نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در سال­های اخیر توسعه اقتصاد دانش­بنیان و حضور شرکت­های ایرانی در بازارهای جهانی از اولویت­های اصلی اقتصادی کشور قرار گرفته است. هدف این پژوهش توسعه و تکوین الگویی راهبردی برای حضور فراملی شرکت­های دانش­بنیان در بازارهای خارجی در یک مطالعه آمیخته اکتشافی می­باشد. در این پژوهش پس از انجام 12 مصاحبه با مدیران و خبرگان، مولفه­های بین­المللی­سازی شرکت­های دانش­بنیان در یک مطالعه کیفی شناسایی گردید، سپس در یک مطالعه کمی و با جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از 243 نفر از مدیران و خبرگان در 73 شرکت دانش­بنیان، از مدل­سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی برای تخمین و برآورد روابط در مدل بدست آمده استفاده شده است. تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که ترکیب سه دسته مولفه­های علی منبع­محور، شبکه­محور و کارآفرین­محور می­تواند به پدیده محوری حضور بین­المللی پایدار شرکت­های دانش­بنیان منجر شود. راهبرد شرکت­های دانش­بنیان برای بین­المللی شدن، رشد از طریق مشتری­مداری مبتنی بر رقابت­فنارانه است و در این فرآیند شرکت­های دانش­بنیان به بهبود عمکرد در سه مولفه شهرت، بقاء و رشد و ارتقاء تکنولوژیکی دست خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a strategic model for the transnational presence of Iranian knowledge-based firms in foreign markets

نویسندگان [English]

  • reza soleimani 1
  • reza esmaeilpour 2
  • mohsen Akbari 2
  • Mostafa Ebrahimpour 2

چکیده [English]

 In recent years, the development of a knowledge-based economy and the presence of Iranian companies in global markets has become one of the main economic priorities of the country. The purpose of this study is to develop and develop a strategic model for the transnational presence of knowledge-based companies in foreign markets in a mixed exploratory study. After identifying the knowledge-based companies’ internationalization constructs in a qualitative study in this research, by interviewing 14 connoisseurs and analyzing the data that acquired from the interviews using the grounded theory method, in a quantitative study and collecting information through a questionnaire of 243 in 73 company, the partial least squares approach to structural equation modeling has been used to estimate and calculate the relationships in the achieved model. Analysis of research data shows that the combination of three categories of resource-oriented, network-oriented, and entrepreneur-oriented components can lead to the sustainable international presence of Iranian knowledge-based companies. And their strategy is to grow through a customer-oriented competition based on technology, and they can get improved performance in three components: reputation, survival, and technological growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • strategic model
  • knowledge-based
  • small and medium-sized enterprises
  • mixed method
  1. [1] Esmaeilpour, R., Soleimani, R., Akbari, M & Ebrahimpor, M. (2020). Designing a Strategic Model for Internationalization of Iranian Knowledge Based Enterprises. Journal of international business administration. 3(8). 83-108. (In Persian) [2] Aghamousa Tehrani, M., Sardari, A & Karampour, A. (2017). Recognizing Facilitator factors affecting export of technology-oriented goods. Management Researches in Iran. 20 (4). 1-22. (In Persian) [3] Tafaghodi, HR., Ramazanian, MR., Yakideh, K & Akbari, M. (2020). Exploring the Role of the Ecosystem of Industrial Goods Export in Private Sector Businesses. Journal of business management. 12(2). 315-334. (In Persian) [4] Esfidani, M R., Hasangholipour Yasouri, T., Torkestani, M S & Rohani, A R. (2018). Typology of Export Behavior of Exporting Firms in Iran Electrical Industry. Journal of business management. 10(1). 1-30. (In Persian) [5] Woo, Heejin. (2019). Foreign venture capital firms and internationalization of ventures. Multinational Business Review. DOI: 10.1108/MBR-09-2019-0104 [6] Hasangholipour, T., Heidari A & Jalali S H. (2018). Investigating Partner Nationality Origin on Strategic Alliances Performance. Management Researches in Iran. 22 (2). 31-50. (In Persian) [7] Haapanen, Lauri., Hurmelinna-Laukkanen, Pia & Puumalainen, Kaisu. (2020). When strategic consensus matters: dynamic managerial capabilities and firm internationalization as seen by TMT. Cross Cultural & Strategic Management. 27(3). 285-315. [8] Cheng, C. Zhong, H & Ca, L. (2020). Facilitating speed of internationalization: The roles of business intelligence and organizational agility. Journal of Business Research. 110. 95-103. [9] Kurta, Yusuf., Sinkovicsa, Noemi., Sinkovicsa, Rudolf. R & Yamina, Mo. (2020). The role of spirituality in Islamic business networks: The case of internationalizing Turkish SMEs. Journal of World Business. 55. 1-15. [10] Amini, A R & Fatahi, H R. (2018). Designing a Model for the Internationalization of SME’s in Nano-Based Knowledge Companies. Journal of business management. 10(3). 583-602. [11] Ramezani, M., Rajabzadeh Ghatari, A., Azar, A & Khadivar A. (2019). Internationalization of SME’s: Dimension’s and Comprehensive Strategies. Journal of international business administration. 2(1). 177-197. (In Persian) [12] Langseth, Henry., O'Dwyer, Michele & Arpa, Claire. (2016), Forces influencing the speed of internationalisation, Journal of Small Business and Enterprise Development, 23, 122 -148. [13] Ciravegna, L., Kundu, S.K., Kuivalainen, O & Lopezb, L.E. (2019). The timing of internationalization – Drivers and outcomes. Journal of Business Research. 105. 322-332. [14] Ribau, Cláudia P., Moreira, António C. & Raposo, Mário. (2015). Internationalisation of the firm theories: a schematic Synthesis. Int. J. Business and Globalisation.15 (4). 528- 554. [15] Kunday, Özlem & Sengüler, Ece Piskinsüt. (2015). A Study On Factors Affecting the Internationalization Process of Small and Medium Enterprises (SMEs). Social and Behavioral Sciences. 195, 972 – 981. [16] Marinova, Svetla & Marinov, Marin. (2017). Inducing the internationalisation of family manufacturing firms from a transition context. European Business Review. 29 (2). 181 – 204. [17] Sanoubar, N., Sarvari, R & Jabarzadeh, Y. (2018). Internationalization of Knowledge-based Companies: The role of foreign market knowledge and International entrepreneurial opportunity recognition. Journal of Entrepreneurship Development. 11(41). 461-479. (In Persian) [18] Zamani, A., Rahmati, M H., Zandhessami, H & Yazdani, H R. (2019). An Analysis of the Motivating and Barring Factors of International Strategic Collaboration of New Technology-Based Firms (Case study: Iranian and German Biotechnology Companies). Journal of international business administration. 2(2)- 145-169. (In Persian) [19] Nazari Salari, Leila., Khadivar, Ameneh & Abdolvand, Neda. (2016). A model for analyzing the barriers of using Business Intelligence (BI) in the tourism industry of Iran, a mixed method approach. Modern research in decision making. 1(1). 79-102. (In Persian) [20] Strauss, A., & Corbin, L. (1990). Basics of Grounded Theory Methods. Beverly Hills, CA.:Sage. [21] Danaeifard, H & Emami, M. (2007). Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded Theory. Strategic Management Thought. 1(2). 69-97. (In Persian) [22] khadivar, A & dortaj, F. (2016). Presentation a framework for success in the implementation of knowledge management system based on cloud computing, Management Researches in Iran, 20. 93-118. (In Persian) [23] Davari, A & Rezazadeh, A. Structural Equation Modeling with PLS. Third edition. Jahad Daneshgahi: Tehran. Iran. (In Persian) [24] Rastegar, A A & Hakaki A. (2020). The Impact of Knowledge Management Infrastructure Capabilities on Business Intelligence with Mediatory role of Open Innovation in Manufacturing SMEs. Modern research in decision making. 5(1). 119-139. (In Persian)