نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

روند رو به افزایش سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی، موضوع بهره‌وری فناوری اطلاعات را پیش از گذشته واجد اهمیت کرد. تحقیقات، نتایج متفاوتی از بهره‌وری فناوری اطلاعات را نشان می‌دهند؛ درحالی‌که برخی از تحقیقات بهبود و افزایش بهره‌وری و سودآوری را به فناوری اطلاعات نسبت می‌دهند، تحقیقات دیگری منافع حقیقی فناوری اطلاعات را ناامید کننده دانسته و ادعا می‌کنند که فناوری اطلاعات نتوانسته به افزایش بهره‌وری و ایجاد مزیت اقتصادی کمک کند.
تحقیق حاضر به مطالعه بهره‌وری فناوری اطلاعات در سطح میانی اقتصاد (سطح صنعت) پرداخته و با مطالعه شاخصهای کلان اقتصادی و شاخصهای صنعت، ارزیابی متفاوتی از معیارهای بهره‌وری فناوری اطلاعات دارد. نتایج تحقیق میدانی و بررسی اسناد و آمارهای معتبر روشن ساخت که علی‌رغم عدم وجود تفاوت معنادار بین سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی، شکاف میان بهره‌وری فناوری اطلاعات در وضع موجود و حدود مورد انتظار وجود دارد. در این مقاله ضمن بیان شاخصهای مطالعه و ارائه فرضیه‌ها و نتایج تحقیق به معیارهای متفاوت ارزیابی بهره‌وری فناوری اطلاعات پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Productivity and Information Technology in Iran: A Study at Industry Level

نویسندگان [English]

  • Kourosh Parvizian 1
  • Mahmod Sarami 2

چکیده [English]

The increasing trend of manpower and financial investments have made information technology productivity more important than before. Researches show various results of information technology productivity. While some of the researches attribute the improvement and increase of productivity and profitability to the information technology, others consider the real profits of information technology disappointing and even pretend that information technology has not been able to increase productivity and create economic advantage.
The present research covers the information technology productivity at the economy level (industry level) and has a different assessment of information technology productivity criteria through studying whole economic guidelines as well as industrial guidelines. The results of the field research and surveying the records and valid statistics made it clear that although there is not a meaning ful disparity between manpower and financial investments, there is a gap between existing information technology productivity and the prospective one. In this article, besides stating the study criteria and presenting hypotheses and research findings, the different criteria of assessing information technology productivity have been taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Total Productivity
  • Partial Productivity
  • Information technology
  • Manpower and Financial Investments
  • Capabilities and Resources