نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ایالتی و انستیتو پلی‌تکنیک ویرجینیا، آمریکا.

چکیده

در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک ، زمان و عدم قطعیت، نقش مهمی ایفا می‌کنند [1، صص 361-384]. تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در محیط، بسیاری از صنایع را زمین‌گیر ساخته و یا از صحنه رقابت حذف کرده است و پیش‌بینیها در مورد آینده را با شکست روبه‌رو ساخته است. سازمانها به‌طور غیرقابل پیش‌بینی با تکنولوژیهای جدید، محصولات جدید و بازارهای جدید روبه‌رو می‌باشند و استراتژیهای تدوین شده، پاسخگوی نیاز آنها در چنین محیط پویا و متغیری نیست. این فشارها در آینده افزایش نیز خواهد یافت، زیرا که تغییرات تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی همچنان رو به گسترش است.
بدیهی است که آینده قابل پیش‌بینی نیست. اما نکته قابل توجه این است که سازمانها می‌توانند خود را برای مقابله با آن آماده کنند و این آمادگی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می‌شود. هر چه عدم قطعیتها تشدید شود، مزیت رقابتی سازمانهایی که استراتژیهای پایدار و مقاوم را در برابر تغییرات تدوین کرده‌اند، نیز افزایش می‌یابد. هدف این مقاله معرفی روشی است که به سازمانها قابلیت تدوین استراتژیهای استوار در شرایط عدم قطعیت را می‌بخشد و آنها را در جهت مصون کردن استراتژیهای خود در برابر تغییرات محیطی هدایت می‌کند.
روش معرفی شده در این مقاله، از این جهت که روش عمومی تدوین استراتژی را با دو ابزار مقابله با عدم قطعیت، یعنی برنامه‌ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی ترکیب می‌کند، از تازگی و نوآوری برخوردار ساخته است. این روش با استفاده از عوامل غیرقطعی در محیط، اقدام به طراحی سناریوهای محتمل پیش روی سازمان کرده و با استفاده از اطلاعات فازی بیان شده به‌وسیله خبرگان در سیستم استنتاج فازی اقدام به انتخاب استوارترین استراتژی سازمان در مواجهه با سناریوهای طراحی شده می‌پردازد.
این روش به مدیران و برنامه‌ریزان استراتژیک سازمانها، کمک می‌کند تا بتوانند با ارزیابی محیط آینده خویش، به بینش درستی در تدوین استراتژیهای سازمان دست یابند و مزیت رقابتی سازمان را در محیط آشفته و متغیر آینده حفظ کنند.
این روش به مدیران و برنامه‌ریزان استراتژیک سازمانها، کمک می‌کند تا بتوانند با ارزیابی محیط آینده خویش به بینش درستی در تدوین استراتژیهای سازمان دست پیدا کنند و مزیت رقابتی سازمان را در محیط آشفته و متغیر آینده حفظ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Robust Strategic Planning: Using Scenario Planning and Fuzzy Inference System

نویسندگان [English]

  • Payam Hanafizadeh 1
  • Seyyed Mohammad Arabi 2
  • Ali Hashemi 3

چکیده [English]

Time and uncertainty play a crucial role in the strategic planning process [1]. Many industries have collapsed or been knocked out of the competition due to unforeseen able changes in the environment and their forecast about the future failed. Organizations are faced with unpredictable changes in new technologies, products and market places and their planned strategies are not able to respond to such a dynamic and changeable environment. These sorts of pressures are increasing in future because of the rapid developments of technology, economics and community.
Needless to say, the future is not predictable but it is noteworthy that organizations can prepare themselves to face such changes and this readiness results in competitive advantages. The more the uncertainties, the more considerable the competitive advantages of organizations devised robust and stable strategies against uncertainty will be.
This paper aims at introducing a method that enables organizations to draw up robust strategies in uncertain situations and leads to formulation of strategies to immunize them against environment changes.
The method put forth in this paper has combined 'scenario planning method' and 'fuzzy inference system' with traditional strategic planning by adopting a novel and creative approach. Using the values of uncertain factors in the external environment, this method designs some probable forthcoming scenarios of the organization and then based on fuzzy information defined by experts for fuzzy inference systems, defines a robust strategy to deal with the designed scenarios.
This method assists a manager and an organizational strategic planner in their evaluations of future environment and provides them with deep understanding of their
planned strategies to keep their competitive advantages in the unstable and unsettled future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • Scenario Planning
  • Uncertainty
  • Fuzzy Inference System