نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران

چکیده

تشخیص نادرست و اشتباه در انتخاب برند اصلی با برند تقلبی و تقلیدی می‌تواند ضررهای مالی به مصرف‌کننده برساند و وفاداری مصرف‌کننده را تحت تآثیر قرار دهد. با این حال این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تقلید برند بر شباهت درک­شده توسط مصرف‌کننده با تعدیل‌گری ذهنیت مصرف­کننده و وفاداری به برند انجام شد. و هدف آن افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان در رابطه با برندهای اصلی و تقلیدی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خریداران محصولات شامپو کلیر در داروخانه‌ها و دوغ مغانه در فروشگاه‌های شهرستان پارساآباد مغان می‌باشد. که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و طبق آن تعداد نمونه انتخابی 384 نفر می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزارهای  SPSS 22و Smart PLS استفاده شده است. با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزیی روابط متغیرهای پژوهش و مدل اصلی پژوهش بررسی شده است. نتایج، نشان­دهنده این است که در فرضیه اصلی اول، استراتژی‌های تقلید برند  بر شباهت درک شده توسط مشتری تأثیر مثبت دارد. در فرضیه اصلی دوم متغیر ذهنیت مصرف‌کننده، رابطه بین تقلید برند و شباهت درک­شده را تعدیل می‌کند. در فرضیه اصلی سوم متغیر وفاداری به برند، رابطه بین استراتژی‌های تقلید برند و شباهت درک شده را تعدیل می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of copycat on perceived similarity with moderating of consumer mindset and brand loyalty

نویسندگان [English]

  • Seyyed hamid Khodadad hosseini 1
  • Mehr ali Hemati neghad 2
  • Rahman masoumi 3

چکیده [English]

Diagnosis mistakes in selecting a original brand with a counterfeit and imitation brand can affect consumer financial losses and affect consumer loyalty. However, This study aimed to investigate the role of copycat strategy on the perceived similarity with moderator consumer mindset and brand loyalty was performed. And the goal is to increase consumer awareness of original brand and imitation brand. The study population includes  buyers of Clear shampoo in pharmacies and Moghaneh Doogh(yogurt drink) in Parsaabad Moghan stores. Because of the Unlimited community is used Cochran, and the sample number is 384. For data analysis used  software SPSS 22 and Smart PLS. And using with Partial Least Squares, Relations of variables and model Been investigated. Results show that in hypotheses the observed correlation is significant. In the first main hypothesis, copycat  strategy have positive impact on perceived similarity. In the second main hypothesis, consumer mindset moderate Relation between copycat strategy and perceived similarity. In the third  main hypothesis, brand loyalty,moderate relation between copycat strategies and perceived similarity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand loyalty
  • consumer mindset
  • copycat
  • perceived similarity
  1. 1. Chacharkar, D (2013) Brand Imitation, Counterfeiting and Consumers; Consumer Education Monograph Series 15; center for consumer studies indian institute of public administration; New Delhi. 2. Le Roux, A., Bobrie, F., & Thébault, M. (2016). A typology of brand counterfeiting and imitation based on a semiotic approach. Journal of Business Research, 69(1), 349-356. 3. van Horen, F., & Pieters, R. (2017). Out-of-Category Brand Imitation: Product Categorization Determines Copycat Evaluation. Journal of Consumer Research. 4. Miceli, G.N & Pieters, R. (2010). Looking more or less alike: Determinants of perceived visual similarity between copycat and leading brands. Journal of Business Research, 63(11): 1121-1128. 5. Van Horen, F., & Pieters, R. (2013). Preference reversal for copycat brands: Uncertainty makes imitation feel good. Journal of Economic Psychology, 37, 54-64. 6. Qin, Y., Wen, N., & Dou, W. (2016). Effects of perceptual and conceptual similarities on consumers' evaluations of copycat brand names. Journal of Consumer Behaviour, 15(2), 117-125. 7. Horen, F. V., & Pieters, R. (2012). When high-similarity copycats lose and moderate-similarity copycats gain: The impact of comparative evaluation. Journal of Marketing Research, 49(1), 83-91. 8. Kapferer, J. N. (1995). Brand confusion: Empirical study of a legal concept Psychology & and Marketing, 12(6): 551–568. 9. Foxman, E, R. Muehling, D ,D. & Berger, P, W (1990). An investigation of factors contributing to consumer brand confusion. Journal of consumer affairs, summer 24(1): 170-189. 10. Le Roux, A., Bobrie, F., & Thébault, M. (2016). A typology of brand counterfeiting and imitation based on a semiotic approach. Journal of Business Research, 69(1), 349-356. 11. van Horen, F., & Pieters, R. (2017). Out-of-Category Brand Imitation: Product Categorization Determines Copycat Evaluation. Journal of Consumer Research. 12. Adiguzel. F (2014), Consumers Response to Product Copycat and the Role of Brand Loyalty: An applied research ti the Apple Inc. Samsung Electronics case, Erasmus University Rotterdam. 13. Azizi. Sh, Ghanbarzade, R and Fakharmanesh, S. (2012). Evaluation of the effect of brand personality on attributes and behavioral loyalty on the hypermarket brand. Journal of Management Research in Iran. Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities. (4) 105-123. 14. Gholipour. Z (2014), Investigating the Effect of Customers' Mindset on Copycat Strategies Regarding the Role of Certain and Uncertain Moderator: A Case Study of Customers in the Pharmacy Branches of Khorramabad; Master's thesis; Faculty of Economics and Management, Lorestan University. MA thesis.