نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد، بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

5 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پرداختن به مدیریت و مدیریت منابع انسانی به‌صورت علمی در ایران عمری کمتر از یک قرن دارد. این تحقیق، سیر تطور «دانش مدیریت منابع انسانی» در ایران را به کمک استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد موردمطالعه قرار داده است. داده‌های تحقیق از مصاحبه‌هایی که با جمعی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت در ایران انجام شده است، به دست آمده که با داده‌های گردآوری شده از منابع مکتوب تکمیل شده‌اند. در گام بعدی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی داده‌های منابع شفاهی و مکتوب تحقیق تحلیل گردیده‌اند. درنهایت، نظریه‌ای مبتنی بر مدل سیستماتیک نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران را در 4 دوره‌ی تاریخی «دوره تکوین»، «دوره شکوفایی»، «دوره فترت» و «دوره بازآفرینیِ» منابع انسانی دسته‌بندی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of human resource management knowledge in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahab Sheybani Far 1
  • Abbas Ali Rastegar 2
  • Seyyed Mahdi Alvani 3
  • Hosein Damghanian 4
  • Hasan Danai Fard Danai Fard 5

چکیده [English]

Adopting a scientific approach to management and human resource management in Iran is less than a century old. This study has studied the evolution of "human resource management knowledge" in Iran using the qualitative research strategy of the Grounded Theory. The research data were obtained from interviews with a group of veteran professors of Iranian management knowledge, supplemented with data collected from written sources. The oral and written data of the research were then analyzed using open coding, central coding, and selective coding. The final theory based on the systematic model of the Strauss and Corbinchr('39')s Grounded theory categorizes the evolution of human resource management knowledge in Iran into four historical periods: "period of formation", "period of growth", "period of separation" and "period of re-creation" of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management History
  • Human Resource Management
  • Historical Studies
  • Iran
  1. [1] Abolfathi. Jamshid. Reza Rasouli, Majid Zamahni & Mehrdad Estiri. Identifying the dimensions of human resource management model with high performance systems approach (Case study: knowledge-based companies). IQBQ. 2019; 23 (1) :49-74. [2] Saebi. Mohammad. Trends and Challenges of Human Resource Management in the Public Sector. IQBQ. 6 (3). 2002. 67-82. [3] Saadat. Sfandiar. Human Resource Management. Samt Publisher. 10th published. 2006. [4] Yaghoubi N M. Dehghani M, Omidvar M. Establishment of Green Human Resource Management in the Entrepreneurship Ecosystem. ORMR. 2019. 8 (4). 131-149. [5] Rotich. Kipkemboi Jacob. History, Evolution and Development of Human Resource Management: A Contemporary Perspective. Global Journal of Human Resource Management. Vol. 3. No. 3. 2015. May. Pp. 58-73. [6] Parhizgar. Kamal. Human Resource Management and Employment. Didar Publisher. 4th published. 2003. [7] Ackers. Peter. Article: Doing historical research in human resource management: with some reflections on an academic career. In Book: Handbook of Qualitative Research Methods on Human Resource Management Innovative Techniques. Edited by Keith Townsend, Rebecca Loudoun and David Lewin. Edward Elgar Publishing. 1st publishing. 2016. [8] Soleimani, N., Aghdasi, M., Ostadi, B. Presentation of mathematical formula in Employee Value. Modern Research in Decision Making, 2019; 4(1): 101-118. [9] Deadrick. Diana L. & Dianna L. Stone. Human resource management: Past, present, and future. Human Resource Management Review. Vol. 24. Issue 3. September. 2014. Pp. 193–195. [10] Marciano. Vitor M. The origins and development of human resource management. Academy of Management Proceedings. Volume 1995. Issue 1. August. 1995. Pp 223-227. [11] Ulrich. Dave. Celebrating 50 years: An anniversary reflection. Human Resource Management. Vol. 50. No. 1. January-February. 2011. Pp. 3-7. [12] Kaufman. Bruce E. The historical development of American HRM broadly viewed. Human Resource Management Review. Vol. 24. Issue 3. September. 2014. Pp. 196-218. [13] Hendry. Chris, & Andrew Pettigrew. Human resource management: an agenda for the 1990s. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 1. No. 1. 1990. Pp. 17-43. [14] Thoman. Daniel and Robert Lloyd. A Review of the Literature on Human Resource Development: Leveraging HR as Strategic Partner in the High Performance Organization. Journal of International & Interdisciplinary Business Research. Vol. 5. Article 9. June. 2018. Pp. 147-160. [15] Namazie. P. & Tayeb. M. H. Human resource management in Iran. In Book: “Managing human resources in the Middle-East”. edited by Pawan S. Budhwar and Kamel Mellahi. 2006. 1st ed. [16] Hooman. HeidarAli. Understanding the scientific method in behavioral sciences. Samt Publisher. 2nd published. 2010. [17] Sarmad. Zohreh. Abbas Bazargan and Elaheh Hejazi. Research Methods in Behavioral Sciences. Agah Publisher. 21st published. 2011. [18] Danai Fard. Hasan. Theorizing: Foundations and Methodologies. Samt Publisher. 1st published. 2014. [19] Creswell, John W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson Education, Inc. 4th ed. 2012. [20] Ferasatkhah. Maghsood. Qualitative research method in social sciences with emphasis on theory based. Agah Publisher. 4th published. 2017. [21] Strauss, Anselm L. Corbin, Juliet M. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications, Inc. 2nd ed. 1998.