نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران،‌ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت سرمایه‌ گذاری در بورس اوراق بهادار و توجه ویژه دولت ها به رونق این بخش از اقتصاد به دنبال معرفی بهترین روش سرمایه‌ گذاری از بین دو روش تخصصی مطرح در بازار سرمایه یعنی روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هستیم . محقق مدعیست که سرمایه‌گذاری براساس تحلیل بنیادی بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری براساس تحلیل تکنیکال بدست می دهد . باتوجه به این ادعا می بایست میانگین بازدهی حاصل از هریک از این روش‌ها محاسبه شده و با یکدیگر ارزیابی و مقایسه شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مقایسه‌ می باشد که ماهیتا پس‌ رویدادی بوده و به اطلاعات کمی گذشته توجه می نماید . نتایج حاضل از آن است که میزان بازدهی اکتسابی از روش تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکی بوده و در دوره دو ساله مورد بررسی اداعای محقق را تأیید می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and comparison of Returns resulting from accessing share on base of fundamental and technical analysis in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • abbas Saleh Ardestani 1
  • hadi varzeshkar 2

چکیده [English]

with due attention to importance of investment in stock exchange and special attention of governments to prospering of this part of economy , in this research we want to introduce the best method of investment between two specialized common methods namely fundamental analysis and technical analysis . It is claimed by the investigator that investment on base of fundamental analysis is more efficient than by technical analysis . Therefore average efficiency of each method should be accounted and then compare with each other . This investigation for purpose of objective is applying and for purpose of method is descriptive - comparative and by nature is post-happening and considers past quantitative information . The results show that efficiency of fundamental analysis is more than technical analysis through the two years period of study and it verify investigator claim . ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

کلیدواژه‌ها [English]

  • fundamental analysis
  • technical analysis
  • Investment
  • investment return analysis
  • portfolio