نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مهندسی صنایع، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

رایج‌ترین روش همکاری از گذشته تا کنون برونسپاری بوده است. مسائل مهمی مانند افزایش رقابت، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فناورانه، عدم اطمینان به آینده و افزایش هزینه‌ها باعث گردیده که سازمان‌ها در الگوی مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و به راهبردهای جدیدی روی آورند. در چنین شرایطی اتحادهای راهبردی می‌توانند در روابط همکاری، جایگزین برونسپاری شوند. هدف از این مقاله نخست طراحی مدلی به منظور ارزیابی وضعیت فعلی یک برونسپاری و سپس بررسی امکان توسعه آن به یک اتحاد راهبردی است. برای این منظور در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع، نمونه‌های اتحادهای راهبردی مطالعه شده و همچنین با استفاده از مصاحبه با خبرگان، فهرستی از معیارهای موثر بر شکل‌گیری اتحاد راهبردی تهیه و در ابعاد 6 گانه‌ای دسته‌بندی گردیده است. پس از آن با استفاده از روش نسبت روایی محتوا، معیارهای غیرضروری در این فهرست شناسایی شد. در گام بعد با بکارگیری روش تحلیل پوششی داده‌های فازی بدون ورودی صریح، بهترین ترکیب از وزن‌ها برای معیاری ضروری بدست آمد و با مشخص نمودن حداقل امتیازات لازم برای شکل‌گیری یک اتحاد راهبردی به ازای هر کدام از این معیارها، امکان مقایسه وضعیت فعلی پیمانکار با حداقل‌های لازم برای شکل‌گیری یک اتحاد راهبردی میسر گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سازمان‌ها می‌توانند از طریق این مقایسه معیارهایی که پیمانکاران برای تبدیل شدن به یک متحد راهبردی در آن‌ها ضعف دارند را شناسایی نموده و نسبت به برنامه‌ریزی جهت بهبود این معیارها و در نتیجه توفیق در توسعه متحدین راهبردی اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a supplier development model in order to transition from outsourcing to strategic alliance

نویسندگان [English]

  • Saeed Roshandel 1
  • Mohammad Hossien Karimi Govareshaki 2
  • Morteza Abbasi 2

1 PhD student, Department of Industrial Engineering, Management and Industrial Engineering Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Industrial Engineering Department, Industrial Engineering and Management Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Outsourcing has been the most common method of cooperation. Today, issues such as increased competition, limited resources, technological complications, uncertainty about the future and increased costs have caused organizations to reconsider their management model and turn to new strategies. In such a situation, strategic alliances can replace outsourcing. The purpose of this article is to design a model to evaluate the current state of an outsourcing and to investigate the possibility of developing it into a strategic alliance. For this purpose, in this research, by studying the literature on the subject, examining examples of strategic alliances and also interviewing experts, a list of effective criteria on the formation of a strategic alliance was prepared and categorized into 6 dimensions. Then, using the content validity ratio method, unnecessary criteria were identified in this list. After that, using fuzzy data envelopment analysis without explicit input method, the best combination of weights for essential criteria was obtained. In the next step, by specifying the minimum values for the formation of a strategic alliance for each of the criteria and dimensions of the model, it is possible to compare the current state of the contractor with the minimum value necessary for the formation of a strategic alliance. Results indicates that through this comparison, organizations can identify their weak points in order to become a strategic ally and plan to improve these criteria and, as a result, succeed in developing strategic allies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alliance
  • supplier development
  • supply chain management
  • outsourcing
  • data envelopment analysis
[1]    M. Alimohammdlou and A. Bonyani, (2020). A decision framework for supplier selection under a fuzzy environment. Modern Research in Decision Making, 5(4), 119-143.
[2]    S. Min, Z. G. Zacharia, and C. D. Smith, (2019). Defining supply chain management: in the past, present, and future. Journal of business logistics, 40(1), 44-55.
[3]    m. Dori, M. Jafari, and K. Chaharsoghi, (2019). Choosing coordinated ordering policy in the two-level supply chain: A game theory approach. Modern Research in Decision Making, 4(3), 47-73.
[4]    M. Babaee Farsani, S. Jafarnejad, and S. Nazari Vanani, (2021). Investigation of meditating role of supply chain collaboration in the relationship between information technology and innovation. Logistics Thought, 20(76), 145-174.
[5]    H. Dastyar and J. Pannek, (2019). Numeric evaluation of game-theoretic collaboration modes in supplier development. Applied Sciences, 9(20), 4331.
[6]    F. Sun, J. Chen, H. Yang, B. Chen, and Z. Wan, (2023). Production outsourcing decision in the presence of consumer’s preference uncertainty. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 175, 103180.
[7]    H. Dehghani Poudeh, M. Cheshmberah, H. torabi, M. H. Karimi Gavareshki, and R. Hosnavi, (2017). Determining and prioritizing the influence indices for the CoPS R&D projects outsourcing (A study on Aviation Industries Organization, Iran). Journal of Technology Development Management, 5(3), 139-168.
[8]    L. Scrimali, (2019). On the stability of coalitions in supply chain networks via generalized complementarity conditions. Networks and Spatial Economics, 1-16.
[9]    S. Purwaningsih and A. M. J. Widyawati, (2023). Joint venture agreement as a form of investment cooperation. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(1), 488-502.
[10]    Q. Tian and W. Guo, (2019). Reconfiguration of manufacturing supply chains considering outsourcing decisions and supply chain risks. Journal of Manufacturing Systems, 52, 217-226.
[11]    M. Haghighi and S. H. Jalali, (2018). Strategic Alliance Formation from the Institutional Theory Perspective. Journal of Business Management, 9(4), 717-738.
[12]    N.-T. Nguyen, (2020). Performance evaluation in strategic alliances: A case of Vietnamese construction industry. Global Journal of Flexible Systems Management, 21(1), 85-99.
[13]    C. B. Pedroso, W. L. Tate, A. L. da Silva, and L. C. R. Carpinetti, (2021). Supplier development adoption: A conceptual model for triple bottom line (TBL) outcomes. Journal of Cleaner Production, 314, 127886.
[14]    M. Sheikh Sajadieh and M. Bahmani Tabrizi, (2020). Suppliers Development Model for Supply Chain Sustainability: A Case Study. Production and Operations Management, 11(1), 45-69.
[15]    L. Olfat, M. Amiri, I. Raeesi Vanani, and M. Esmaeilzadeh, (2019). Identifying and Categoring Supplier Development-Related Activities in the Automative Industry. Journal of Industrial Management Perspective, 9(Issue 3, Autumn 2019), 9-54.
[16]    O. Norshahira, N. SR, and Z. Lukman, (2021). Content Validity Determination of the Suicidal Ideation Behaviour Assessment Instruments Using Content Validity Ratio (CVR) Formula. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 11(4-S), 81-85.
[17]    S. Saati, A. Hatami-Marbini, P. J. Agrell, and M. Tavana, (2012). A common set of weight approach using an ideal decision making unit in data envelopment analysis. Journal of Industrial and Management Optimization, 8(3), 623-637.
[18]    G.-l. Yang, J.-B. Yang, D.-L. Xu, and M. Khoveyni, (2017). A three-stage hybrid approach for weight assignment in MADM. Omega, 71, 93-105.
[19]    D. Ho, A. Kumar, and N. Shiwakoti, (2019). A literature review of supply chain collaboration mechanisms and their impact on performance. Engineering Management Journal, 31(1), 47-68.
[20]    M.-H. Chang, J. J. Liou, and H.-W. Lo, (2019). A hybrid MCDM model for evaluating strategic alliance partners in the green biopharmaceutical industry. Sustainability, 11(15), 4065.
[21]    E. Ehghagi, A. Maniam, and M. Moosakhani, (2014). A model collaborative maturity assessment in inter-organizational networks Case Study: Shabab Network. Management research in Iran, 18(3), 157-180.
[22]    I. Boughzala and G.-J. De Vreede, (2015). Evaluating team collaboration quality: The development and field application of a collaboration maturity model. Journal of Management Information Systems, 32(3), 129-157.
[23]    E. Ngai, D. Chau, J. Poon, and C. To, (2013). Energy and utility management maturity model for sustainable manufacturing process. International Journal of Production Economics, 146(2), 453-464.
[24]    S. Hain and A. Back, "Towards a maturity model for e-collaboration-a design science research approach," in 2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences, 2011: IEEE, pp. 1-10.
[25]    T. Ho, A. Kumar, and N. Shiwakoti, (2020). Supply chain collaboration and performance: an empirical study of maturity model. SN Applied Sciences, 2, 1-16.
[26]    N. Mokhtarzadeh and S. Keramat, (2015). Presenting a Model for Analyzing the Risks of Strategic and Technological Alliances. Innovation Management Journal, 4(3), 119-140.
[27]    W. L. Ko, S. Y. Kim, J.-H. Lee, and T. H. Song, (2020). The effects of strategic alliance emphasis and marketing efficiency on firm value under different technological environments. Journal of Business Research, 120, 453-461.
[28]    N.-T. Nguyen and T.-T. Tran, (2019). Raising opportunities in strategic alliance by evaluating efficiency of logistics companies in Vietnam: a case of Cat Lai Port. Neural Computing and Applications, 31, 7963-7974.
[29]    J. B. Johansen, P. A. Jensen, and C. Thuesen, "Maturity model for strategic collaboration in sustainable building renovation," in Proceedings of the 33rd Annual ARCOM Conference, Cambridge, UK, 2017, pp. 4-6.
[30]    V. Shahabi, A. Azar, F. Faezy Razi, and M. f. Fallah Shams, (2022). Analysis of factors affecting the development of the banking service supply chain in the Industry 4.0. Management research in Iran, 26(2), 95-114.