نویسندگان

-

چکیده

یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت دولتی همواره مربوط به گرایش های سیاسی مدیران و
کارکنان دولتی و تأثیر آن بر عملکرد آن ها بوده است که تحت عنوان دوگانگی سیاست - اداره مورد
بررسی قرار گرفته است. اندیشمندان مدیریت دولتی به دلیل جلوگیری از ایجاد فساد در خدمات دولتی
عنوان می کنند که اداره نباید وارد مجادلات سیاسی و حزبی شود و سیاستمداران نیز نباید اقدام به
انتصابات گسترده سیاسی در همه سطوح مدیریتی کنند. با این وجود شاهد هستیم که در اغلب
کشورهای در حال توسعه با روی کار آمدن یک حزب و جناح سیاسی، اقدام به تعویض و ج ابه جایی
بسیاری از مدیران دولتی می شود. مقاله حاضر در صدد است تا پیامدهای این امر را بررسی کند که
چنین عملی موجب افزایش سیاسی شدن فضای سازمان های دولتی می شود و به شدت بر رفتار و
عملکرد فردی و سازمانی تأثیر می گذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گرایش های
سیاسی مدیران و کارکنان دولتی بر رفتار شهروندی سازمانی آن ها می پردازد. یافته های تحقیق نشان
می دهد که گرایش های سیاسی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می گذارد و مدیران و کارکنانی که به
حزب حاکم گرایش دارند، رفتار شهروندی بالاتری از دیگران دارند و در مقابل، آن هایی که به حزب
حاکم گرایش ندارند، رفتارهای شهروندی سازمانی چندانی از خود نشان نمی دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Impact of Party Loyalty on the Organizational Citizanship Behavior in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

One of the most important debates in public administration has been Political
attitudes and activities of bureaucrats and their impact on their performance
that has been studied in politics-administration dichotomy. In order to
prevent of curroption in public service public administration researchers
argue that administration should not involve in political patronage. Also
political officials should not do extensive political appointees in all of the
administrative levels. But we see that in developing countries, when winning
certain political patry, many of the public administrators were changed. This
paper purposes to argue the Cause of this process for politicization of the
public organizations and it’s influence on individuals performance and
behavior. In this regard, this research examined the effect of political
attitudes of bureaucrats on their organizational citizenship behavior (OCB).
The results showed that political attitudes have a significant correlation with
OCB and that the bureaucrats that belong to the ruling party exhibit more
OCB than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Politics
  • Administrtion dichotomy
  • Political appointees
  • Political attitudes
  • Political neutrality