نویسنده

دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت در مؤسسات پژوهشی انجام شده است. برای نیل به این هدف، موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت در سازمان به پژوهش سپرده شد و نتیجه آن دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق بود که در بر دارنده پنج متغیر خلاقیت ، اندازه گروه، تنوع گروه ، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه می باشد.
بر اساس الگوی مفهومی ، پرسشنامه سنجش شاخصها تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه توزیع شد. بعد از توزیع ، تکمیل و جمع آوری، پرسشنامه ها از نظر محتوا مورد کنترل و بررسی قرار گرفتند و درنهایت تعداد 308 پرسشنامه به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه مذکور با استفاده از نرم افزار5/8 لیزرل حول فرضیه های تحقیق در قالب یک الگوی واحد آزمون شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که انسجام گروه به طور مستقیم ،اندازه گروه و سیستم ارتباطات گروه به طور غیر مستقیم و تنوع گروه هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر خلاقیت پژوهشگران مؤسسات پژوهشی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Verification of a Model for Analyzing of Group Factors Effective on Creativity

نویسنده [English]

  • Mansoor Sadeghi

چکیده [English]

This research was accomplished to design and to verify a model for analyzing of group factors affective on creativity in the research institutions. To achieve this goal, after studying the creativity literature, we presented a conceptual model based on the mentioned literature, containing four variables: creativity, group diversity, group cohesiveness and group communications system.
Based on the conceptual model, a questionnaire was developed to measure the variables. We controlled and surveyed their contents and finally 308 questionnaires were gathered.
Then the obtained data were analyzed according to the research hypothesis with the help of a software named LISREL8.5 in the form of a model: the obtained results showed that the group cohesiveness directly, the group communications system indirectly and the group diversity directly and indirectly are effective in the researchers creativity of the research institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Group Diversity
  • Group Cohesiveness and Group Communications System