نویسندگان

-

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش سه متغیر استرس‌زا، یعنی ابهام نقش، تعارض نقش و اضافه‌بار نقش بر ‏میزان استفاده از سه تاکتیک اصلی مدیریت تأثی،ر یعنی خود شیرینی، جلب حمایت و ارعاب می‌باشد. ‏هم‌چنین اثر استفاده از این سه تاکتیک بر دو متغیر مهم شغلی، یعنی فشار شغلی و ارزیابی عملکرد ‏کارکنان بررسی شده ‌است. مدیریت تأثیر، زیرمجموعه‌ای از‌ رفتارهای سیاسی است که درطول آن ‏افراد تلاش می‌کنند تا تأثیراتی را که بر دیگران دارند کنترل و مدیریت کنند و در واقع، تصویر مورد ‏نظر از خود را در اذهان دیگران شکل داده و تصمیم‌گیری‌ها را به سمت منافع خود سوق دهند. ‏
این تحقیق پیشنهاد می‌کند که در واکنش به عوامل استرس‌زای نقش، تاکتیک‌های مرتبط مدیریت ‏تأثیر مورد استفاده قرار می‌گیرد و این تاکتیک‌ها به نوبه خود بر فشار شغلی ادراک شده کارکنان و ‏نیز بر ارزیابی عملکرد آنها به وسیله سرپرستشان اثرگذار است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان ‏ادارات آموزش و پرورش استان قم می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و به‌طور ‏مشخص مبتنی برمدل‌سازی معادلات ساختاری است. اجرای مدل معادلات ساختاری، پذیرفته شدن ‏اکثر فرضیه‌ها و معتبر بودن مدل مفهومی تحقیق را نشان می‌دهد.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Antecedents and Consequences of Impression Management

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

The purpose of this research is to explore the effects of three stressor ‎variables including role ambiguity, role conflict and role overload on the use ‎of the three major tactics of impression management, which are ingratiation, ‎supplication and intimidation. The effect of utilizing these three tactics on ‎the two major job variables of job tension and the appraisal of employee ‎performance has also been considered. Impression management is a ‎subcategory of political behaviors, during which individuals try to control ‎their influences on the others and in fact, form their own image in the other ‎people’s minds and influence the decisions in their own interests. The ‎findings of this research suggest that in response to the role stressor ‎elements, tactics related to impression management are used, which ‎somehow affect the stress felt by employees and the appraisal of their ‎performance by their supervisors. The statistical population includes is all ‎employees of Qom Education Departments. This correlative survey research ‎is definitely based on structural equations modeling. The implementation of ‎structural equations modeling will show the confirmation of most of the ‎hypotheses and validation of the conceptual model of the research.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impression management tactics
  • Role stressor factors
  • Job ‎tension
  • Performance appraisal. ‎