نویسندگان

-

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوریتمی بر پایه رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی، به منظور
اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تأمین در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان است.
برای این منظور، در ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد از طریق مرور پیشینه تحقیق در خصوص
عملکرد و خدمت رسانی زنجیره های تأمین، شناسایی شدند، سپس، برای انتخاب شاخص های مناسب
به منظور اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تأمین، از تکنیک غربال گری فازی استفاده شد.
علاوه بر این، ضریب اهمیت نسبی هر یک از شاخص های منتخب با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل
فازی برای رتبه بندی عملکرد زنجیره های تأمین TOPSIS سلسله مراتبی فازی تعیین شد و از تکنیک
در ایجاد رضایتمندی مشتری استفاده شد. در گام پایانی، ضمن قطعی سازی مقادیر فازی شاخص های
منتخب در قالب چهار مؤلفه اصلی، اندازه قابلیت خدمت رسانی هر زنجیره تأمین بر روی نمودار چهار
وجهی ترسیم گردید. اجرای الگوریتم پیشنهادی در یک مطالعه موردی نشان داد که این چارچوب از
کارایی و اعتبار عملی بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Technique for Supply Chains Capability Measuring in Servicing Development Using Fuzzy MCDM Approach

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

This paper proposes a Fuzzy Multiple Criteria Decision Making (FMCDM)
approach for measuring supply chains capability with the main aim of
customer satisfaction development. Drawing on the four measurement
criterions of a Supply Chain Operations Reference (SCOR) model, this
research first summarized the customer satisfaction and performance indexes
synthesized from the literature relating to supply chains capability. Then, for
screening, the indexes fit for supply chains capability in customer
satisfaction development were selected through fuzzy screening.
Furthermore, the relative weights of the chosen indexes were calculated by
Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). The MCDM analytical tool of
TOPSIS was adopted to rank the supply chains performance and improve the
gaps with three supply chains as an empirical example. The analysis results
highlighted the critical aspects of evaluation criteria as well as the gaps to
improve supply chains capability for achieving the aspired/desired level of
customer satisfaction development. The results also showed that the
proposed FMCDM measuring model using the SCOR framework can be a
useful and effective assessment tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer satisfaction
  • Fuzzy TOPSIS
  • TOPSIS
  • Supply chains
  • Fuzzy analytic hierarchy process
  • Fuzzy screening
  • SCOR model