نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا عدم اطمینان موجود در فرایند ‌تصمیم‌گیری چند معیاره بررسی و تحلیل شود. در فرایند تصمیم‌گیری چند معیاره دو نوع عدم اطمینان، رتبه‌بندی گزینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد:
1‌ـ عدم اطمینان موجود در قضاوتها و عناصر ماتریس تصمیم )ماتریس‌بازده ( به‌وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می‌شود، البته فرض اساسی این است که عدم اطمینان موجود در ماتریس تصمیم در نتیجه شک و تردید تصمیم گیرنده در مورد صحت قضاوتها بوده و در نتیجه عدم توافق تعدادی از تصمیم گیرند‌گان نمی باشد؛
2‌ـ عدم اطمینان مربوط به شرایط و خصوصیات آینده محیط تصمیم‌گیری که به‌وسیله مجموعه‌ای از سناریوها بیان می شود.
سناریو‌ها در حقیقت تجزیه شرایط آینده محیط تصمیم‌گیری به تعدادی وضعیت مجزا می‌باشد. این نوع عدم اطمینان در فرایند تصمیم‌گیری چند معیاره کمتر توجه شده است.
هر دو منبع عدم اطمینان می‌توانند منجر به نقض شدن رتبه‌بندیها و کاهش میزان اطمینان تصمیم گیرنده به نتایج به دست آمده شود. با استفاده از روش شبیه‌سازی می‌توان تأثیر هر دو نوع عدم اطمینان را در تعیین وزن نسبی و رتبه‌بندی نهایی گزینه ها بررسی کرد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش میزان عدم اطمینان عناصر ماتریس تصمیم، احتمال نقض شدن رتبه‌بندیها و عدم اطمینان به آنها افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط می‌توان یک تعبیر احتمالی از رتبه‌بندی نهایی گزینه ها ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Simulation in Uncertainty of Multicriteria Decision Making

نویسندگان [English]

  • Mansour Moemeni 1
  • Majid Esmaelian 2

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the ability of the simulation methodology to consider uncertainty of the multi criteria decisions making. The rank order of decision alternatives depends on two types of uncertainty:(1) uncertainty associated with the decision making judgment regarding each element of decision matrix described by distribution function, and (2) uncertainty regarding the future characteristics of the decision making environment described by a set of scenarios. Scenario is description of the decision making environment into some separate situations . Researchers concentrate on this type of uncertainty less than other types.
Both types of uncertainty are capable to opposite the rank of alternatives and decline the certainty of decision maker to the rank order of alternatives. In The present research, a simulation approach for handling both types of related uncertainty was described. The final conclusions showed that when uncertainty associated with the decision making judgment regarding each element of decision matrix increases, the probability of rank reversion and rank uncertainty increases too. Under these situations, the final ranking of the alternatives is probabilistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulation
  • Uncertainty
  • Multi criteria decision making