نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

گروه‌های صنعتی، تعاملات درون‌‌گروهی و برون‌گروهی دارند. در این مطالعه برای بررسی پویایی خطی اطلاعات، از دوازده گروه صنعتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. از دو معیار اندازه‌گیری محافظه‌کاری شامل معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری سهام» و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری» استفاده شده است. برای اصلاح آثار عوامل خاص در صنعت، این نسبت روند‌زدایی شد و همچنین جهت کنترل آثار هر صنعت، تورم و عوامل مؤثر بر شاخص‌های صنایع مختلف در دوره‌های زمانی مورد مطالعه از دو معیار- میانگین سالیانه تفاضل ارزش بازار و ارزش دفتری و شاخص هر صنعت- استفاده شد. نتایج تحلیل صنعت نشان می‌دهد که معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری» دارای همبستگی قوی می‌باشد و در نقطه مقابل با به‌کارگیری میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری روند‌زدایی شده نتایج همبستگی قوی‌تر می‌شود. درنهایت استانداردکردن متغیرها براساس شاخص هر صنعت در مقایسه با استاندارد کردن براساس میانگین سالیانه تفاضل ارزش بازار و ارزش دفتری منجر به نتایج قوی‌تری در ضرایب مدل‌های ارزش‌گذاری براساس صنعت می‌شود. بنابراین برای ارزیابی و تحلیل پویایی خطی اطلاعات در گروه‌های صنعتی به همراه گنجاندن عوامل محیطی همچون، سیاست‌های محافظه‌کاری در حسابداری، نوع صنعت، شاخص‌های بازار بورس، نرخ هزینه سرمایه، نرخ تورم، سیاست‌های توزیع سود نقدی، ارزش دفتری و قیمت‌های گذشته و حال اوراق بهادار می‌توان مدل‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر سود باقیمانده را به کار رفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Dynamics of Accounting Information in Stock Valuation: An Industry-Based Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amri-Asrami 1
  • Mohammad-Ali Aghaei 2

چکیده [English]

Industrial groups have interactions within and outside groups. In this paper, twelve industrial groups of companies listed in Tehran Stock Exchange are reviewed in order to evaluate linear information dynamics. Conservatism measures of “ratio of sum of price to sum of book value” and “mean of price-to-book ratio” are considered. In sample periods, in order to remedy the effects of special factors in sample industries, later ratio is de-trended. For controlling effects of each industry, inflation, and some other factors on the various industry indices, two measures of “average annual difference between price and book value” and “each industry index” are considered. Industry analysis shows that "sum of price to sum of book value" criterion has a significant correlation with the average of market value to book value and the correlation would be stronger if using the de-trended criteriun.
Finally, comparing scaled variables on the average annual difference between price and book value, it concluded that scaled variables based on the index of each industry led to a much stronger coefficient of valuation models.
Therefore, for assessment and analysis of linear information dynamics in industrial groups (including environmental factors such as conservatism in accounting policies, industry, stock market indices, cost of capital rate, inflation, the policy of dividend distribution, past and present of book value and securities) can be used for developing residual income valuation models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information dynamics
  • stock valuation
  • accounting conservatism
  • accounting earnings
  • Industry
[1]    Fiegenbaum A., Thomas H. (1993) "Industry and strategic group dynamics: Competitive strategy in insurance industry, 1970-84"; Journal of Management Studies, 30: 69–105, doi:10.1111/j.1467-6486.1993.tb00296.x.
[2]    Rajabi A., Moosavi-Haghighi M. H., (2013) "Appraisal and calculation of industrial groups with applying the system dynamics approach in 2024 Iran vesion"; Management Research in Iran, Vol. 17, No.3, pp. 87-111, [In Persian].
[3]    Dalton D. R., Daily C. M., Johnson J. L., Ellstrand A. E. (1999) "Number of directors and financial performance: A meta-analysis doi: 10.2307/256988", Vol. 42, No. 6. 674-686.
[4]    Mascarenhas B. (1989) "Strategic group dynamics"; Academic Management Journal, Vol. 32, No. 2, pp. 333-352.
[5]    Forsyth D.R. (2009) "Group dynamics", New York: Wadsworth.
[6]    Backstrom L., Huttenlocher D., Kleinberg J., Lan X. (2006) "Group formation in large social networks"; Proceedings of the 12th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining - KDD '06. p. 44.
[7]    Khadivar A., Javaheri S. (2015) "System dynamics simulation for developing and intenerating knowledge management and knowledge strategy"; Management Research in Iran, Vol. 19, No.1, pp. 117-146, [In Persian].
[8]    Weil H.B. (2007) "Application of system dynamics to corporate strategy: An evolution of issues and frameworks"; System Dynamics Review, Vol. 23, Issue: 2-3, pp. 137-156.
[9]    Myers J. (1999) "Implementing residual income valuation with linear information dynamics"; The Accounting Review, Vol. 74 (1), pp. 1–28.
[10] Ashton D., Wang P. (2013) "Valuation weights linear dynamics and accounting conservatism: An empirical analysis"; Journal of Business Finance & Accounting, 40(1) & (2): 1–25.
[11] Frankel R., Lee C. M. C. (1998) "Accounting valuation, market expectation and cross-sectional stock returns"; Journal of Accounting and Economics, Vol. 25, pp. 283–319.
[12] Ashton D., T. Cooke, M. Tippett and P. Wang (2004) "Linear information dynamics, aggregation, dividends and ‘dirty surplus’ accounting"; Accounting and Business Research, Vol. 29 (3), pp. 287–320.
[13] Ohlson J. (1995) "Earnings, book values, and dividends in equity valuation"; Contemporary Accounting Research, Vol. 11 (2), pp. 661–87.
[14] Ashton D., T. Cooke, Tippett. M. (2003) "An aggregation theorem for the valuation of equity under linear information dynamics"; Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 57, Issues 2–3, pp. 218–240.
[15] Feltham G., Ohlson J. (1995) "Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities"; Contemporary Accounting Research, Vol. 11 (2), pp. 689–732.
[16] Stark A. W. (1997) "Linear information dynamics, divided irrelevance, corporate valuation and the clean surplus relation"; Accounting and Business Research, Vol, 27(3), pp. 219-228
[17] Ohlson J. (1999) "On transitory earnings"; Review of Accounting Studies, Vol. 4, pp. 145–162.
[18] Pope F. P., Wang D. P. (2005) "Earnings components, accounting bias and equity valuation"; Review of Accounting Studies, Vol. 10, pp. 387–407.
[19] Clubb C. (2012) "Information dynamics, dividend displacement, conservatism and earnings measurement: A development of the ohlson (1995) Valuation framework"; Review of Accounting Studies, Vol. 18: 360-385.
[20] Ashton D., Wang P. (2008) "Valuation weights and accounting conservatism", Available at SSRN.
[21] Ghalibaf-Asl H., Mohammadi Sh., Mazaheri-Far P. (2012) "Analyzing stock return comovement in Tehran stock exchange using APT approach"; Management Research in Iran, Vol. 16, No.1, pp. 93-106, [In Persian].
[22] Feltham G., Ohlson J. (1996) "Uncertainty resolution and the theory of depreciation measurement"; Journal of Accounting Research, Vol. 34 (2), pp. 209–234.
[23] Givoly D., Hayn C., Natarajan A. (2007) "Measuring reporting conservatism"; The Accounting Review, Vol. 82 (1), pp. 65–106.
[24] Pae J., D.B. Thornton, Welker M. (2005) "The link between earnings conservatism and the Price-to-book Ratio"; Contemporary Accounting Research, Vol. 22 (3), pp. 693–717.
[25] Khan M., Watts R. (2009) "Estimation and validation of a firm-year measure of conservatism"; Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, pp. 132–150.
[26] Watts R. (2003a) "Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications"; Accounting Horizons, Vol. 17 (3), pp. 207–221.
[27] Watts R. (2003b) "Conservatism in accounting part II: Evidence and research opportunities", Accounting Horizons, Vol. 17 (4), pp. 287–301.
[28] Ashton D., K. Peasnell, Wang P. (2011) "Residual Income Valuation Models and Inflation"; European Accounting Review, Vol. 20 (3), pp. 459–483.
[29] Ashton D., Wang P. (2015) "Conservatism in residual income models: theory and supporting evidence"; Accounting and Business Research, 45:3, 387-410.
[30] Basu S. (1997) "The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings"; Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, pp. 3–37.
[31] Lintner J. (1956) "Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes"; American Economic Review, Vol. 46, pp. 97–113.
[32] Einstein A. (1956) "Investigations on the theory of the brownian movement"; R. Fürth (Ed.) Dover, New York, (English Translation of Preceding Reference).
[33] Mörters P., Peres Y. (2008) "Brownian motion" (Draft Version), Retrieved 25.
[34] Mandelbrot B., Hudson R. (2004) "The (Mis) behavior of Markets: A fractal view of risk", Ruin, and Reward.
[35] Hughes J., J. Li, Zhang M. (2004) "Valuation and accounting for inflation and foreign exchange"; Journal of Accounting Research, Vol. 42, pp. 731–754.
[36] Callen J. L., Morel. (2001) "Linear accounting valuation when abnormal earnings are AR (2)"; Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 16 (3), pp 191–204.
[37] Penman S. H. (2013) "Financial statement analysis and security valuation" (Fifth ed.), New York: McGraw-Hill.
[38] Cooley T. F., Quadrini V. (2001) "Financial markets and firm dynamics"; The American Economic Review. Vol. 91, No. 5, pp. 1286-1310.
[39] Franzen L., Radhakrishnan S. (2009) "The value relevance of R&D across profit and loss firms"; Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 28(1), pp. 16–32.
[40] Stark A. W. (2008) "Intangibles and research, an overview with specific focus on the UK"; Accounting and Business Research, Vol. 38 (3), pp. 275–285.
[41] Bernard A. B., Durlauf S. N. (1996) "Interpreting tests of convergence"; Journal of Econometrics, Vol. 71, pp. 161–173.
[42] Fama E. F., French K. R. (1995) "Size and book-to-market factors in earnings and returns"; Journal of Finance, Vol. 50 (1), pp. 131–155.
[43] Penman S., Zhang X. (2002) "Accounting conservatism, the quality of earnings and stock returns"; The Accounting Review, Vol. 77 (2), pp. 237–264.
[44] Easton P., Pae J. (2004) "Accounting conservatism and the relation between returns and accounting data"; Review of Accounting Studies, Vol. 9 (4), pp. 495–521.
[45] Beaver W., Ryan S. (2005) "Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling"; Review of Accounting Studies, Vol. 10, pp. 269–309.
[46] Etemadi H., Ahamadi D. H. (2010) "Assessing the effective factors on accounting conservatism in companies based different measures for conservatism"; MA Dissertation in Accounting, Tarbiat Modares University. [In Persian].
[47] Khodadadi V., Erfani H. (2009) "Investigation the relation between type of industry, market share, and capital compact with abnormal earnings persistence among companies listed in TSE"; MA Dissertation in Accounting, Chamran University. [In Persian].
[48] Shah-Tahmasebi S., Khodadad-Hoseini S. H., Kordnaech A. (2016) "Designing the competitive advantages model based on organizational oriented and managerial oriented external social capital, with clarifying the roles of dynamic capabilities dimensions"; Management Research in Iran, Vol. 20, No.1, pp. 81-102, [In Persian].
[49] Uones-Pour Z. (2014) "Assessing the industry dynamics with a comprehensive conceptual approach"; The First National Conference on Emerging Trends in Business Management. [In Persian].