نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
سیستم اطلاعات گمرکی (ASYCUDA) از جمله سیستم‌های نوین عملیاتی، نظارتی و کنترلی گمرک‌های جهان است که برای بهینه‌سازی عملیات ترخیص کالا در گمرک‌ها به کار می‌رود. این مقاله به بررسی نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی کارکنان و عملکرد گمرک تهران می‌پردازد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم (سیستماتیک) از بین کارکنان گمرکات اجرایی تهران که با سیستم اطلاعات گمرکی آشنا بوده و نیز کارکنان دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و با ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. اطلاعات گردآوری شده از نمونه آماری، با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است و نتایج به دست آمده و شاخص‌های سنجش برازش الگوی تحقیق حاکی از نیکویی برازش داده‌های گردآوری شده با الگوی مفهومی پژوهش می‌باشد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که به کارگیری سیستم اطلاعات گمرکی بر یادگیری سازمانی و شایستگی‌های متمایز فنی کارکنان گمرک تأثیر مثبت دارد؛ اما تأثیر مستقیم این سیستم روی عملکرد گمرک معنی‌دار نمی‌باشد، بلکه سیستم اطلاعات گمرکی از طریق یادگیری سازمانی بر عملکرد گمرک تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of ASYCUDA in organizational learning, technological distinctive competencies and customs performance

نویسندگان [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh 1
  • Ali Baeidi Mofradnia 2

چکیده [English]

Abstract
Automated system for customs data (ASYCUDA) is one of the operating, supervision and control systems in the world customs offices that used to optimize customs clearance functions .This study aims to access the role played by ASYCUDA in organizational learning, employee's technological distinctive competencies and performance in Tehran customs offices. The required information for this research collected by systematic sampling method from Tehran customs offices employees that knew ASYCUDA and the employees of the Iranian customs Statistic and ICT section by using research questionnaire. The collected data from statistic sample was analyzed by Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling methods. Our finding and research model fit indexes show us goodness of fit for the collected data and the research conceptual model. Also our finding shows us the positive influence of ASYCUDA on organizational learning and customs employee's technological distinctive competencies. The positive influence of this system on customs performance is not significant but ASYCUDA affects customs performance via organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • ASYCUDA
  • Automated system for customs data
  • employees' technological distinctive competencies
  • customs performance