نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار ،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دولت از طریق خط‌مشی‌های خود تلاش دارد تا ضمن گسترش مرزهای پاسخ‌گویی با پایش و ارزشیابی، شفافیت در خط مشی را برای ارزیابان رونمایی کند. طراحی یک نظام پایش و ارزشیابی در هر یک از حوزه‌های فعالیت دولت علاوه‌بر بهبود خط مشی به یادگیری خط مشی نیز کمک می‌کند. افزایش تقاضا برای دانش، اهتمام رئوس عالی حکومتی به مقوله علم و فناوری، تدوین نقشه جامع علمی کشور، تغییر نظام پذیرش دانشجو و گسترش مؤسسات آموزش و پژوهشی دانشگاهی ضرورت تدوین یک نظام پایش و ارزشیابی را برای خط‌مشی‌های وزارت علوم ایجاب می‌کند. در این تحقیق تلاش می‌شود تا با استفاده از مدیریت مبتنی بر نتایج یک مدل پایش و ارزشیابی طراحی شده و با استفاده از پنج معیار نافعیت، اثربخشی، کارایی، پایداری و تأثیر این مدل در حوزه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری آزمون شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زمینه‌های لازم برای تدوین این مدل از معرفی پایش و ارزشیابی آغاز شده و با تقاضا محوری سه گروه عمده ارزیابان نهادی، فرانهادی و جامعه مدنی مسیر لازم برای تحقق آن از مسیر زنجیره مدیریت مبتنی بر نتایج فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Monitoring and Evaluation System for Policies of the Ministry of Science

نویسندگان [English]

  • Alireza Hoseinbeigi 1
  • Lotfollah Forouzande Dehkordi 2
  • Hasan Danaeefard 3
  • Aliasghar Pourezzat 4

چکیده [English]

The government, through its policies, is trying to expand the boundaries of accountability by monitoring and evaluation. Therefore designing a monitoring and evaluation system in each of the areas of government activities, in addition to learning policy, also helps to improve policies and policy making. Increasing demand for knowledge, endeavors of top sovereignty in committing to science and technology, developing a comprehensive scientific map, changing the admissions system, expansion of academic education and research institutions, requires the need for developing a monitoring and evaluation of the policies of the Ministry of Education. In this study, a monitoring and evaluation model is designed using five criteria includes Relevancy, effectiveness, efficiency, sustainability, and impact by results-based management. This model is tested in the Ministry of Science, Research and Technology. Results show that the groundwork for the development of this model started from the introduction of monitoring and evaluation and the three main groups demand-driven assessment include Sovereignty, state and civil society which provide  its way through results-based management chain .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monitoring and Evaluation-Ministry of Science and Technology- Result Based Management
 
[1] Patton, M. (1997). Utilization-focused evaluation: The new century text. (3rd ed.) Thousand Oaks: Sage.
[2]  Aghapour, SM (2004,April) .Adaptive studying of  objectives and tasks of the country's institutions, assessment, monitoring and evaluation, Cultural and Scientific Board, 2004.pp 1-31 (in Persian).
[3] Mohammadi Reza, Mokhtarian Faranak (2010) ,Challenges of the assessment of quality in higher education,Higher Education letter, Vol 3 .No 10, Summer 2010, pp. 101-127(in Persian).
[4]        Farasatkhah Maghsoud (2011), To  investigate the process of institutionalization of internal and external evaluation of higher education, with emphasis on the idea of structuring ,the fifth International Conference on "Evaluation of the quality in the university systems" - Tehran University - College of Technical Schools May 1390.pp.1-15.(in persian).
[5]  The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) (2011). Monitoring and Evaluation Toolkit.Part 1. 4th ed. GFATM, Geneva.
[6]  Kusek, Jody Zall and Ray C. Rist(2004). Ten Steps to a Results Based Monitoring and Evaluation System. The World Bank, Washington, 2004
[7]  Rist Ray. C, Boily Marie-Helene, “INFLUENCING CHANGE: Building Evaluation Capacity to Strengthen Governance”, The International Bank for Reconstruction and Development, 2011 , The World Bank.
[8]  Freer Spreckley.Results Based Monitoring and Evaluation Toolkit, Local Livelihoods,2nd Edition, 2009.
[9]  Marzban ,Ehsan; Mohammadi ,Mehdi , Future Scenarios for power Management in Iran,    Management Researches in Iran, Volume 20, Issue 3, Summer 2016, Page 177-204
[10] Mirmohammadi, Mohammad ; ghorbanizadeh, vajiollah; Zeinali, Hamed, Pattern of relationships between sovereign institutions in the Islamic Republic of Iran, Management Researches in Iran, , Volume 19, Issue 2, Summer 2015, pp. 183-205.
[11] Sarabadani, Abolghasem; Tabatabaian, Seyed Habibollah ; Mir moezi, Seyed Hossein; Amiri, Maghsood, Improving the Quality of Policymaking in Science and Technology by an Islamic-Iranian Approach: A Qualitative Study, Modern Researches in Decision Making,Volume 1, Issue 1, Summer 2016, Page 167-188
[12] Amiri Ali Naqi, Danaeefard Hasan, Zarei Matin Hasan, Imami Sayyed Mojtaba (2011), "Understanding the essence of public policy: analysis of theoretical nature of imitativeness national policy-makers" idea of strategic management, Issue One, Spring and Summer 2011, No 9, pp. 5-44.
[13] International Fund for Agricultural Development (IFAD). 2002. “Managing for Impact in Rural Development: A Guide for Project M&E.” Rome: IFAD. Available at http://www.ifad.org/ evaluation/ guide/
[14] Ardalan,Ali.” a guide for  results-based management for public health planning", Tehran University of Medical Sciences, 2008.Tehran.
[15] Austrian Development Agency,Guidelines for Project and Programme Evaluations, The Operational Unit of the Austrian Development Cooperation,Zelinkagasse 2, 2010 Vienna,Austria.