نویسندگان

1 گروه مدیریت،‌ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

فرد ریگز با ارائه تئوری منشوری خود نحوه‌ تأثیر اکولوژی مدیریت دولتی در شکل‌گیری سالا مدل را تبیین کرده است. تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی با نقد تئوری فردریگز مدعی است که استقرار مدیران دولتی در پست‌های دولتی و در گذر زمان اکولوژی مدیریت دولتی (محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) را شکل می‌دهد. فرضهای عقبه ذهن مدیریت دولتی کشورهای جهان سوم ایجاب می‌کند که حلقه مدیریت دولتی ویژه‌ای شکل گیرد و به دنبال خود محیط مدیریت دولتی را شکل دهد. بر این اساس با استفاده از استدلال استعاره‌ای تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphorical Reasoning Strategy in Building Theory: A New Theory of Administrative System

نویسندگان [English]

  • Hassan Danaee Fard 1
  • Syed Mehdy Alvani 2

چکیده [English]

According to Fred Riggs's Prismatic Theory, ecology of public administration leads to the emerge of Sala model of administrative system in the third world countries. In Public Manager's Rotation, we belie that possessing public positions in administrative systems leads to the emerge of a specific ecology of public administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • PUBLIC ADMINISTRATION
  • Sala model
  • Prismatic theory