نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استاد مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوجستان، زاهدان، ایران.

چکیده

انعطاف‌پذیری، سرعت تغییر و نوآوری از جمله ویژگی‌های شرکت‌های موفق در زمان مؤثر است. شرکت‌های فعلی به‌ منظور بقا حتی برای یک دهه باید پیوسته تغییر کنند، اما تغییر به ‌تنهایی کافی نیست. تغییر باید مبتنی بر گردآوری داده‌های مناسب از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آن‌ها به دانش باشد. مهارت‌های مدیریت دانش فردی از جمله مهارت‌ها و توانمندی‌های ضروری مدیران در شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ بنابراین هدف این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در شهر سنندج در سال 1396 است. پژوهش حاضر از نگر روش‌شناسی از نوع پیمایشی- کاربردی و مبتنی بر روش‌های توصیفی- زمینه‌یابی است. داده‌های مورد نیاز از طریق ترکیب و تجمیع چندین پرسش‌نامه استاندارد با در نظر گرفتن اصلاحات صوری گردآوری شده است. اعتبار محتوای عوامل احصا شده با نظر خبرگان و سپس اعتبار سازه آزمون با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج بیان‌گر تأیید تمامی فرضیه‌های پژوهش و تأثیر مثبت و معنی‌دار مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ نوآورانه و عملکرد نوآورانه در مدل پژوهش است. در پایان نیز پیشنهادهایی در ارتباط با متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Personal Knowledge Management Influence on Innovative Culture and Performance in Knowledge Based Companies

نویسندگان [English]

  • soran mowlaie 1
  • roya shakeri 2
  • noor mohammad yaghoubi 3

چکیده [English]

Flexibility, speed of change and innovation are the characteristics of successful companies in their effective time. In order to survive, even for a decade, companies must constantly change, but change solely, is not enough. Changes should be based on collection of appropriate data from the outer and inner environment and their conversion to knowledge. Among the essential skills and competencies of managers in knowledge based companies, one fote most important one is personal knowledge management skills. Therefore, the purpose of this paper is to investigate effect of personal knowledge management on innovative culture and performance in knowledge based companies in Kurdistan province in 2017. From methodological perspective, this study is a survey-applied based on descriptive-survey. Required data collected through combining and integrating several standard questionnaires with use of form reforms. Content validity of factors confirmed with the opinion of the experts and then the validity of the test construct was confirmed using factor analysis methods. In order to analyze the collected data, Partial Least Square method (Smart PLS) used. Results confirmed the appropriateness of all research hypotheses and also showed a positive and significant relationship between personal knowledge management and innovative culture and innovative performance in the research model. At the end, there are also suggestions in relation to the research variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Knowledge Management
  • Innovative Culture
  • innovative performance
  • Knowledge base