نویسندگان

1 دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بنابر نظر اندیشمندان و صاحبان‌نظر آموزش عالی ایران بخش قابل توجهی از مسائل و معضلات این نظام به ناکارآمدی تصمیم‌ها و سیاست‌های این بخش و مبتنی نبودن آن بر شواهد علمی و تجربی بازمی‌‌گردد. سیاست‌گذاری داده باز به عنوان مفهومی جدید که استفاده از مشارکت عمومی و ظرفیت‌های توانمند در عرصه سیاست‌گذاری عمومی را مد نظر قرار می‌دهد، می‌تواند در زمینه پشتوانه‌سازی علمی و عقلایی در راستای بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته، ابتدا سعی در شناسایی الزامات سیاست‌گذاری داده باز در نظام آموزش عالی ایران با رویکردی کیفی و سپس واکاوی نقش این مهم با استفاده از آزمون رگرسیون، در بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران داشت. در بخش کیفی مصاحبه با 9 نفر از خبرگان سیاست‌گذاری آموزش عالی ایران مد نظر قرار گرفت. در بخش کمی نیز جامعه پژوهش 360 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 186 نفر آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون نشان داد که الزامات فرهنگی- اجتماعی 304/0، الزامات مدیریتی، 273/0، الزامات سیاسی- حقوقی، 197/0 و الزامات فنی– تکنولوژیکی 152/0، از واریانس متغیر بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Probing Open Data Policy Making Role in Policy Optimization in Iran's Higher Education System

نویسندگان [English]

  • jafar amiri farah abadi 1
  • saeed soleymani 1
  • Mahmoud Abolghasemi 2

چکیده [English]

According to scholars of higher education in Iran, a considerable part of Iran's higher education system problems is because of ineffectiveness of decisions and policies of this sector and its non-reliance on scientific and empirical evidence. Open data policy making, as a new concept which considers using public participation in public policy making, can provide scientific and rational backing for policy optimization in Iran's higher education system. Therefore, this mixed approach study attempts to identify requirements of open data policy making in Iran's higher education system with a qualitative approach. At the next step, it applies regression test to analyze role of identified requirements in policy optimization. Results of regression analysis showed that socio-cultural requirements, managerial requirements, political-legal requirements and technical-technological requirements respectively could explain 0.304, 0.273, 0.197 & 0.152 of dependent variable variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education Policy Making
  • Open Data Policy Making
  • Policy Optimization
[1] Dye, T. R. (2016). Understanding public policy (15th ed.). New York: Pearson. [2] Jebin, L., & Hasan, A. R. (2016). Perfect Rationality in Public Policy Making-Evidence from Bangladesh. [3] Anderson, E. J. (2011). Public policymaking: An introduction (7th ed.). Boston, MA: Wadsworth Publishing. [4] Azar, A., Gholamrezaei, D., Danaei Fard, H., Khodadad Hosseini, H. (2013). Higher Education Policy Analysis in the Fifth Development Plan Using System Dynamics, Science & Technology Policy Journal, Vol 5. No 4, pp.1-18. [5] Haddad, W. D., & Demsky, T. (1995). Education Policy-Planning Process: An Applied Framework. Fundamentals of Educational Planning 51. UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75700, Paris France. [6] Farasatkhah, M (2014). A Conceptual framework for futurity oriented university planning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol 19, No 3, pp.1-21. [7] Conway, M. (2001). The swinburne experience: Integrating foresight and strategic planning. Scenario and Strategy Planning, 3(4), pp.12-16. [8] Hasan Beigi, A., Forozandeh, L., Danaeefard, H., Pourezzat, A (2017). Designing a Monitoring and Evaluation System for Policies of the Ministry of Science. Management Researches in Iran, Vol 21, No 3, pp.49-71. [9] SarAbadani, A., Tabatabaeyan, H., Mirmoazi, H., Amiri, M (2017). Improving the Quality of Policymaking in Science and Technology by an Islamic-Iranian Approach: A Qualitative Study. Modern Researches in Decision Making, Vol1, No1, pp.167-188. [10] Heshmati, A., Kadkhodapoor, J., Maleki, A (2017). Challenges of Interdisciplinary Research and Education in Iran's Higher Education System. National Congress of Iranian Higher Education. [11] Abasi, M., Shirehpaz Arani, A (2012). Higher Education Quality Policy Making: Challenges and Prospects. Fifth Congress of Quality Assessment in the Academic System. [12] Farasatkhah, M., Maniee, R (2015). Effective factors on faculty participation in higher education policy making and university planning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol 20, No 4, pp.29-53. [13] Marsh, D., & McConnell, A. (2010). Towards a framework for establishing policy success. Public administration, 88(2), pp.564-583. [14] Javdani, H (2015). Designing a model of policy research for Iranian higher education system. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol 21, No 2, pp.81-1-4. [15] Majchrzak, A., & Markus, M. L. (2014). Methods for policy research: Taking socially responsible action (Vol. 3). SAGE publications. [16] Javdani, H (2014). Policy research: The missing layer of decision and policy making in Iranian higher education. Institute for Research and Training in Management and Planning, Tehran, Iran. [17] Amiri Farahabadi, J., Abolghasemi, M., & Ghahramani, M. (2016). Pathology of policy research process in Iranian higher education; A qualitative study. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 8(4), pp.139-171. [18] Birkland, T. A. (2015). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making (4th ed.). New York: Rutledge Publishing. [19] Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2012). Public policy: Politics, analysis, and alternatives. Sage. [20] Taslimi, M., Sanaii, M., Abdolhosseinzadeh, M (2017). dentify and Prioritize the Challenges of Achieving the Open Government Data Policy (OGDP). Journal of Public Policy, Vol3, No2, pp.57-89. [21] Ganapati, S., & Reddick, C. G. (2012). Open e-government in US state governments: Survey evidence from Chief Information Officers. Government Information Quarterly, 29(2), pp.115-122. [22] Zuiderwijk, A., Janssen, M., Choenni, S., & Meijer, R. (2014). Design principles for improving the process of publishing open data. Transforming Government: People, Process and Policy, 8(2), pp.185-204. [23] Janssen, K. (2011). The influence of the PSI directive on open government data: An overview of recent developments. Government Information Quarterly, 28(4), pp.446-456. [24] McDermott, P. (2010). Building open government. Government Information Quarterly, 27(4), pp.401-413. [25] Napoli, P. M., & Karaganis, J. (2010). On making public policy with publicly available data: The case of US communications policymaking. Government Information Quarterly, 27(4), pp.384-391. [26] Neuroni, A. C., Riedl, R., & Brugger, J. (2013, January). Swiss Executive Authorities on Open Government Data--Policy Making beyond Transparency and Participation. In System Sciences (HICSS), 2013 46th Hawaii International Conference on (pp. 1911-1920). IEEE. [27] Meijer, A. J. (2007). Publishing public performance results on the Internet: Do stakeholders use the Internet to hold Dutch public service organizations to account?. Government Information Quarterly, 24(1), pp.165-185. [28] Gholipour, R., Gholampour Ahangar, E (2010). Public Policy Making in Iran. Islamic Parliament Research Center of Iran Publication, Tehran. [29] Danaeefard, H., Saghafi, E., Moshabaki, A (2011). Public Policy Implementation: Explaining the Role of Rationality in Policy Formulation. Management Researches in Iran, Vol 14, No 4, pp.79-106. [30] Snellen, I. (2002). Conciliation of rationalities: the essence of public administration. Administrative Theory & Praxis, 24(2), 323-346. [31] Pal, L. A. (2010). Beyond policy analysis: Public issue management in turbulent times. Thomson Nelson. [32] Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. Government Information Quarterly, 31(1), pp.17-29. [33] Algemili, U. A. (2016). Outstanding Challenges in Recent Open Government Data Initiatives. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 6(2), p.91. [34] Babei, S., Tavakoli, Gh (2017). Deriving basic rationalities in public policy making process. Public Policy Making Journal, Vol 3, No 1, pp.63-82.