نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی،تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

چکیده

در حـال حاضر که کشور ما دوران حساسـی را می‌گذرانـد، نقش سازمانهای اداری، صنعتی و آمـوزشـی در چرخه اقتصـاد و توسعـه مملکت انکارناپذیـر است. امـا اینکه آیـا تمـام آنهـا در تـلاش بـرای حصول اهداف تعییـن شده موفـق بوده‌انـد، حقیقتاً جـای تأمل است، زیرا برخی از آنها در انجـام وظایف خویـش موفقتر از بقیـه جلوه می‌کنند. با نگاهی به سازمانهای موفق می‌توان به وجود عوامل کلیدی و مشترک بین آنها که زمینه ساز و شاید عامل اصلی موفقیت آنها بوده است، پی برد.
یکی از عوامل کلیدی، فرهنگ قوی و مسلطی است که این سازمانها در آن فعالیت می‌کنند. در واقع شناخت اینگونه عوامل و تقویت آنها گامی در جهت کامیابی سازمانها و نیل به سمت اهداف عالی آنها خواهد بود.
در ایـن مقاله ابتدا فرهنگ و فرهنگ سازمانی از بُعد نظری بررسی می‌شود؛ سپس بهره‌وری نیروی انسانی تشریح می‌گردد، آنگاه نظریه‌های موجود در‌باره رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی نیز بیان می‌شود. دانشکده‌های مدیریت همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس رتبه دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای مجتمع آموزش عالی قم، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی از نظر تأثیر فرهنگ سازمانی بر میزان بهره‌وری تعیین شده است. ضمناً با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه فرهنگ سازمانی با بهره‌وری دانشکده‌ها با توجه به شاخصهایی که برای بهره‌وری بیان شده است تجزیه و تحلیل می‌شود. در پایان نیز شاخصها و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Organizational Culture of Management Colleges of Tehran Universities and Their Role in Productivity of Colleges

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Pourkazemi 1
  • Gholamreza Shakeri Navaei 2

چکیده [English]

At the present time that our country is passing through a critical period, the role of the administrative, industrial and educational organizations is inevitable in the economic operation and development of the country. But the fact whether all of them have been successful in making an effort to obtain the given aims is really questionable, because some of them seem to have performed a lot better than the others. Viewing the success of some of these organizations, we can find out about some common and key factors which have played important roles in their efficient performance.
An important factor is the existing powerful and overruling culture in which these organizations operate. Certainly, getting to know such factors and supporting them would be a useful step in leading these organizations to achieve their ideal goals successfully.
In this Article, first a theoretical analysis of culture and organizational culture is presented, then labor productivity and finally the existing theories concerning the relationship between organizational culture and labor productivity are explained. Also, in this investigation, using variance test analysis, the rank of Management Colleges of such academic institutions like Higher Education Confederate of Ghom, Tehran University, Allameh - Tabatabaei University and Shahid Beheshti University have been determined on the basis of the impact of organizational culture on the rate of productivity. By applying the correlation coefficient of Spearman, the relation of organizational culture with productivity of colleges has been analyzed with regard to the criteria explained for productivity. Finally, using Friedman’s test the criteria and characteristics of organizational culture have been ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Organizational culture
  • Communications
  • Competition
  • Identity
  • Labor Productivity