نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

محیط کسب و کار امروزی پیوسته در حال تغییر است و اداره این تغییر جهت انطباق با آینده توام با عدم اطمینان چالشی است که انعطاف پذیری را برای زنجیره تامین ضروری می سازد. این تحقیق به معرفی روش اندازه گیری انعطاف پذیری بر اساس تئوری سیستم های خاکستری می پردازد. برای این منظور انعطاف پذیری شرکت خودروسازی آلفا که در صنعت خودرو ایران فعالیت می کند، اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که مشکلات بخش توزیع و محدودیت های منبع یابی جدی ترین نقاط آسیب پذیری هستند که شرکت خودروسازی آلفا را تهدید می کنند. بنابراین شرکت باید با انتخاب مجموعه ای مناسب از توانمندی ها، جهت بهبود انعطاف پذیری خود برنامه ریزی نماید.همچنین اثربخشی، انعطاف پذیری در تامین و انعطاف پذیری دراجرای سفارش به عنوان سه توانمندی مهم شرکت خودروسازی آلفا شناسایی شدند. کلمات کلیدی: انعطاف پذیری ؛ تئوری سیستم های خاکستری ؛ نقاط ضعف؛توانمندی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Flexibility of Supply Chain by Using Gray System

نویسنده [English]

  • Amir Mohammad Fakoor Saghih

چکیده [English]

The modern business environment is constantly changing, and manage this change to adapt to a future of uncertainties is a challenge that necessitates supply chain flexibility. We introduce a method for measuring flexibility based on gray system. For this purpose, the flexibility of Alpha Automobile Company that operates in Iran's automobile industry has been measured. The results suggested that sourcing limitations and Distribution problems are the most serious vulnerabilities that threaten Alpha Automobile Company. Therefore, the company must plan to improve its flexibility by selecting the appropriate set of capabilities. Moreover, effectiveness , supply flexibility and flexibility in order fulfillment were identified as three important capabilities of Alpha Automobile Company. Keywords: Flexibility; Gray system; Vulnerabilities; Capabilities The modern business environment is constantly changing, and manage this change to adapt to a future of uncertainties is a challenge that necessitates supply chain flexibility. We introduce a method for measuring flexibility based on gray system. For this purpose, the flexibility of Alpha Automobile Company that operates in Iran's automobile industry has been measured. The results suggested that sourcing limitations and Distribution problems are the most serious vulnerabilities that threaten Alpha Automobile Company. Therefore, the company must plan to improve its flexibility by selecting the appropriate set of capabilities. Moreover, effectiveness , supply flexibility and flexibility in order fulfillment were identified as three important capabilities of Alpha Automobile Company. Keywords: Flexibility; Gray system; Vulnerabilities; Capabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • Gray system
  • Vulnerabilities
  • Capabilities