based on Hoshin Kanri

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aghdasi 1
  • Ali Reza , Ghasemi Javid 2

چکیده [English]

Strategic planning is presently considered as a key managerial process. Despite the abundance of literature on strategic planning, few research projects have focused on the measuring of strategic planning.
This paper offers a diagnostic toll and twenty key features for measuring strategic planning effectiveness based on Hoshin Kanri. The model was tested in a large sample of state-owned company in Iran and the results are put to the fore by the author.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hoshin Planning
  • Hoshin Kanri
  • Measuring Strategic Planning Effectiveness