نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تربت جام، ایران

2 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، استادیار دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

امروزه موضوعات مدیریتی و کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار شده و توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، به طوری که در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با برگزاری همایش‌های مختلفی در زمینه اشتغال و مهارت‌آموزی اقدام به پذیرش و چاپ بیش از500 مقاله نمود، اما تنوع موضوعات و نیز تعارض‌ها در نتایج، ما را بر آن داشت تا به روش تحلیل محتوا و به شیوه توصیفی به استخراج 69 مقاله مرتبط با اشتغال، کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان در دو همایش سازمان فنی و حرفه‌ای بپرداریم. داده‌های تحلیل محتوا نیز با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیشتر موضوعات به سه موضوع نقش آموزش در کارآفرینی و اشتغال، مفاهیم و ارائه مد‌ل‌های مفهومی و چارچوب و عوامل کارآفرینی به صورت توصیفی و ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های کارآفرینی اختصاص یافته بود. از این رو بیشترین متدولوژی به کار رفته در تحقیقات به شیوه کمی و از نوع تحقیقات پیمایشی و اسنادی می‌باشند.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis on the Methodology and Findings of Previous Studies on Entrepreneurship and Entrepreneurial Characteristics

نویسندگان [English]

  • Morteza Alizadeh 1
  • Hasanreza Zein-abadi 2
  • Soghra Hosseini Ghasr 3

چکیده [English]

Nowadays, studies on managing and entrepreneurship have found great importance, and attracted the attention of many researchers. So that in this respect, various articles have been produced. Technical and vocational training had the achievement of reception and publication of more than 500 articles. Variety of different issues, conflicts, contradictions or inconsistencies in the results of the studies, made us to extract 69 articles related to employment, entrepreneurship and the characteristics of entrepreneurs in two conferences of training and employment, through meta-analysis method. Data analysis was done using descriptive indicators. The results showed that more training in entrepreneurship and employment issues in three categories of concepts and conceptual models of context and personality characteristics, and skills of entrepreneurship has been dedicated. The Quantitative and survey research methods were used in this study.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Occupation and entrepreneurship
  • Technical and vocational trainings conferences