نویسنده

دانشیار گروه مدیدیت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق چشم انداز ملی جمهوری اسلامی در عصر تحولات مستمر توسل به مدیریت دولتی شبکه ای به نظر اجتناب ناپذیر می اید.نهضت های سنتی و مدیریت دولتی نوین نمی توانند حاکمیت شبکه ای را در کشور ساری و جاری کنند.این نوشته در پی تبین مبانی نظری و عملی استقرار مدیریت دولتی شبکه ای در ایران است. سیر تطور دانش بشری نشان می دهد به موازات تغییر در ماهیت و شکل مسائل فراروی بشر بسته های دانشی متناسب مدیریت چنین مسائلی نیز دچار تحولاتی شده است.یکی از عمده دانش های بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع دارد دانش حکومت داری و مدیریت امور عمومی است.نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عالم سبک و سیاق مدیریتی و حکمرانی مناسب انتخاب می کنند.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های سیاسی مورد توجه در جهان نیز تلاش کرده متنایب با شرایط نهضت های مدیریتی مناسب در پیش گیرد.اکنون این نظام دارای چشم انداز بیست ساله ای است که تلاش می کند با تدوین برنامه های پنج ساله ای به اهداف مندرج در چشم انداز دست پیدا کند. ضمن بررسی دلایل شکل گیری حکمرانی شبکه ای، پیوند ان با دیگر انواع نهضت های مدیریتی ،مدل ها ، نحوه استقرار و استفاده از آن در کشور تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Network Public Administration in Iran: Theoretical and Practical Rationales, and Requirements

نویسنده [English]

  • Hasaan Danaeefard

چکیده [English]

Managing complexity requires complex mechanisms. Network problems need network resolutions. for achieving the goal of Iranian vision. Designing network public administaration is nesessary. Trational public administration and new public management can not implement networked governance. There is a connection between the type of problems faced by human and management knowledge for addressing these problems. One of them is public administration. All political systems select appropriate managerial style based on their political, social, economical and cultural conditions. Islamic political system also has its own management tradition. Therefore, Iranian political system must select a management system that fits with Iranain vision. In this paper, we will explore the theoretical, and practical foundations of network public administration and discuss the rationales of emerging network governance and its connection with various management movements as well as the steps of implementing network public administration in Iran.                          

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network public administration
  • Newtwork governance
  • New Public administration
  • Political system