نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران ،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

در بازارهای پویا و رقابتی امروز صنایع و خدمات نیازمند روش‌هایی هستند که بتوانند به کمک آن بر چالش‌های محیطی فایق آمده و محصولات و خدمات بدون اتلاف به مشتریان ارائه دهند. چنین ابزاری با شیوه تولید ناب حاصل می‌شود. از این رو با مطالعه ادبیات و پیشینه مدل‌های تولید ناب در زنجیره تأمین 14 عامل اصلی شناسایی در قالب پرسشنامه‌ای در اختیار خبرگان و مدیران زنجیره تأمین صنعت خودرو قرار گرفت تا ارتباط و توالی این عوامل با روش ISM [1] مشخص شده و سپس با روش تحلیل مسیر تأیید شود. در این راستا، این عوامل در پنج سطح قرار گرفتند. سطح اول شامل اتلافات و رضایت مشتری، سطح دوم شامل کنترل منابع و بهبود مستمر، سطح سوم شامل ساختار جریان مواد، توسعه تأمین‌کننده و انتخاب تأمین‌کننده، سطح چهارم شامل آموزش و توانمند‌ساز، ارتباط با مشتری، ارتباط با تأمین‌کننده و ساختار جریان اطلاعات، سطح پنجم شامل رفتار مدیریت، روش‌های مدیریت و مهارت کارکنان می‌باشد. این ترتیب عوامل به مدیران کمک کرده تا در صورت پیاده‌سازی این عوامل برای بهبود روش‌های تولید و نزدیک شدن به تولیدی ناب از کدام عوامل شروع کنند.      

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of Lean Production interpretive structural modeling approach Case Study: Automotive industry Supply Chain

نویسندگان [English]

  • mohammad reza hamidizadeh 1
  • hasan farsijani 2
  • anahita salari 3
  • behroz dori nokorani 2

چکیده [English]

In today’s dynamic and competitive markets, industries and services require the methods, which can overcome the environmental challenges, and provide non-wasting production and services to the customers. Such tools can be achieved through pure production method. Therefore, by studying the literature review of pure production models in the supply chain, 14 major identification factors were identified in the form of a questionnaire presented to the experts and managers of automobile industry supply chain in order to specify the relationship and sequence of these factors through ISM method, and then confirm using path analysis technique. In this regard, these factors were located at five levels. The first level includes wasting and contentment of client; the second level is related to source control and continuous improvement; the third one involves the structure of material flow, supplying development and selection; the fourth level consists of educating and empowering, contacting with client and supplier and information flow structure; and the fifth level includes management behavior, methods and staffskills. The order of factors has helped the managers that if they implement these factors for the improvement of production methods and approaching to a pure production, from which factor they would initiate.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Pure production
  • Car industry
  • Supply Chain