نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشکده مدیریت / دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله طراحی و ارائه یک سیستم استنتاج فازی جامع از مجموعه شاخص های مهم و اثر گذار بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان جهت ارزیابی و ارتقاء پیاده سازی این سیستم در سازمان ها می باشد. بدین منظور شاخص های تاثیر گذار بر موفقیت پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پس از بررسی بیش از 180 مقاله معتبر داخلی و بین المللی استخراج گردیده و توسط خبرگان این حوزه، مورد بررسی و امتیاز دهی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد ایجاد سیستم استنتاج فازی، این سیستم فازی به منظور ارزیابی میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان طراحی گردیده است. یافته های این پژوهش مشتمل بر شناسایی مهم ترین شاخص های موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و طراحی سیستم استنتاج فازی جهت ارزیابی میزان موفقیت استقرار این سیستم در سازمان های ایرانی می باشد. سیستم ارائه شده برای سازمان های ایرانی این امکان را فراهم می سازد که با توجه به شرایط داخلی و محیطی خود و بر مبنای مهم ترین شاخص های موثر در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، احتمال موفقیت خود را در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان بسنجند و از این طریق احتمال شکست خود را در اجرای این پروژه کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a system for evaluating the success of enterprise resource planning system implementation through using fuzzy inference approach

نویسندگان [English]

  • Mandana Farzaneh 1
  • - - 2
  • - - 3
  • - - 3

چکیده [English]

The purpose of this research is to design a fuzzy inference system through the most significant influential factors and indicators on evaluation the success of ERP implementation. The intention has been to provide a comprehensive set of practical indicators in order to evaluate and improve the success of implementing enterprise resource planning (ERP) system based on deeply exploring the broad literature and to identify the most significance factors and indicators of ERP implmenetation. Through evaluating the identified indicators by domain experts, the most influential indicators have been used in designing the fuzzy inference system for evaluating the success of ERP implementation. Using this approach, the fuzzy system is designed so as to evaluate the success of implementing ERP system. The findings include the identification of the most influential indicators on the success of ERP system implementation as well as to design a fuzzy inference system to evaluate the success rate of enterprise resource planning system in organizations. Following the creation of the fuzzy inference system, organizations could measure their success in implementing enterprise resource planning system and thereby reduce their probability of failure in implementing ERP system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Inference System
  • Enterprise resource planning
  • Factor
  • Success rate