نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکترای مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

رویکرد مبتنی بر منابع ،عملکرد سازمان را تابعی از منابع و قابلیتهای آن می‌داند .از بین منابع سازمانی، دانش سازمانی مهمترین آنها قلمداد می‌شود. دانش ممکن است حاصل یادگیری مبتنی بر تجربه یا مبتنی بر به‌کارگیری منابع دانش خارج از مرزهای سازمان باشد. توان یک سازمان در استفاده از منابع خارج از مرزهای سازمان ،ظرفیت جذب دانش معرفی می‌شود. دیدگاه رایج مبتنی بر نظریه یادگیری فردی، ظرفیت جذب دانش را تابعی از فعالیتهای R&D قلمداد می‌کند. در این مقاله بر‌مبنای رویکرد یادگیری جمعی ،ظرفیت جذب دانش به عنوان فعالیتی چند سطحی و به‌عنوان یک اقدام جمعی تبیین شده است. از یک‌سو اثر ذهنیت مشترک بر ظرفیت جذب دانش بررسی شده و از سوی دیگر تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری و انعطافپذیری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از تأثیر معنادار ذهنیت مشترک بر ظرفیت جذب دانش است. بخش دیگرنتایج بیانگر وجود تأثیر ظرفیت جذب دانش بر دو متغیر مذکور است. این نتایج نشان می‌دهد مدل تحقیق از توان تبیین بالایی برای تبیین ظرفیت جذب دانش،عوامل مؤثر بر آن و نتایج آن برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship AmongIntersubjectivity,Absorptive Capacity, Innovation and Flexibility:A study of Iranian Pharmaceutical Firms

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmoud Hosseini 1
  • Bahman Hajipour 2

چکیده [English]

Firms in many industries rely on knowledge generated outside of the firm as an input to their own research and development. The ability to exploit knowledge that exists outside the boundary of the firm is calld Absorptive Capacity. Cohen and Levinthal defined AC as ‘‘the ability of a firm to recognize the value of new and external knowledge, assimilate it, and apply it to commercial ends’’. They argued that AC is an organizational learning concept and the cumulative effect of continuous learning. However, this definition deals primarily with external knowledge. Implicit in the definition is the notion that firms are aware of internal information and have access to it. In some cases, organizations may not be aware or have access to their existing knowledge, especially tacit knowledge that can only be communicated by direct social interaction.Thus, a network of formal and informal communication linkages are necessary for the internal diffusion of new knowledge and technology. We employed a social theory of absorptive capacity and investigated its affect on innovaton and fliexibility in firm. On the other hand, we investigated the effect of intersubjectivity on absorptive capacity . To illustrate the links, the present study tested the hypothesis by structural equation, applied to a large sample (n=619). The results indicated a strong, positive and direct relation among intersubjectivity, absorptive capacity innovation and flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intersubjectivity
  • Absorptive capacity
  • innovation
  • Flexibility
  • Structural equation model