نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهای موجود برای سنجش فعالیتهای علمی و پژوهشی، چارچوبی را جهت سنجش نوآوری در سطح ملی ارائه می‌دهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بنای تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث می‌شود. در قسمت بعدی سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی‌ترین شاخص فعالیتهای علمی و پژوهشی تشریح می‌گردد؛ سپس با توجه به نارساییهای سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهای غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوری بعنوان تازه ترین راهکار برای سنجش فعالیتهای تکنولوژیک معرفی می‌شود و در ادامه رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی در قسمت نهایی بخش اول بحث می‌شود.
در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌گردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته می‌شود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهای هر یک از رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی، جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور تعیین می‌شود؛ در قسمت بعدی از بین شاخصهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، شاخصهایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور مناسب می‌باشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهای متداول سنجش نوآوری با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه‌گیری شاخصهای مناسب و امکانپذیر برای سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Innovation Survey Systems and Providing a Framework for Innovation Survey in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pakzad Bonab 1
  • Seyyed Habibolah Tabatabaeyan 2

چکیده [English]

This article deals with importance of the survey of research and scientific activities and the existing mechanisms in this regard and at the same time, provides a framework for innovation survey at national level. The first part of the article is a review and survey of the literature of technological changes. In this part, theoretical principles of technological changes are discussed. Also we will deal with measurement of research and development as the oldest indicator of research and scientific activities and, then, considering the flows and defect in the measurement of research and development, as well as, non-linear realities of modern economics, innovation survey is introduced as the latest mechanism for technological activities. In addition, current approaches for the survey of innovations at national level are introduced and, at the end of the first part, we will discuss different approaches to classify technology policies in this regard.
In the second part of the article, an appropriate framework for innovation survey at national level is proposed through the use of field research. First of all, considering the potentials and capabilities of each of the current innovation surveys at national level, the appropriate approach is adopted. Then through the direct approach of technology policy classification, the status of innovative activities in Iran is determined. In the next section, we identify current innovation survey indicators at national level, which are deemed appropriate based on national requirements and the status of innovation activities in Iran. At the same time, we discuss the possibility of evaluatiny current indicators of innovation survey based on the situation of Iran. Finally, considering the results of the measurement research, we offer appropriate and possible indicators for innovation survey at national level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Technological Activities
  • Linear and Non-Linear Approach to Innovation
  • Measurement of Research and Development
  • Innovation Survey