نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده مرکزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مرکزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل تعالی منابع انسانی ناب با رویکرد آمیخته و بهره­گیری از روش کیفی نظریه داده­بنیاد و روش کمی آنتروپی شانون انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش تمامی مدیران ارشد و میانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که تعداد 19 نفر از آن­ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه­ها تا اشباع نظری داده­ها انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­های کیفی ازکدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد که در نتیجه آن 402 مفهوم اولیه در قالب 92 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی و ابعاد شش­گانه شرایط علّی(محیطی و سازمانی)، شرایط زمینه­ای(استراتژی سازمان، فرهنگ، بینش مدیریت، مستندسازی محتوای شغل، ثبات مدیریت وپویایی سیستم منابع انسانی)، شرایط مداخله­گر(ویژگی­های شخصی مدیران، کیفیت ورودی­های سازمان، کارآمدی سیستم مدیریت دولتی)، راهبردها( رهبری ناب، تقویت فرهنگ ناب ومدیریت مناع انسانی ناب) و نتایج(سطح خرد، سطح میانی و سطح کلان) جای گرفتند. در ادامه به منظور تبدیل مدل طراحی شده به مبنایی جهت خودارزیابی درجه نابی منابع انسانی، با استفاده از روش آنتروبی شانون وزن وامتیاز هر یک از ابعاد شناسایی شد که در نتیجه کاربرد آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امتیاز 376 از حد تعالی 1000 به سازمان مورد مطالعه تخصیص داده شد که در سبب قرار گرفتن آن در سطح دوم تعالی یعنی سازمانی با آگاهی عمومی نسبت به منابع انسانی ناب شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of lean human resource excellence; Basis for measuring the lean degree of human resources in the public sector

نویسندگان [English]

  • zahra solgi 1
  • hojat vahdati 2
  • seyednajmodin mousavi 2
  • Amir Hooshang Nazarpoori 2

چکیده [English]

The present study was conducted to design a model of lean human resource excellence with a mixed approach and using the qualitative method of data theory and the quantitative method of Shannon entropy. The statistical population of the qualitative part of the study was all senior and middle managers of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, 19of whom were purposefully selected for interviews and interviews were conducted until the theoretical saturation of the data. To analyze the qualitative data, open, axial and selective coding was used, as a result of which 402 basic concepts in the form of 92 sub-categories and 17main categories and six dimensions of causal conditions (environmental and organizational), contextual conditions ( Organization strategy, culture, management insight, job content documentation, management stability and human resource system dynamics), interventionist conditions (personal characteristics of managers, quality of organizational inputs, efficiency of government management system), strategies (lean leadership, strengthening culture Lean and lean human resource management) and results (micro level, intermediate level and macro level) were included. Then, in order to turn the model designed into a basis for self-assessment of the lean degree of human resources, using the Shannon entrobial method, the weight and score of each dimension were identified, resulting in its application in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. Ascore of 376 out of 1000 was assigned to the organization under study, which due to its position in the second level of excellence, ie an organization with public awareness oflean human resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Excellence
  • Lean Approach
  • Grounded Theory
  1. - بابایی فارسانی، میثم؛ امین دوست، عاطفه؛ علیدادی، ابوذر. (1397)، طراحی الگوی نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از نظریه داده بنیاد، مدیریت راهبردی دانش سازمانی،(2)1، 95-136. - دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی(1386). استراتژی‌هاس پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت، 1(2)، 69-97. - سیدنقوی، میرعلی؛ واعظی، رضا؛ قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ افکانه، محمد.(1397)، الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، مدیریت سازمان‌های دولتی، (2)6، 11-26. - طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه،؛ پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد(1392)، کاوش فرایند توسعه حرفه‌ای معلماندر مراکز تربیت معلم، نوآوری آموزشی، (45)12، 149-12176. - محب‌زادگان، یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد؛ فراستخواه، مقصود(1392)، تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 70، 1-25. - Agarwal, A., Shankar, R and Tiwari, M.K. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: an ANP-based approach, European Journal of Operational Research, 071, pp. 200-222. - Al-Dhaafri, H., Al-Swidi, A.K. and Al-Ansi, A.A., (2016). Organizational Excellence as the Driver for Organizational Performance: A Study on Dubai Police. International Journal of Business and Management, [e-journal] 11(2) :47-52. - Calvo- Mora, A., Ruiz- Moreno, C., Picón- Berjoyo, A., Cauzo- Bottala, L. (2014). Mediation effect of TQM technical factors in excellence Management systems, Journal of Business Research, 67: 769–774. - Calvo-Mora, A., Navarro-García, A., Periañez-Cristobal, R. (2015). Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model, International Journal of Project Management (article in press). - Creswell JW. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. London: sage publications. - Duffy, G.(2016). Achieve higher levels of excellence through the capability maturity model. Quality Progress, 38-44. - Effah-Kesse, Doris. (2017),Implementation Of Lean In The Public Sector: Investigating The Benefits And Drawbacks., Logistics at Molde University College – Specialized University in Logistics, Molde, Norway. - Eirian, Lewis. (2013). “'Better for Less' Lean Sigma for the Public Sector.” London: TEAL Consulting Ltd. - Hall, R. D., Hall, R. D., Rowland, C. A., & Rowland, C. A. (2016). Leadership development for managers in turbulent times. Journal of Management Development, 35(8), 942-955. - Holweg, M., (2007), the geneology of lean production, journal of operation management . - Juradoa, Pedro José Martínez., Fuentes a, José Moyano,. Gómez , Pilar Jerez.(2014). Human resource management in Lean Production adoption and implementation processes: Success factors in the aeronautics industry, BRQ Business Research Quarterly , 17, 47-68. - Jekiel. C.M. (2011). Lean human resources; redesigning HR processes for a culture of continuous improvement. 1st (first) , published by Productivity Press . - Kadarovaa, Jaroslava . Demeckoa, Michal(2016). 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, Procedia Economics and Finance 39 , 11 – 16. - Lincolne Y.S, Guba E. G.(1985), Epistemological and methodological bases of naturdistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252. - Mayer, A,. Weigelt, M,. Kuhl, A,. Grimm, s,. Erll, A,. Potzel, M,. Franke, J,.(2018). Lean 4.0 - A conceptual conjunction of lean management and Industry 4.0, Procedia CTRP,51st CIRP Conference on Manufacturing Systems, 72, 622-628. - Magnani, Florian., Carbone, Valentina., Moatti, Valérie. (2019): The human dimension of lean: a literature review, Supply Chain Forum: An International Journal, DOI:10.1080/16258312.2019.1570653. - Nenadál J., Vykydal D., Waloszek D.(2018), Organizational Excellence: Approaches, Models and Their Use at Czech Organizations, Quality Innovation Prosperity , 22(2): 47-64. - Nguyen, M. (2018). A New Decision Making Model based on the Made in Vietnam Lean Management Philosophy. Economics and Sociology, 11(1), 44-60. - Resta, Barbara., Gaiardelli, Paolo., Dotti, Stefano., Pinto, Roberto. (2017)., Towards a New Model Exploring the Effect of the Human Factor in Lean Management, IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems (APMS), Tokyo, Japan. - Szabo T, (2014). STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LEAN TRANSFORMATION IN SUNRISE HEALTH REGION. . An Applied Research Project Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Business Administration , Athabasca University.