نویسندگان

-

چکیده

بی تردید موضوع رهبری در سازمان اهمیت زیادی دارد و موفقیت یک سازمان به سبک رهبری
مناسب و اثربخش وابسته است. در این تحقیق تلاش شده است مدلی برای مدیریت یک بیمارستان در
لبنان طراحی شود. بدین منظور بیمارستان های بالاتر از 50 تخت انتخاب شد و مدیران ارشد و میانی
بیمارستان ها نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. درنهایت از مجموع 92 بیمارستان موجود، 68 مدیر
و « مشارکتی » ،« حمایتی » ،« هدایتی » به پرسشنامه تحقیق جواب دادند. در این تحقیق، چهار سبک رهبری
« عوامل فرهنگی » ،« ویژگی های شخصیتی » ،« اقتضایی درونی » مورد توجه قرار گرفت و عوامل « عمل گرا »
بررسی شد. عوامل اقتضایی درونی، شامل ساختار وظایف، اختیارات و تیم « عوامل اقتضایی کارکنان » و
کار است. ویژگی های شخصیتی، شامل پنج بعدِ برونگرایی، تجربه پذیری، سازگاری یا اجتماعی بودن،
وظیفه شناسی و ثبات عاطفی است. عوامل فرهنگی نیز شامل چهار متغیر فردگرایی، مردسالاری، اجتناب
از عدم اطمینان و فاصله قدرت است و درنهایت، عوامل اقتضایی کارکنان شامل توانائی و تمایل به کار
است. سرانجام براساس یافته های پژوهش ، مدلی طراحی شد که هم با عوامل درونی حاکم در بیمارستان
سازگار است و هم با شخصیت رهبران و ابعاد فرهنگی آن ها تناسب دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing an Appropriate Leadership Style for Lebanese Organizations (Hospital Management)

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

Leadership is an important issue and choosing a leader with an appropriate
leadership style is critical for any firm’s success. Having an effective leader
is of great importance for a firm to perform well. In this study, we developed
a leadership model for Lebanese hospitals. Top and middle managers
participated in this study. All hospitals with more than 50 beds were chosen.
Finally, 68 questionnaires were collected from all the 92 hospitals. Directive,
supportive, participative and achievement-oriented were the measured
leadership styles. The relationships between the five dimensions of personality,
(i.e, extraversion, agreeableness, openness to experience, conscientiousness, and
neuroticism) and four cultural dimensions mentioned by hosted, (i.e,
individualism, masculinity, uncertainty avoidance and power distance) as well
as such organizational factors as job structure, authority systems and team
work were examined. The relationship of the subordinate factors as ability and
work liking and four leadership styles was also tested. Finally, we developed
a model that is appropriate for the internal factors in hospitals and consistent
with personality of leaders and their cultural dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership style
  • Personality
  • Culture
  • value system