نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

سرآمدی بازاریابی، چارچوب جامعی از ارزش های محوری، معیارها و زیرمعیارها در تمامی ابعاد ‏بازاریابی است که به مدیران کمک می کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت ها، فرایندها و نتایج بازاریابی ‏خود، نقاط قوت و حوزه های بهبود خود را شناسایی کرده و برای بهبود آن ها برنامه ریزی کنند. ‏علی رغم رایج بودن این مفهوم و وجود جوایزی در کشورهای مختلف با عنوان سرآمدی بازاریابی در ‏سطح ملی و سازمانی، تاکنون مطالعات نظری جامع و مانع در این حوزه انجام نشده است و خلأ ‏وجود الگویی علمی و معتبر در آن احساس می شود.‏
هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در شرکت های فعال در صنایع تولیدی ‏ایران بود که در آن ضمن مشخص کردن ارزش های محوری سرآمدی بازاریابی، معیارهایی برای ‏ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی بهبود در حوزه بازاریابی ارائه شد.‏
نتایج حاصل از انجام این تحقیق تبیین ارزش های محوری سرآمدی شامل بازارگرایی، مسؤولیت ‏اجتماعی و اخلاقی بازاریابی، بهره وری بازاریابی، یادگیری و بهبود مستمر‏‎ ‎، تمرکز بر نتایج ، ارزش آفرینی ‏بازاریابی‎ ‎و نیز تعیین معیارهای سرآمدی بازاریابی شامل رهبری بازارگرا، تحلیل و درک بازار، راهبرد ‏بازاریابی، زیرساخت های بازاریابی، آمیخته بازاریابی و نتایج بازاریابی است. هم چنین زیرمعیارهای مرتبط ‏با هر یک از معیارهای سرآمدی شناسایی شدند و روابط مفهومی میان آن ها و چگونگی تحقق نتایج ‏بازاریابی از توانمندسازهای بازاریابی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری نیز تعیین شد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Marketing Excellence Model in ‎Manufacturing Industries Based on Mixed ‎Approach

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

Marketing excellence is a comprehensive framework of core values and ‎criteria in all aspects of marketing, which can assist the managers to evaluate ‎the activities, procedures, processes and results in order to identify the ‎strengths and areas of improvement and improve the organizations in such ‎areas. ‎
In spite of implementing the concept of marketing excellence and ‎existence of too many awards in national and organizational levels in the ‎world, there is no evidence of scientific model and study in this area. ‎
The aim of this study is designing the marketing excellence model in ‎Iranian manufacturing company, through which the core values and criteria ‎in marketing area will be identified. ‎
According to the results of data analysis, the core values of marketing ‎excellence were marketing orientation, social and ethical responsibility, ‎marketing productivity, learning and continuous improvement and focusing ‎on the results and adding value. The criteria of marketing excellence model ‎were market-oriented leadership, defining & understanding the markets, ‎marketing strategy, marketing infrastructures, marketing mix and marketing ‎results. Also the sub-criteria and the conceptual relations between the ‎enablers and the results were identified. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing excellence؛Core value؛Criteria؛Mixed approach.&lrm