نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیـق نشان دادن توانمندی روش ‌شبیه‌سازی‌ کامپیوتری در ارتقای بهره‌وری و متوازن‌سازی سیستم تولیدی است. این تحقیق سعی دارد تا نخست با تبیین مدلهای شبیه‌سازی و ابعاد کاربردی آن نگاه خاص خود را بر موضوع بهره‌وری انداخته و توانمندی این روش را در عرصه بهبود بهره‌وری نشان دهد. در این راه پاره‌ای از مطالعات به عمل آمده - که بر مدار بهره‌وری صورت گرفته- ارائه شده است که با تبیین آنها به دنبال تشریح و اثبات توانمندی خاص شبیه‌سازی کامپیوتری در حیطه بهبود و ارتقای بهره‌وری می باشد.
مطالعه موردی با شناسایی سیستم مطالعه شده و طراحی مدل سیستم موجود ( مدل AS-IS ) و تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای مدل مذکور آغاز شد. در مرحله بعدی با مشخص کردن ضریب بهره برداریِ نیروی انسانی وسایل، تجهیزات و شناسایی نقاط گلوگاهی سیستم - که موجب کاهش کارایی و عملکرد آن می شود - اقدام به طراحی راهکارهای بهبود دهنده پیشنهادی(مدلTO-BE) شد.
در نهایت با انجام آزمایشهای شبیه‌سازی و مقایسه و تحلیل نتایج خروجی‌های به دست آمده از مدل AS-IS و مدلهای TO-BE مشخص شد که یکی از سناریوهای پیشنهادی از میان راهکارهای بهبود دهنده، مناسبترین عملکرد را داشته است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Productivity Analysis of Production System Via a Simulation Model

نویسندگان [English]

  • Mansour Moemeni 1
  • Behroz Zarei 2
  • Majid Esmaelian 3

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the ability of the computer simulation methodology to improve productivity of a production system. At the beginning, it demonstrates how simulation can be employed in productivity analysis. In this regard, a case study approach was used and the proposal methodology was implemented to represent the simulation capability to enhance the productivity in the case study.
An explanation of the existing system was presented and the corresponding model called AS-IS model was designed, then the model was runned and the output was analyzed. The results of the study showed the bottlenecks and performance measures of the existing system and the initiated two models according to the simulation output, called TO-BE models.
The results obtained from the simulation experiment showed the performance measure in the TO-BE models. The manager of the company, has selected the TO-BE2 model as the best alternative based on the economical and others measure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Simulation Methodology
  • To-BE Models
  • As-Is Models
  • performance