نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم انسانی واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

در عصر حاضر سازمان‌ها با بحران های گوناگونی روبرو هستند که از هر سو حیات و بقای آنها را مورد هجوم قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، سازمانها زمانی موفق عمل خواهند نمود که ضمن کسب شناخت کافی نسبت به این بحرانها و پیش‌بینی آنان، شرایط مناسبی برای کاهش یا از بین بردن آن فراهم آورند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحرانهای سازمانی و بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان در کارخانه نیرو کُلر اصفهان که حداقل مدرک آنان کارشناسی بوده، به تعداد 400 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 178 نفر محاسبه و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری بوده است. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه 49 سوالی استاندارد آلبرخت (2010) برای سنجش هوش سازمانی و پرسشنامه 21 سوالی محقق‌ساخته برای سنجش مدیریت بحران‌ می‌باشد که روایی آنان به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه‌هابا استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هوش سازمانی (942/0) و مدیریت بحران (908/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Amos 21 و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه-های پژوهش نشان داد هوش سازمانی با ضریب 945/0 تأثیر مستقیم بالایی بر کنترل بحران‌های سازمانی در قبل، حین و بعد از وقوع داشته است. این در حالی است که در بین مؤلفه‌های هفت‌گانه هوشمندی سازمانی، «سرنوشت مشترک» با ضریب 987/0 بیشترین تأثیر را در کنترل بحران‌های سازمانی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Handing Effect of Institute Inteligence on crisis Mangement In Esfahan power cholor factory

نویسندگان [English]

  • noormohammad yaghoubi 1
  • shima amini 2

چکیده [English]

Nowadays organizations are involved with different crises which impair their existence and survival through various directions. In such conditions, organs will gain success with enough recognition about current crises, predict and prevent them, provide proper conditions as well as reducing and controlling them. This study was conducted with the purpose of knowing effects of organizational intelligence on managementinstitute crises and the base of description correlation. Statistical study community includes managers and personnel working in command center and operational part of Esfahan Power Choler Factory with their minimum degree have been expertise in 400 people. Model volume using Kukeran formula in the number of 178 persons has been accounted and method random classificatory sampling has been suitable to statistical community volume. Device for gathering data has proven Albrkht’s standard 49 questionnaires (2010) for testing organizational intelligence and 21 questionnaires for testing crisis management which was justifiable in two contents, structure and final methods of questions with use of Alfay krunbakh method for organizational intelligence (0/942) and crisis management (0/908) has been confirmed. Data analysis with use of Amos 21 software and in modeling method of structural equivalences has been done. The results of revision of study hypothesis showed that organizational intelligence with index of (0/945) has sever direct effect on organizational crisis control which has been created before, during and after crisis. This is when among 7-factors components organizational model “common destiny” component with (0.987) effect has had most role in control of institute crisis in comparison with other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • institute intelligence
  • institute crisis
  • crisis manegment
  • Esfahan power chloro factory
[1]      Lettice F., Tschida M., Forstenlechner I. (2014) "Managing in an economiccrisis: The role of market orientation in an international lawfirm", Journal of business Research, 67(1): 2693-2700.
[2]      Rezvani H, Master Degree thesis(2012) Management of organizational crises in TehranMunicipalityAllamehTabatabaee Campus of  Economics, Management and Administrative Science.
[4]      Ahmadi A. et al. (2012) "Array of Crises Management Modeling with Focusing on Human Resources Management System for Tehran Hospitals", Quarterly Magazine of Modern Management, 4(10).
[6]      Maldonado T., Vera Dusya. (2014) "Leadership skills for international crisis: The role of cultural intelligenc and improvisation". Organizational Dynamics, 43: 257-265.
[7]      Kemp GA, Lynn E., Verne J. (2010) Mass media barriers to social marketing interventions: Example of sun Protection in the UK, London: Health Promotion International.
[8]      Moro S., Cortez P., Rita P. (2015) "Business intelligence in banking: A literatureanalysisfrom 2002 to 2013 using text mining and latent Dirichlet allocation", Expert Systemswith Applications, 42(3): 1314-1324.
[9]      Lewis B., Soureli M. (2006) "The anteedents of consumer loyalty in retailbanking", Journal of Consumer Behaviour,5(1): 15–31.
[10]  Chung Wingyan (2014) "BizPro: Extracting and categorizing business intelligence factors from textual news articles", International Journal of Information Management. 34(2): 272-284.
[11]  Albrecht K. (2010) The power of mindsatwork: organizational intelligence in action, New York: American Management Association (Amacom).
[12]  Gholami Sh. et al.(2012) "Relationship between Organizational Intelligence and Managers Performance",Quarterly Magazine of Cutting-Edge of Industrial/OrganizationalPsychology, 2(6): 89-99.
[13]  Vadadi A et al. Relationship between Organizational Intelligence and Crises Management, Quarterly Magazine of Business Management, 2 (5): 85-102. -----
[14]  Vargas S. (2012) "The four service marketing myths-remnants of a goods- based manufacturing model", Journal of Services Research, 6(4):324–335.
[15]  Stalinski Sh. (2004) "Organizational intelligence: A systems perspective", Organization Development Journal, 22(2): 55-67.
[16]  Potas N., ErcetinUle, KocakSeval (2010) "Multi-dimensional organizational intelligence measurements for determining the institutional and managerial capacity of girl's technical education institution", African Journal of Business Management, 4(8):1644-1651.
[17]  Crosby Ph. (2012) Quality without tears: The art of hasher free management, New York: Ms Grow Hill.
[19]  Azar A., et al. (2014) Application of Multivariable Statistical Analysis in Management, Tehran, NegaheDanesh Publication.
[20]  20.Azar A., et al (2012) Structural equation modeling, Tehran: NegaheDanesh Publication.
[21]  Bayazi T. et al.(1389) "Study of quality management activities effect on organizational performance", Management Researches in Iran, 14(4): 186-204, (in Persian).
[22]  Amini F. et al. (2012) "Measuring organizational effectiveness with structural equation modeling", Management Researches in Iran, 16 (3): 1-20,(in Persian).