نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

رشد انفجاری تلفن همراه در دهۀ اول قرن 21 موجب شد اتحادیه جهانی مخابرات ، فناوری‏های ارتباطات سیار را پیشران رشد فاوا در جهان نام نهد. ورود این فناوری به کشور همانند هر فناوری نوظهور دیگر موجب تحول در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و دفاعی- امنیتی شده است. تحقیقات انجام‏شده در حوزه امنیت ملی، به صنعت ارتباطات سیار بصورت مستقیم نپرداخته‏اند. هدف این مقاله ارائه مدلی ساختاری برای توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی است. بدین منظور مساله تحقیق و روش حل مساله با رویکرد سیستمی مشخص شد. سپس خطوط راهنمای تحقیق، یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از شناسایی عناصر و روابط بین این عناصر، به کمک مدل‏سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه، که یک گراف جهت‏دار است، ارائه شده است. عناصر مدل عبارتند از: امنیت ملی، منافع ملی، آینده‏نگاری، شناخت محیط، رویکرد طراحی حل مساله، تفکر مرزشکنانه، توسعه بر مبنای نظریه منتخب، تنظیم مقررات، نیات راهبردی و اسناد بالادستی و کلان‏روندها. مدل نهایی در 5 سطح معرف تبدیل نیات راهبردی به برنامه اجرایی با نقش کلان‏روندهای جهانی است. پیشنهاد لایه‏بندی سطوح مدل جهت اجرا و اثرگذاری بلندمدت تصمیمات ملی و دستاورهای داخلی بر پیشران‌های جهانی از سایر دستاوردهای مدل‏سازی می‏باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Model for Mobile Telecommunication Development with the Approach of National Security Interests

نویسندگان [English]

  • Ali Mobini Dehkordi 1
  • Rasoul Saraeian 2

چکیده [English]

Mobile telecommunications tremendous growth in the 21st century made ITU define wireless communications as the driver of ICT in the world. Advent of this technology to Iran, like every other new technology, leads to superior changes in economic, socio-cultural, political, defensive and security aspects. None of the research done on national security has directly focused on mobile telecommunications industry. The aim of this paper is to propose a structural model for the enhancement of mobile telecommunications with regards to national security interests. To fulfill this aim, we first define the research question and problem solving method using systematic approach. The research guidelines are then studied one after another. After identifying influential elements and their interrelations, the development model, which is a directed graph, would be introduced using Interpretive Structural Modeling (ISM) method. Key elements of the model are: National Security, National Interests, Foresight, Understanding the Environment, Problem solving design approach, Breakthrough Thinking, Selected theory-driven development, Communications Regulatory Agency, Strategic Intentions and Upstream Documents and Macro trends. The final model presents how Strategic Intentions turn into action plans under the influence of Global Macro trends. Proposing segmentation based on different layers of the model for better implementation and the long-term effects of national decisions and accomplishments on global drivers constitute other achievements of the modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national interests
  • national security
  • wireless telecommunications
  • Interpretive Structural Modeling