نویسندگان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

انتخاب کشور یا کشورهایی برای ورود به بازارهای خارجی، یک تصمیم استراتژیک محسوب می شود و نیازمند تأمل و دقّت قابل توجه است. کیفیت این تصمیم، شرایط وضرورتهایی را به بنگاه مربوطه تحمیل می کند، و امکان ایجاد مزیت و هزینه های مبادله و همچنین توانایی شرکت ها برای انتقال مؤثر دانش را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. حضور در بازار جهانی به همان اندازه که مزیت های مختلفی را متوجه سازمان می سازد، ریسک های فراوانی را نیز در بر دارد. عمده ریسک های مترتب برآن، به انتخاب بازارهای خارجی و نحوه حضور در آن بازارها بر می گردد. امّا تصمیم‌گیری صحیح در هر زمینه مستلزم شناسایی متغیرهای موثر در آن تصمیم و داشتن اطلاعات مرتبط درآن زمینه است. این پژوهش به بررسی و شناسایی شاخص های کلان موثر بر انتخاب بازارهای صادراتی در صنعت فولاد می پردازد و پس از شناسایی و رتبه بندی شاخص های مذکور به غربالگری بازارها و حذف بازارهایی می پردازد که شرکت فولاد مبارکه مزیت حضور در آنها را نخواهد داشت. غربالگری کشورها در دو مرحله انجام شده است و نهایتا فهرستی از 45 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل که می تواند بازار مناسبی برای این شرکت باشد، تعیین گردیده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد در بین شاخص های شناسایی شده، شاخص های محیطی و سیاسی- قانونی در بین سایر شاخص ها اهمیت بیشتری در تعیین بازارهای هدف داشته اند. شاخص های اقتصادی دارای درجه اهمیت متوسط و شاخص های فرهنگی- اجتماعی و تکنولوژیکی در اولویت بعدی قرار گرفتند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Screening export markets by identifying and prioritizing effective macro indices in steel industry

نویسندگان [English]

  • Alireza Mansouri
  • Bahram Ranjbarian
  • Ali Kazemi
  • Majid mohammad shafiee

چکیده [English]

Selecting a country or countries for entering foreign markets is considered a strategic decision that require significant consideration and deliberation. The quality of such decision will bring about some conditions and necessities for an enterprise and can potentially affect the possibility of advantage creation, exchange cost as well as the effective capability of transferring knowledge in companies. Although presence in global markets can be beneficial and bring many advantages for an enterprise, it can also be as much risky and pose numerous risks. Major risks that can be incurred depend on the selection of foreign markets and the status of presence in that markets, but sound decision making in every field requires identification of effective variables of the decision and having adequate and relevant information in that field. This research examines and identifies effective macro indexes for selecting export markets in steel industry and after identification and prioritizing mentioned indexes, will work on screening and removing markets in which Mobarakeh Steel Company won't have competitive advantage. Screening the countries has been done in two stages and finally has been presented a list of 45 countries out of 193 that are members of the United Nations and can be suitable markets for this company. The research findings show that environmental and political-legal indexes reflect much more importance among other identified indexes to determine target markets. Economical indexes mirror medium importance while social-cultural and technological indexes are considered the least important ones among others.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Market Selection
  • Market Screening Approach
  • Target Market
  • Macro Indices
  1. [1] Schu, M. & Morschett, D. (2017). “Foreign market selection of online retailers-A path- dependent perspective on influence factors”, International Business Review, Vol. 26, PP. 710-723. [2] Ragland, C. B. Brouthers, L. E. & Winmier, S. M. (2015). “Institutional theory and international market selection for direct selling”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 33, No. 4, PP. 538- 555. [3] Fayaz, F. & Alipour, M .S.(2017). “The Study of human resources view role on export function: Mediator role of export commitment”, Management Research in Iran, Vol. 21, No. 3, PP. 121-137. [4] Miecnskiene, A. Stasytyte, V. & Kazlauskkaite, J. (2014). “Reasoning of export market selection”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, PP. 1160-1175. [5] Firouzian, M. Najafi Majd, S. Lali, M & Rezapour, H. (2010). “Providing a Model to Analyzing and Choosing Foreign Markets in Car Industry”, Journal of Business Management, Vol. 2, No. 4, PP. 111-128. [6] Comprehensive plan of Iran steel industry expansion ( 2015). Iranian Mines and Mining Development and Renovation Organization. [7] Magnani, G. Zucchella, A. & Floriani, D. E. (2018). “The logic behind foreign market selection: Objective distance dimensions vs. strategic objectives and psychic distance”, International Business Review, Vol. 27, PP. 1-20. [8] Plecinski, K. M. (2017). The level of deliberacy in international market selection strategy: A look at a Finnish multi- sided platform start-up, Master of Science in Economics and Business Administration, Aalto University. [9] Anderson, P. & Strandskov, J. (1998). “International market selection: A cognitive mapping perspective”, Journal of Global Marketing, Vol. 11, No. 3, PP. 65-84. [10] Hasangholipour, T. Heidari, A. & Jalali, S. H.(2018). “Investigating partner nationality origin on strategic alliances performance”, Management Research in Iran, Vol. 22, No. 2, PP. 31-50. [11] Ditsenko, E. (2017). Market Selection Process for Agroy Group. Master Thesis, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. [12] Schuhly, A. & Tenzer, H. (2017). “A Multidimensional approach to international market selection and nation branding in sub-saharan Africa”, Africa Journal of Management, DOI: 10.1080/23322373.2017.1375812. [13] Hajiha, A. Haghighi Kaffash, M & Manian, M (2008). “Identification and prioritizing of exporting target markets for Iran’s high density polyethylene (HDPE)”, Journal of Marketing Management, Vol. 3, No. 5, PP. 59-96. [14] Tagizadeh Yazdi, M. Bagheri, F. Dehghan, A & Abdi, N (2015).”Identification and prioritizing of the tourism industry’s target markets using multi attribute decision making approach in fuzzy environment”, Journal of Business Management, Vol. 7, No. 2, PP. 381-406. [15] Cano, J. A. Campo, E. A. & Baena, J. J. (2017). “Application of DEA in international market selection for the export of goods”, DYNA, Vol. 84, No. 200, PP. 376-382. [16] Al-Taji, N. & Zaatra, S. (2017). The influence of culture on the selection process of international market and entry mode, Master Thesis in Business Administration, Faculty of Education and Business Studies, University of Gavle. [17] He, X. & Wei, Y. (2011). “Linking market orientation to international market selection and international performance”, International Business Review, Vol. 20, PP. 535-546. [18] Baena, V. & Cervino, J. (2011). “Identifying the factors driving market selection in Latin America: An insight from the Spanish franchise industry”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 20, PP. 424-434. [19] Alexander, N. & Rhodes, M. (2007). “International market selection: Measuring actions instead of intention”, Journal of Service Marketing, Vol. 21, No. 6, PP. 424-434. [20] Gould, R. R. (2002). International market selection-screening technique: Replacing intuition with a multi dimensional framework to select a short list of countries. A Doctoral Dissertation, RMIT University: Australia. [21] Dehdashti Shahrokh, Z & Jafari, H (2012). “Influencing factors on export target market selection in Iranian electrical industry”, Industrial Management Studies, Vol. 9, No. 24, PP. 141-160. [22] Panahi, M. (2012). “Identification of Indexes and Prioritization of Iran's Handmade Carpets Target Markets with Emphasis on the International Environment”, Ministry of Industry, Mine & Trade, National Iranian Carpet Center, Tehran. [23] Faraji Khorshidi, H & Azar, A (2005). “Designing an intelligent system for evaluating international market attractiveness”, Management Research in Iran, Vol. 9, No. 20, PP. 121-149. [24] www.metalexpert-group.com [25] Aghamousa Tehrani, M. Sardari, A. & Karampour, A. (2017). “Recognizing facilitator factors affecting export of technology-oriented goods”, Management Research in Iran, Vol. 20, No. 4, PP. 1-22. [26] Florida, R. Mellander, C. Stolarick, K. Silk, K. Matheson, Z. & Hopgood, M. (2011). Creativity and prosperity: The global creativity index. Martin Prosperity Institute, Retrieved from www. Martinprosperity.org. [27] Dutta, S. Lanvia, B. & Wansch-Vincent, S. (2017). The global innovation index 2017: Innovation feeding the world (Tenth edition), Cornell University, INSEAD, and the world intellectual property organization, Retrieved from http://creative commons.org.