نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مفاهیم هر سازمانی در هر اندازه و هر بخشی عملکرد بازار سازمان است. موفقیت سازمان در بازار در نتیجه عملکرد بازار سازمان است در‌واقع می‌توان گفت عملکرد بازار یکی از مشخصه‌های مهم نتایج سازمان است. قابلیت‌های پویا از ضرورت‌های حیاتی برای بهبود عملکرد سازمان‌ها در محیط‌های متلاطم شناسایی شده است. این مفهوم در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققان مدیریت را به خود جذب کرده است. چگونگی دستیابی به این نتیجه مهم برای سازمان‌ها امری حیاتی است ولی با این وجود تحقیقات اندکی در این راستا انجام شده است. در این مطالعه مدل بهبود عملکرد بازار سازمان مبتنی بر ترکیبی از قابلیت‌های پویای مؤثر نظیر شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه، ظرفیت جذب، چابکی عملیاتی و بازارگرایی به منظور بهبود عمکرد بازار در صنعت الکترونیک ایران ارائه و آزمون شده است. این مدل بر‌اساس چهار حوزه ادبیاتی مدیریت، یعنی ادبیات مدیریت استراتژیک در ارتباط با قابلیت‌های پویا، ادبیات مرتبط با حوزه بازاریابی، کارآفرینی و ادبیات مرتبط با فناوری اطلاعات ایجاد شده است. نتایج به‌دست آمده از نمونه آماری، مدل بالا را تأیید می‌کند. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که ترکیب ارائه شده از قابلیت‌های پویا به بهبود عملکرد بازار کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Market Performance Model Based on the Marketing Dynamic Capabilities with Operational Agility Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 1
  • Asghar Moshabaki 1
  • Soheila khoddami 2

چکیده [English]

One of the most important concepts for all enterprises in every size and every sector is market performance. As the market success of the firm is a consequence of its market performance, it will be pertinent to state that performance is a direct determinant on the consequence. Today, dynamic capabilities have been identified as one of the vital necessities for the performance of organizations in turbulent environments. Given the critical role of market performance in turbulent competitive environments, this concept has attracted attention of many researchers of management science in recent years. So how to achieve this important consult for organizations is vital, and very little research has been done in this regard. Therefore, in this research, the model of improving market performance based on dynamic capabilities (IT competencies, entrepreneurial and market orientation and operational agility) is presented and tested in the electronics industry of Iran. This model is based on four management areas: strategic management literature related to dynamic capabilities, marketing literature, entrepreneurship, and information technology .The results confirm the research model. It can be concluded that the dynamic capabilities of the organization will help to improve market performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational agility
  • Market orientation
  • Entrepreneurship alertness
  • Market performance
  • Absorptive capacity