نویسندگان

1 کارشناس ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده

در این تحقیق ابتدا مروری بر مبانی مدیریت زنجیره تامین و پویایی های سیستم انجام شده و سپس یک طبقه بندی از تحقیقات انجام شده در استفاده از پویایی های سیستم در مدیریت زنجیره تامین ارائه نموده ایم . همچنین در این مقاله کار مورد کاوی بر زنجیره تامین بزرگ که کار تولید و توزیع محصولات بهداشتی را با مرکزیت شرکت داروگر انجام می دهد، انجام شده است و از تکنیکهای پویایی های سیستم به منظور شناسایی متغیر های موثر در زنجیره تامین و شیوه های بهبود عملکرد آن استفاده شده است . شبیه سازی با ارائه فرضیه دینامیکی شروع شده و به ترتیب حلقه های علی – معلولی ، نمودار های نرخ - حالت و فرمول های ریاضی تکمیل شده اند و سپس مدلها با روشهای شناخته شده پویایی سیستمها و روشهای آماری آزمون شده اند. هنگامی که عوامل اصلی موثر بر رفتار کل سیستم و روابط بین آنها به خوبی شناخته شد، سه سیاست به منظور بهبود شاخص های شناخته شده ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، پیشنهاد و در مدل اجرا شده است . سیاستها عبارتند از کاهش میزان فروش از دست رفته ، کاهش میزان موجودی و دریافت اطلاعات صحیح که اجرای آنها موجب بهبود شاخص ها شده است . نتیجه این تحقیق توانا ساختن ما در پیش بینی نتایج هرگونه تغییر در متغیر ها ، روابط و یا ساختار زنجیره است که با توجه به پیچیده بودن زنجیره تامین دارای اهمیت زیادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying effective factors on supply chain performance and improving them by using system dynamics techniques, Case study in Darugar Company Case study in darugar company

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 2

چکیده [English]

The use of System Dynamics Modeling in Supply Chain Management has only recently re-emerged after a lengthy slack period .the propose of this thesis is to use knowledge and techniques in implementation based on recent research .At first we have given an overview of supply chain management and system dynamics and then presented a taxonomy of research and development in System Dynamics Modeling in supply chain management. In this research we have focused on a supply chain as a case study Which produce and distribute healthy products and its main company is darugar. we used System Dynamics techniques to know effective variables in our supply chain and understand how to improve its performance .we started simulation model design by explaining dynamic hypothesis and continued by creating casual loops, stock & flow diagrams and mathematical formulation .our model was tested by famous dynamics and statistical techniques and then we started to investigate causes of supply chain’s behavior by sensitivity analyses. when we understood the main factors and their interactions completely we started to suggest three policies due to supply chain indexes to improve its performance .the policies are missed sale reduction ,inventory reduction and correct information receive which all causes improvement in introduced indexes in our research .what we achieved of this research was our ability of predicting results before any changes in parameters ,relationships or structure of supply chain and it is so important due to its high degree of complicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • System Dynamics
  • supply chain performance measurement
  • Policy Making