نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

2 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

عملکرد، ابزاری می‌باشند که پس از اجرا می‌توانند اطلاعات گوناگونی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهند. بنابراین استفاده از اینگونه مدلها به منظور پاسخگویی به سؤالات و مسائلی که در ذهن تصمیم‌گیرندگان شکل گرفته است، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این صورت در این مقاله سعی شده تا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های مناسب، رتبه‌بندی کارایی گروههای آموزشی، نقاط ضعف و قوت هر یک از گروهها و وضعیت استفاده بهینه از منابع در دسترس در دانشکده علوم انسانی از منظر مدل DEA بیان شود. از آنجا که مدلهای گوناگونی از DEA در طول سالهای گذشته به منظور استفاده در حوزه‌های گوناگون توسعه‌ یافته‌اند، یکی از گامهای بسیار مهم قبل از ارزیابی واحدهای مطالعه شده، انتخاب مدل یا مدلهای متناسب با آنها می‌باشد. این مقاله مجموعه‌ای از گامهای پی‌درپی را در قالب یک مدل مفهومی به منظور انتخاب صحیح مدل ارزیابی عملکرد، ارائه می‌کند. این مراحل به مثابه حلقه‌های یک زنجیر تکامل‌بخش فرایند ارزیابی است و نبود هر یک از آنها می‌تواند اعتبار مدل ارزیابی را از حیث ضعفهای ذاتی روش DEA، خدشه‌دار کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Teaching Researching Performance With the Help of Data Envelopment Analysis Model: Teaching Groups of Humanity Sciences Faculty, Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • Alireza Torkashvand 1
  • Adel Azar 2

چکیده [English]

Each of the performance assessment models is an instrument that after implementing it can give the decision makers different information. So it is inevitable to use these models to answer the questions and problems that has been arizen in decision makers’ mind.
Therefore, in this article we want to explain the mathematic model of the suitable Data Envelopment Analysis, grading efficiency of instruction groups, the weak and strength points of each group and the situation of optimum use of accessible sources in the human sienceses faculty from the view point of DEA. Since the different models of DEA have been developed during last years to be used in different areas, one of the most important steps before evaluating surveyed units is choosing a model or models suitable with them.
This article presents a collection of consecutive steps, in a conceptual framework in order to choose correctly a performance evaluation model. These stages should be performed one after the other, otherwise the credits of evaluation model can scrafeh due to the natural weak nesses of DEA method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal programming
  • Key words: Relative Efficiency
  • DEA
  • Data Profiling
  • performance assessment
  • Tarbiat Modares University