نویسندگان

1 دیرکل حوزه ریاست، روابط بین الملل و روابط عمومی مرکز آمار ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 معاون دفتر استانداردهای آماری مرکز آمار ایران

چکیده

سازمان های اداری درسال های اخیرشاهد تحولات فزاینده ای در جهان مدیریت بوده اند واصول ونظریات مختلفی برای موفقیت آنهادرنیل به اهداف ارائه شده است. شناسایی نیازها وعوامل موثر بررضایت مشتریان واتخاذ استراتژی های مناسب جهت برآوردن آنها، همچنین آگاهی ازموضع سازمان در عرصه رقابت ازمهم ترین فعالیت های سازمان ها می باشد. مرکز آمار ایران به عنوان متولی نظام آماری کشور، بایستی تلاش نماید تا رضایت مشتریان و کاربران نسبت به خدمات ارائه شده را تامین نماید و موضع منحصر به فرد خودرا تثبیت نماید. تحقیق حاضر موضع مرکز آمار ایران در اذهان مشتریان را مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین معیارها و اولویت بندی آنها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای مشخص نمودن موضع مرکز آمار ایران از مدل اصلاح شده کوک و سیفرد (یکی از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانهMADM ) استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا معیارهای موثر در تعیین موضع مرکز آمار ایران شامل درستی آمارها، سهولت دسترسی به آمارها، قابلیت اعتماد ، رعایت بی طرفی و... شناسایی شده، سپس اهمیت معیارها در دو مرحله از نظر تیم خبره مرکز آمار ایران و مشتریان به دست آمده است. جهت تعیین موضع برخی از سازمان ها و مرکز آمار ایران از مدل تخصیص در روش کوک و سیفرد استفاده شده است. نتیجه مورد انتظار تحقیق، تعیین موضع کنونی مرکز آمار ایران در ارتباط با 4 گروه معیار کلان و 20 معیار فرعی و تعیین موضع کلی آن نسبت به رقبا و در نهایت ارائه پیشنهادات لازم می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Positioning the Statistical Center of Iran as Customers Evaluate It Based on the AHP Model

نویسنده [English]

  • zahra najafi 3

چکیده [English]

In recent years the administrative organizations have witnessed increasing changes in the world of management, facing them with a range of principles and ideas suggesting them how to brace success in making their objectives come true. Recognition of the customers' needs and factors effective on their satisfaction, and adopting proper strategies to meet them; also to know where the organization is standing in the competition arena, are of the most important activities by the organizations. The Statistical Center of Iran, as the organization in charge of the national statistical system, ought to seek the customers' and users' satisfaction over the services provided by the SCI and to further cement its significant position. The present research seeks to figure out the position of the SCI in the eyes of its customers. To choose the criteria and prioritize them the Analytical Hierarchy Process model (AHP) was used and to find out the SCI's position the improved model by Cook & Siford, a multi attribute decision making model (MADM) was applied. For the study, in the first step the indexes effective on positioning the SCI including data accuracy, data accessibility, data trustworthiness, and data objectivity were picked up; and in the second, the significance of each index was estimated in two ways: (1) from the viewpoint of the SCI's senior experts, (2) in the eyes of data users. In order to determine the positions of a number of organizations in addition to the SCI, the Assignment model by Cook & Siford was used. The expected results of the study are to figure out the current position of the SCI in connection with 4 major and 20 minor indices and determining its general position as compared to those of peer organizations. At the end some suggestions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • group decision making
  • analytical hierarchy process (AHP)
  • organization's position
  • positioning strategies
  • statistical quality