نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

    چکیده یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق به بررسی قانون بن فورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده های مورد استفاده، رقم اول قیمت های پایانی سهام و مقادیر مربوط به شاخص های موجود می باشد که از آغاز سال 1378 تا پایان سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت هایی به عنوان نمونه موضوع پژوهش انتخاب شدند که در چارک بالای شرکت های پر معامله به لحاظ تعداد روزهای معامله قرار داشتند. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش،آزمون کولموگروف- اسمرینوف و آزمون نیکویی برازش بود.  نتیجه تحقیق نشان داد که داده های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی کند. همچنین نتیجه مشابهی در بررسی رقم اول داده ها در دوره های قبل و بعد از حجم مبنا و در خصوص بررسی توزیع رقم اول قیمت های پایانی روزانه تک تک شرکت های موجود در نمونه حاصل شد. عدم مطابقت داده های موجود در بورس از این قانون، نتیجه متأثر شدن از تبدیلاتی است که روی آنها صورت می گیرد. همچنین می تواند به نابهنجاری های رفتاری بازار سرمایه نیز مربوط باشد.   کلیدواژه ها:

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Benford Law in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • azam jafaridargiri 1
  • mohammad rostami 2

چکیده [English]

Competitiveness and availability of transparent information are necessary in capital market. Information quality effects decision making and causes better resource allocation, which in turn leads to efficiency. Information transparency results in long term vision, reaching to new sources of capital, lower cost of capital, accountable management and finally, increasing of the shareholders, wealth. This project investigated Benford’s Law as an indicator of data quality in Tehran Stock Exchange. The data used in this research included the first digit of daily close price and indexes .The study period was from the beginning of 1999 to the end of 2009.The top 25 percent of companies with regard to trading days were selected as a sample of the research. Kolmogorove-smirnov’s and Goodness of Fit tests were used to estimate the model.The results showed that the investigated data was inconsistent with Benford’s Law.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • First Digit Law
  • Data Quality Index
  • Closing Price