نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

درمقاله حاضر هدف ارائه مدلی از بازارگرایی در صنعت خدمات بانکی بوده است. در این راستا مطالعات انجام شده در زمینه بازارگرایی در ایران و جهان بررسی شده و پیشایندهای، پیامدها و متغیرهای مرتبط با آن ارائه شده در مقالات مختلف استخراج گردیده است. در این مطالعه علاوه بر بازارگرایی در سطح سازمان بازارگرایی فردی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و پیشایندهای آن شناسایی شده است. پژوهشگران ضمن مطالعه گسترده در زمینه پیشایندها و پیامدهای بازارگرایی و عوامل مرتبط با آن در سازمان، با استفاده از روش دلفی اقدام به شناسایی مواردی از پیشایندهای داخلی و خارجی بازارگرایی نموده اند که در مقالات و مطالعات گذشته مورد آزمون و بررسی قرار نگرفته اند. تعداد 24 نفر از پژوهشگران و صاحبنظران دانشگاهی و صنعت بانکداری کشور در انجام این تحقیق همکاری تام داشته اند. در مجموع روش دلفی پس از 4 مرحله منجر به اتفاق نظر شرکت کنندگان و ارائه مدل گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل کیفی از بازارگرایی شامل پیشایندها و عوامل محیطی موثر بر رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a model of market orientation in the Iranian banking industry using the Delphi method.

نویسندگان [English]

  • yaser taymouri asl 1
  • - - 2

چکیده [English]

In the present article the aim is provide a model of market orientation in the banking industry services. In this regard, studies in the field of market orientation and its antecedents, outcomes and related variables been investigated and presented from various articles have been extracted. In this study, in addition of organizational level of market orientation, individual level has been also studied and identify its antecedents. Researchers have extensively studied the antecedents and consequences of market orientation and its related factors in the organization, next Delphi method used to identify the internal and external antecedents that articles and studies in the past have not been tested and evaluated them. 24 people from academia, researchers and experts in the banking industry in this study had a total collaboration. Overall, the Delphi method, after four-step has led to the consensus of the participants. The study results provide a qualitative model includes antecedents of market orientation and environmental factors affecting the relationship between market orientation and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: market orientation
  • Banking Industry
  • anteceedents
  • Delfi metod
  • Iran