نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در محیط پویای امروز که شاهد عصر دیجیتال و چهارمین انقلاب صنعتی هستیم، نوآوری در محصولات و فرآیندهای شرکت به یک ضرورت تبدیل شده است. نظریات اخیر بیان می‌کنند؛ سرمایه فکری به عنوان یک منبع دانش راهبردی نقش کلیدی در دستیابی به عملکرد نوآوری برتر دارد و همچنین برخورداری از قابلیت‌های پویا برای پیکربندی مجدد منابع دانش و پاسخ به فرصت‌های نوآوری حیاتی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سرمایه فکری، عملکرد نوآوری محصول و عملکرد نوآوری فرآیند است و در این رابطه نقش میانجی قابلیت‌های پیکربندی مجدد دیجیتال و چابک مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد در زمره تحقیقات کمی و از حیث شیوه گردآوری داده از نوع توصیفی-همبستگی است. داده‌های پژوهش با شیوه پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه از مدیران ارشد 127 بنگاه تولید‌‌ کننده تجهیزات پزشکی گردآوری شده است. برای ارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه‌گیری از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای ارزیابی مدل ساختاری و فرضیه‌های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد سرمایه فکری به عنوان یک منبع دانش راهبردی دارای تاثیر مثبت بر عملکرد نوآوری محصول و عملکرد نوآوری فرآیند است و قابلیت‌های پیکربندی مجدد دیجیتال و چابک دارای نقش میانجی جزئی در این روابط هستند. درواقع، سرمایه فکری برای ارتقای عملکرد نوآوری محصول و فرآیند ضروری است اما برای بهره‌برداری موثر از این منبع دانش، شرکت‌‌های تولید ‌کننده تجهیزات پزشکی باید از قابلیت‌های پویای مکمل همچون قابلیت پیکربندی مجدد دیجیتال و چابک برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of the Associations among Intellectual Capital and Innovation Performance: The Mediating Roles of Digital and Agile Reconfiguration Capabilities

نویسندگان [English]

  • Farbod Fakhreddin 1
  • Mohammad Mehdi Parhizgar 2
  • Mohamadreza Mashayekh 3
  • Ali Shahnazari 3

1 Doctoral student of Business Administration, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Business Administration, Department of Management, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Business Administration, Department of Management, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

In today’s dynamic environment where we are witnessing the digital age and Industry 4.0, having innovative products and processes has become a necessity. Recent theories state that intellectual capital as a strategic knowledge resource plays a key role in achieving superior innovation performance, and having dynamic capabilities to reconfigure knowledge resources and respond to innovation opportunities is critical. Therefore, the present research is aimed at examining the relationships between intellectual capital, product innovation, and process innovation performance, and it also investigates the mediating roles of digital and agile reconfiguration capabilities in these relationships. The current study is a quantitative research that has adopted a descriptive-correlational research design. The study has carried out a questionnaire-based survey, gathering data from top managers of 127 medical equipment manufacturers. To assess the validity and reliability of the measurement model, confirmatory factor analysis was used, and to examine the structural model and research hypotheses, partial least squares structural equation modeling was implemented. The findings have revealed that intellectual capital as a strategic knowledge resource exerts positive influence on product and process innovation performance, and digital and agile reconfiguration capabilities partially mediate these relationships. Accordingly, intellectual capital is necessary to augment product and process innovation performance, but to effectively leverage this knowledge resource, medical equipment manufacturers need to have complementary dynamic capabilities, such as digital and agile reconfiguration capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • Innovation performance
  • Digital reconfiguration capability
  • Agile reconfiguration capability
  • Dynamic capabilities theory
[1] Mowlaie S, Shakeri R, Yaghoubi NM. (2021), Personal Knowledge Management Influence on Innovative Culture and Performance in Knowledge Based Companies. Management Research in Iran, 22(4), pp. 130-50. dor: 20.1001.1.2322200.1397.22.4.6.1. [in Persian]  
[2] Zonoozi SJ, Jafari M. (2021), Reflection of strategic communication in employee value creation: Analysis of the mediating and moderating role of information capital and organizational intelligence (Case study: Iran Air Industries Organization). Management Research in Iran, 25(2), pp. 46-74. dor: 20.1001.1.2322200.1400.25.2.3.5. [in Persian]
[3] Grant RM. (1996), Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(S2), pp. 109-22. doi: 10.1002/smj.4250171110  
[4] Buenechea-Elberdin M, Kianto A, Sáenz J. (2018), Intellectual capital drivers of product and managerial innovation in high-tech and low-tech firms. R&D Management, 48(3), pp. 290-307. doi: 10.1111/radm.12271 
[5] Campos S, Dias JG, Teixeira MS, Correia RJ. (2022), The link between intellectual capital and business performance: a mediation chain approach. Journal of Intellectual Capital, 23(2), pp. 401-19. doi: 10.1108/JIC-12-2019-0302 
[6] Farzaneh M, Wilden R, Afshari L, Mehralian G. (2022), Dynamic capabilities and innovation ambidexterity: The roles of intellectual capital and innovation orientation. Journal of Business Research, 148, pp. 47-59. doi: 10.1016/j.jbusres.2022.04.030
[7] Farzaneh M, Ghasemzadeh P, Nazari JA, Mehralian G. (2021), Contributory role of dynamic capabilities in the relationship between organizational learning and innovation performance. European Journal of Innovation Management, 24(3), pp. 655-76. doi: 10.1108/EJIM-12-2019-0355 
[8] Fakhreddin F, Foroudi P, Rasouli Ghahroudi M. (2021), The bidirectional complementarity between market orientation and launch proficiency affecting new product performance. Journal of Product & Brand Management, 30(6), pp. 916-36. doi: 10.1108/JPBM-03-2020-2824 
[9] Raymond L, Bergeron F, Croteau A-M, de Guinea AO, Uwizeyemungu S. (2020), Information technology-enabled explorative learning and competitive performance in industrial service SMEs: a configurational analysis. Journal of Knowledge Management, 24(7), pp. 1625-51. doi: 10.1108/JKM-12-2019-0741 
[10] Kamasak R, Yozgat U, Yavuz M. (2017), Knowledge process capabilities and innovation: testing the moderating effects of environmental dynamism and strategic flexibility. Knowledge Management Research & Practice, 15(3), pp. 356-68. doi: 10.1057/s41275-017-0068-4 
[11] Rastegar AA, Hakaki A. (2020), The Impact of Knowledge Management Infrastructure Capabilities on Business Intelligence with Mediatory role of Open Innovation in Manufacturing SMEs. Modern Research in Decision Making, 5(1), pp. 119-39. dor: 20.1001.1.24766291.1399.5.1.5.6. [in Persian]
[12] Khadivar A, Abasi F. (2016), KM Maturity assessment in 300 top Iranian company. Modern Research in Decision Making, 1(3), pp. 23-42. [in Persian]
[13] Buenechea-Elberdin M, Sáenz J, Kianto A. (2018), Knowledge management strategies, intellectual capital, and innovation performance: a comparison between high- and low-tech firms. Journal of Knowledge Management, 22(8), pp. 1757-81. doi: 10.1108/JKM-04-2017-0150 
[14] Hayaeian S, Hesarzadeh R, Abbaszadeh MR. (2022), The impact of knowledge management strategies on the relationship between intellectual capital and innovation: evidence from SMEs. Journal of Intellectual Capital, 23(4), pp. 765-98. doi: 10.1108/JIC-07-2020-0240 
[15] Zhang M, Qi Y, Wang Z, Pawar Kulwant S, Zhao X. (2018), How does intellectual capital affect product innovation performance? Evidence from China and India. International Journal of Operations & Production Management, 38(3), pp. 895-914. doi: 10.1108/IJOPM-10-2016-0612  
[16] Ovuakporie OD, Pillai KG, Wang C, Wei Y. (2021), Differential moderating effects of strategic and operational reconfiguration on the relationship between open innovation practices and innovation performance. Research Policy, 50(1), pp. 104146. doi: 10.1016/j.respol.2020.104146
[17] Jantunen A, Ellonen H-K, Johansson A. (2012), Beyond appearances – Do dynamic capabilities of innovative firms actually differ? European Management Journal, 30(2), pp. 141-155. doi:10.1016/j.emj.2011.10.005
[18] Wei Z, Yi Y, Guo H. (2014), Organizational Learning Ambidexterity, Strategic Flexibility, and New Product Development. Journal of Product Innovation Management, 31(4), pp. 832-47. doi: 10.1111/jpim.12126 
[19] Lütjen H, Schultz C, Tietze F, Urmetzer F. (2019), Managing ecosystems for service innovation: A dynamic capability view. Journal of Business Research, 104, pp. 506-19. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.06.001
[20] Zheng S, Zhang W, Du J. (2011), Knowledge‐based dynamic capabilities and innovation in networked environments. Journal of Knowledge Management, 15(6), pp. 1035-51. doi: 10.1108/13673271111179352  
[21] Wilden R, Devinney TM, Dowling GR. (2016), The Architecture of Dynamic Capability Research Identifying the Building Blocks of a Configurational Approach. Academy of Management Annals, 10(1), pp. 997-1076. doi: 10.5465/19416520.2016.1161966 
[22] Barreto I. (2010), Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the Future. Journal of Management, 36(1), pp. 256-80. doi: 10.1177/0149206309350776
[23] Wilden R, Gudergan S, Lings I. (2019), The interplay and growth implications of dynamic capabilities and market orientation. Industrial Marketing Management, 83, pp. 21-30. doi: 10.1016/j.indmarman.2018.11.001
[24] Tajudeen FP, Nadarajah D, Jaafar NI, Sulaiman A. (2021), The impact of digitalisation vision and information technology on organisations' innovation. European Journal of Innovation Management, 25(2), pp. 607-629. doi: 10.1108/EJIM-10-2020-0423 
[25] Galindo-Rueda F, Verger F. (2016), OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity. OECD Science, Technology and Working Papers, No. 2016/04, OECD Publishing Paris. doi: 10.1787/18151965 
[26] Jantunen A, Puumalainen K, Saarenketo S, Kyläheiko K. (2005), Entrepreneurial Orientation, Dynamic Capabilities and International Performance. Journal of International Entrepreneurship, 3(3), pp. 223-43. doi: 10.1007/s10843-005-1133-2 
[27] Zhang JA, O'Kane C, Chen G. (2020), Business ties, political ties, and innovation performance in Chinese industrial firms: The role of entrepreneurial orientation and environmental dynamism. Journal of Business Research, 121, pp. 254-67. doi: 10.1016/j.jbusres.2020.08.055
[28] Wang C, Hu Q. (2020), Knowledge sharing in supply chain networks: Effects of collaborative innovation activities and capability on innovation performance. Technovation, 94-95, pp. 102010. doi: 10.1016/j.technovation.2017.12.002
[29] Hair J, Hult GTM, Ringle CM, Sarstedt M. (2017), A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Second ed. Los Angeles, LA: Sage Publication.
[30] Lin H, Zeng S, Liu H, Li C. (2020), Bridging the gaps or fecklessness? A moderated mediating examination of intermediaries’ effects on corporate innovation. Technovation, 94-95, pp. 102018. doi: 10.1016/j.technovation.2018.02.006