نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ادعاها و در پی آن اختلافات به ویژگی‌های ذاتی در صنعت ساخت تبدیل شده‌اند که بسیاری از ذینفعان پروژه‌ها، آن را از مخرب‌ترین اتفاقات این صنعت می‌دانند.  در بیشتر پروژه‌ها با سیستم‌های مختلف انجام پروژه، امکان بروز ادعاهایی از سوی طرفین، به‌خصوص پیمانکاران وجود دارد. اگرچه در هیچ پروژه‌ای نمی‌توان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما می‌توان با شناسایی علل و منشأ اصلی بروز ادعاها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژه جلوگیری کرد. در همین راستا محققان این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با خبرگان مرتبط و نیز بررسی اسناد مربوط به آن، داده‌های مرتبط با این زمینه را جمع‌آوری کرده‌اند که نتیجه آن یافتن 400 مورد مرتبط با ایجاد ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی می‌باشد. به این ترتیب بعد از مقایسه و تجزیه و تحلیل این موارد به‌وسیله محققان، مدل بسته ادعا توسعه پیدا کرد که نشان‌دهنده مدل چهار بخشی از ادعاهاست که در ادامه تحقیق، عوامل مرتبط با هر کدام از آن چهار بخش شناسایی شدند. بخش اول شامل 48 منشأ بروز ادعا، بخش دوم شامل 43 علل ایجاد ادعا، بخش سوم شامل 4 نوع ادعا و بخش چهارم شامل 6 نوع خواسته ادعا می‌باشند. سپس این چهار بخش مدل بسته ادعا به کمک پرسشنامه میان خبرگان این زمینه توزیع گردید و بر‌اساس آن مهم‌ترین موارد هر بخش مشخص شد. درک این وقایع برای پیش‌بینی ادعاهای آینده و برای به حداقل رساندن تأثیر آنها در پروژه‌های مشابه آتی مفید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Development and Analysis of Claim Package Model in Iran Design–Build Projects

نویسندگان [English]

  • Majid Parchami Jalal 1
  • Mahmoud Golabchi 2
  • Mohamadreza Bemanian 3
  • Hadi Talkhabi 4

چکیده [English]

Claims and, as a result, disputes have become one of the inherent attributes of construction industry. Most projects’ stakeholders know claims as the most destructive events in this industry. There are some possibilities of claims occurrence by both contract sides, especially contractors in most of the projects with different project delivery systems. Although it is not possible to eliminate the possibility of claims, the occurrence of claims in the projects can be prevented by identifying their main origins and causes. Data collection in this study was done, through organized study and semi-structured interview with experts and also the consideration of related documents that led us to reach 400 relevant cases for claims in Design-Build projects. After analysis of these cases by the researchers, the model of claim package was developed, which represents the fourth part of the claims. Then, the factors associated with each of the four parts were identified. First section contains the 48 most important claim origins. The second section includes 43 causes of claims. The third section includes 4 types of claims, and the fourth one includes 6 types of claim request. Then the forth part of the claim package model was distributed among the experts by closed questionnaire, and the most important cases of each part were identified. The identification of these claims can be useful in predicting future claims, and minimizing their effects in the similar ones. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Package claims model
  • Design–build projects