نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته بازاریابی بین الملل دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در شرایط فزاینده رقابت کنونی استفاده از ساختار شرکت‌های مادر تخصصی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و همچنین در کشور ما متداول شده است. تشکیل این شرکت‌ها باعث می‌شود که از قِبَل هم‌افزایی به وجود آمده میان شرکت‌های زیرمجموعه، ارزشی ویژه خلق شود. هم اکنون، مدیریت سازمان‌های چند کسب و کاره اهمیت زیادی پیدا کرده است و در این میان آمار رو به افزایش شرکت‌هایی که تحت ساختار هلدینگی سازماندهی می‌شوند، بر اهمیت موضوع می‌افزاید. این تحقیق بر آن است مدلی را به منظور تهیه نقشه استراتژی به عنوان اولین مرحله در اجرای استراتژی از راه کارت امتیازی متوازن در یک هلدینگ ارائه دهد. این مدل می‌تواند به عنوان یک داشبورد در خدمت شرکت مادر به رصد کردن شرکت‌های زیرمجموعه کمک شایانی کند. در این تحقیق پس از بررسی پیشینه نظری، با توجه به ماهیت موضوع، یعنی انتخاب ابعاد عملکرد، بهترین روش، مصاحبه با مدیران هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه و به‌کارگیری روش تحقیق کیفی، تا این مرحله از کار، تشخیص داده شده است. پس از شناسایی ابعاد به منظور ترسیم سلسله مراتب ابعاد و ارتباط بین آنها از ابزار پرسشنامه و روش کمی مدلسازی ساختاری - تفسیری استفاده شده است. در‌نهایت مدلی که شامل 11 بعد در 4 سطح استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling of Strategy Map in the Holding Company

نویسندگان [English]

  • Azim Zarei 1
  • MohammadMehdi Izadkhah 2

چکیده [English]

In today’s competitive business environment, using holding company has been common in the developed countries, and recently, it has also gained momentum in Iran. These companies create special value through synergy. Todays, multi-business organization management has been more important than ever, and the fact that the number of such holding companies has been increased has also intensified this. This research presents a strategic model for performing the first level of strategic performance through balanced scorecard. It can help parent companies as a dashboard in order to observe subset companies. In this research, after studying the related literature, based on the nature of the subject under study, interview with the managers of these holding companies and their subsets was the best research methodology. After identifying the dimensions, the questionnaire developed by the researchers and quantitative research methods were used for drawing the hierarchy dimensions. Eventually, a model with 11 dimensions at 4 levels was extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy map
  • Balanced Scorecard
  • Holding
  • Grounded Theory
  • Interpretive Structural Modeling