نویسندگان

-

چکیده

برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار ‏بگیرد. از طرفی در رویکرد پویا برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش، وضعیت فرایندهای خلق و ‏انتشار دانش تأثیر مستقیمی بر استراتژی‌های انتخابی دارد. رویکردهای انسان-گرا و سیستم- گرا در ‏استراتژی مدیریت دانش دارای تفاوت‌های بنیادی با یکدیگر بوده و نیاز به زیر ساخت‌ها، روش‌ها و ‏ابزارهایی از مدیریت دانش دارند که با هم متفاوت و گاهی اوقات متضادند. در این پژوهش ابتدا مرور ‏مبانی نظری از تحقیقات موجود در ارتباط با استراتژی‌سازی مدیریت دانش انجام شد و عوامل ‏تأثیرگذار بر استراتژی مدیریت دانش سازمانی از چارچوب‌ها و مدل‌های مفهومی و متدولوژی‌ها و ‏روش‌های اجرایی موجود استخراج شدند. سپس یک متدولوژی جامع برای ایجاد استراتژی مدیریت ‏دانش ارائه شد. در این متدولوژی عواملی که بر استراتژی انتخاب شده نهایی اثر می‌گذارند عبارتند ‏از:استراتژی عمومی کسب و کار سازمان، ساختار سازمانی، عوامل فرهنگی و فرایندهای خلق و ‏انتشار دانش در ناحیه دانش بر سازمان. در این متدولوژی بر تأثیر متقابل استراتژی‌های فناوری ‏اطلاعات و مدیریت منابع انسانی بر استراتژی مدیریت دانش تأکید می‌شود، ضمن این‌که در همه ‏مراحل متدولوژی توجه به استراتژی پویای مدیریت دانش وجود داشته و استراتژی نهایی برای ‏سازمان به صورتی طیفی از انسان گرایی تا سیستم گرایی و با هدف توازن سطح دانش آشکار و ‏ضمنی سازمان در نظر گرفته می‌شود. متدولوژی ارائه شده در قالب فرضیه‌های تحقیق با نظر سنجی ‏از خبرگان آزمون و تأیید و در سه سازمان نمونه به عنوان مطالعه موردی پیاده‌سازی شده است. در ‏پایان در ارتباط با استراتژی‌های متفاوت به دست آمده برای سه سازمان نمونه تحلیل و مقایسه ‏صورت گرفته است .‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Methodology for knowledge Management ‎Strategy Development; Multi-case Study in Three ‎Organizations

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

In order to evaluate and select the appropriate knowledge management strategy, ‎a lot of organizational factors must be considered. On the other hand, in the ‎approach of dynamic knowledge management strategy; the processes of creation ‎and transferring of knowledge have direct effects on the selected strategies. The ‎human-oriented and system-oriented approaches of knowledge management ‎strategy are essentially different and need different infrastructures, methods and ‎tools. In this research, the related literature about developing knowledge ‎management strategy has been reviewed. The effective factors on knowledge ‎management strategy have been extracted from different conceptual ‎frameworks, models and methods. Then a comprehensive methodology for ‎developing knowledge management strategy has been presented.‎
The factors of this methodology, which have direct effects on the final ‎chosen strategy, include: general business strategy, organizational structure, ‎cultural factors and knowledge creation process in knowledge intensive area ‎of the organization. Also in this methodology, the interrelated effect of ‎information technology strategy and human resource strategy on the ‎knowledge management strategy is considered and the final strategy is ‎shown ranging from human oriented approach to system oriented approach. ‎The elements of this methodology have been validated in the form of the ‎research hypothesis by asking the viewpoints of experts and all of them have ‎been accepted. Three companies have used this methodology for developing ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge management strategy
  • ‎Knowledge management strategy making
  • Methodology of ‎knowledge management strategy