نویسندگان

1 دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بررسی پیشینه اقتصاد سیاسی بین‌الملل به روشنی نشان می‌دهد که کشف مخازن عظیم نفت خام نقش بسیار مهمی در وقایع سیاسی و نیز تعریف و تأمین منافع ملی کشورها ایفا نموده است. بی‌تردید منابع طبیعی و به طور خاص ذخایر نفت خام کشورمان به عنوان منابعی بین نسلی تلقی شده و حفظ عدالت بین نسلی و ارتقا منافع ملی در بلندمدت ضرورتی انکارناپذیر و از اهداف و وظایف کلیدی دولت‌مردان ایران به شمار می‌‌رود. در این پژوهش با تمرکز بر بعد اقتصادی منافع ملی با استفاده از روش سیستم دینامیک به بررسی و مدل‌سازی تغییرات دینامیک در منافع اقتصادی ملی کشور ناشی از تحولات صنعت نفت با توجه به تحولات بازار نفت پرداخته شده است. ساختار شکل‌گیری ظرفیت تولید، میزان تولید و درآمدهای حاصل از فروش داخلی و بین‌المللی نفت و فرآورده‌های نفتی کشور مدل‌سازی و متغیرهای مرتبط با منافع ملی اقتصادی حاصل از آن فرمول‌بندی شده است. سیستم مورد نظر در نرم‌افزار ونسیم شبیه‌سازی و نتایج مدل در چند سناریو شامل سناریوی رشد و رونق در بازار نفت، سناریوی وضع موجود، سناریوی رکود در بازار نفت، حفظ سهم بازار توسط اوپک و حفظ سطح درآمد کشورهای اوپک تشریح و تحلیل شده است. با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل، افزایش قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های بین‌المللی و همچنین افزایش سهم بودجه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های با ارزش افزوده بیشتر در صنعت نفت برای افزایش منافع ملی اقتصادی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing A Model to Enhance Iran's National Interests by the Oil Supply System in the World Market: A Systems Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hosseini 1
  • Hamed Shakouri G. 2
  • Aliyeh Kazemi 3

چکیده [English]

An examination of international political economy history shows that discovery of huge oil reservoirs has been playing an important role in defining and supporting the countries national interest. Undoubtedly, oil reserves in Iran are considered as intergenerational resources and maintaining intergenerational justice as well as enhancing national interest in the long run. These are indisputable commitments which are the main goals and missions of Iran governors. In this research, focusing on the economic aspect of the national interest and by using systems dynamic methodology, dynamics changes of Iran’s national interest are modelled considering developments in the oil industry and market. The structure of production capacity formation, amount of production and revenues of domestic and international sale of oil and oil products are investigated and modeled and variables related to economic national interest are formulated. Simulation results described in five scenarios as follows: growth in the oil market, current status, downturn in the oil market, OPEC market share target, and OPEC revenue target. According to results, increase in domestic prices of energy carriers to international prices and the increase of the budget share for investment in more value added areas in the oil industry are recommended to increase national economic benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic national interest
  • oil price
  • oil supply
  • oil demand
  • System Dynamics
[1] World Oil Outlook. (2014), OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. [2] Esfahani, H.S., Mohaddes, K., Pesaran, M.H. (2014), An empirical growth model for major oil exporters, Journal of Applied Econometrics, 29(1), 1-21. [3] Heydarpour, V., Zandieh, M., Farsijani, H., Rabieh, M. (2017), Proposing a Model for Forecasting Port Container Terminal Performance; System Dynamics Approach, Modern Researches in Decision Making, 2(2), 109-132. [4] Ahmadvand, A.M., Mohammadiani, Z., Khodadadi, H. (2013), Sustainable Urban Transportation System Dynamic Modeling for Traffic Improvement, Management Research in Iran, 19(2), 31-52. [5] Khadivar, A., Dortaj, F. (2016), Presentation a framework for success in the implementation of knowledge management systems based on cloud computing, Management Research in Iran, 20(2), 93-118. [6] Burchill, S. (2005). The National Interest in International Relations Theory, 38, Basingstoke: Palgrave Macmillan. [7] Nye, J. S. (1999). Redefining the National Interest. Foreign Affairs New York, 78, 22-35. [8] Ayoob, M. (1995). The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System, L. Rienner Publishers. [9] Rabiee, A. (2004). National Security Studies: An Introduction to Third-Country National Security, Bureau of Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs. [10] Greenman, J.V. (1994), The Price of Oil A System Dynamic Approach, System dynamics international conforance, Stirling, Scotland. [11] Morecroft, J.D., van der Heijden, K.A. (1992), Modelling the oil producers-capturing oil industry knowledge in a behavioural simulation model, European Journal of Operational Research, 59(1), 102-122. [12] Mashayekhi, A.N. (1998), Public finance, oil revenue expenditure and economic performance: a comparative study of four countries, System Dynamics Review, 14(2‐3), 189-219. [13] Mashayekhi, A. (2001), Dynamics of oil Price in the world Market, International System Dynamics Conference, Atlanta, Georgia USA, 1012-1020. [14] Samii, M., Teekasap, P. (2010), Energy policy and oil prices: system dynamics approach to modeling oil market, Global Commerce Forum, 2(3), 1–7. [15] Pan L., Liu P. (2017), A system dynamic analysis of China’s oil supply chain: Over-capacity and energy security issues, Applied Energy, 188, 508–520. [16] Hosseini, S.H., Shakouri G., H., Peighami, A . (2016), A conceptual framework for the oil market dynamics: A systems approach, Energy Exploration & Exploitation, 34(2), 171-198. [17] Rafieisakhaei, M.H., Barazandeh, B., Moosavi, A.B. (2016), Supply and Demand Dynamics of the Oil Market: A System Dynamics Approach, he 34th International Conference of the System Dynamics Society. [18] Sterman, J. D. (2000), Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world, Vol. 19, Boston, McGraw-Hill. [19] National Development Fund of Islamic Republic of Iran (2016), Available at: http://www.ndf.ir [Accessed 28 May 2017]. [20] Ministry of Economic Affairs and Finance, Iranian Privatization Organization. (2015), Available at: http://www.ipo.ir [Accessed 28 May 2016]. [21] Hubbert, M.K. (1982), Techniques of Prediction as Applied to Production of Oil and Gas Supply Modeling, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 16-141. [22] Kiani, B., Hosseini, S. H., Amiri, R. H. (2009), Examining the Hubbert Peak of Iran’s Crude Oil: A System Dynamics Approach, European Journal of Scientific Research, 25(3), 437–447. [23] OPEC (2013), Annual Report 2013. [24] Institute for International Energy Studies. (2014), Hydrocarbon Energy Balance 2013. [25] Ministry of Energy. (2014), Energy Balance 2013. [26] National Development Fund of Islamic Republic of Iran (2015), Performance Report of the Currency Facilities of National Development Fund by 2015, Available at: http://www.ndf.ir [Accessed 28 May 2016]. [27] Donya-e-Eqtesad Newspaper. (2015), Available at: http://www.donya-e-eqtesad.com [Accessed 28 May 2016]. [28] National Iranian Oil Refining and Distribution Company. (2013), Energy consumption statistics [29] International Energy Agency (2012), IEA Refinery Margins, Oil Industry and Markets Division. [30] Ministry of Energy. (2013), A Review of 26 Years of Iran Energy Statistics (1988-2013). [31] Ministry of Economic Affairs and Finance, Iranian Privatization Organization. (2015), Detailed annual performance of privatization.