نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته رشته مدیریت دولتی، مرکز مدیریت دولتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات معاونت تحقیقات اقتصادی و اجتماعی وزارت کشاورزی سابق نشان می‬دهد که ضعف مدیریت در روستاها بخصوص بعد از اصلاحات ارضی سال 1342 مشکلات آسیب‏شناختی متعددی در حوزه تولید کشاورزی و روابط اجتماعی روستاها به‌وجود آورده و نتایج خسارت باری برای روند توسعه در کشور و تولید کشاورزی در روستاها به بار آورده است ]1، صص 82 و 83[. به همین دلیل مقاله حاضر - نتیجه پژوهشی است که مؤسسه برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی آن را از نظر مالی تأمین کرده است - کوششی برای طراحی ابزار اندازه‬گیری (تبدیل متغیرهای اجتماعی- اقتصادی به عناصر ریاضی در فرمولهای عام) عملکرد مدیریت روستایی براساس نوع فعالیت اقتصادی روستا است؛ به ‌نحوی‌که با به‌کارگیری ادواری آن بتوان نقاط ضعف مدیریت روستایی را شناسایی و متغیرهای مورد نیاز را برای اصلاح این نقاط به‌کار گرفت. برای طراحی این فرمولها ابتدا عوامل مؤثر در کاهش یا افزایش کارایی مدیریت در روستا به لحاظ نظری و با رویکردی جامعه‬شناختی- روانشناختی شناسایی و دسته‌بندی شده و به یک مدل تحلیلی تبدیل شده‌اند. این رویکرد با مطالعه اکتشافی در مناطقی نظیر شهمیرزاد، سرگست بندرعباس، نوار شمالی از نور تا رامسر، منطقه زرین دشت فیروزکوه و روستاهای منطقه شاهرود و منطقه کلاردشت مورد اعتبارسازی تجربی نیز قرار گرفته است. سپس این عناصر نظری به متغیرهای قابل اندازه‬گیری تبدیل و شاخص سازی معادل شده‌اند. خصلت اجرایی این مدل و فرمولهای آن این است که در فرایند کاربرد و با توجه به شاخصهای تغییر اجتماعی- سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‬توان عناصر آن را با شاخصهای جدید جایگزین کرد. به همین جهت این مدل و ابزار اندازه‬گیری آن خاصیت خود- اصلاحگر دارد و تابع زمان و یا مکان و حتی بعد جغرافیای کاربرد و یا نوع فعالیت اقتصادی روستا نمی‬باشد. از این رو این مدل پس از کاربرد آزمایشی سه تا پنج ساله و پس از اصلاح عناصر آن می‌تواند در هر مجموعه‌ای که با مؤلفه‌های روستایی همخوان باشد، به‬کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Functionality of Rural Management in Impact Iran Based on the Analysis of Factors

نویسندگان [English]

 • Hamid Abdollahyan 1
 • Shima Shariati 2
 • Elham Shooshtarizadeh 3

چکیده [English]

Results of the studies done by the Soco - economic Research Division of the former ministry of agriculture [1, p. 3-82] in mid - 1990s indicate that weaknesses of management system in rural areas specially after the 1962 land reform have created a number of pathological problems in agricultural production and rural social relations.
These weaknesses have also brought about damaging consequences to the country's development process and to the agricultural production of Iran villages. For this reason, this paper funded by Institute for Planning and Agricultural Economy, is an attempt to design a measuring tool (through transformation of socio - economic variables to mathematical elements in a universal formula) to measure the functions of rural management based on the economic activity of the village so that through a periodical application of the formula one can identify the weak points of the rural management and use the necessary variables to repair the weak points. In order to design this mathematical tool, we will first identify the factors that cause any fluctuation in effectiveness of rural management by using a theoretical and psycho - sociological approach and then we will classify these factors with an analytical model.
This approach was empirically validated through an explorative study done in areas such as Shahmeerzad, Sargost of Bandar- Abbas, northern strip from Noor to Ramsar, Zarrin- dasht of Firuzkooh and rural areas of Shahroud and Kelardasht. The theoretical elements were then transformed to measurable variables along with their indicators. The operational precedence of this model and its formulae is that in the process of its application if any changes in socio - political, cultural and economic indicators occurs, one can replace the new indicators with the previous ones. So, this model and its
measuring tools have a distinctive feature of being self- modifying and cannot be affected by elements of time, space, the geographical dimension of its application, or type of the economic activity of the village under consideration. Hence, after a tentative application of this model for a period of three to five years and after modification of its elements, it can be used in any socio - economic setting compatible with rural characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political
 • Economic
 • Social
 • Cultural Factors
 • Agricultural Villages
 • Tourism and the Village
 • Pastoralist Villages
 • Seafood